Luận văn Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 8 1.1. Khái niệm, đặc trưng của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 8 1.2. Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 38 1.3. Các yếu tố bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 41 Chương 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 49 2.1. Quá trình hình thành, phát triển của của Kiểm toán Nhà nước 49 2.2. Thực trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 54 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 84 3.1. Các quan điểm cơ bản về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay 84 3.2. Các giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay 90 KẾT LUẬN 121 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 8

1.1. Khái niệm, đặc trưng của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 8

1.2. Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 38

1.3. Các yếu tố bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 41

Chương 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 49

2.1. Quá trình hình thành, phát triển của của Kiểm toán Nhà nước 49

2.2. Thực trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước 54

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 84

3.1. Các quan điểm cơ bản về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay 84

3.2. Các giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay 90

KẾT LUẬN 121

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY