Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty cổ phần văn phòng phẩm Bãi Bằng

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ. 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU. 2

LỜI MỞ ĐẦU . 5

CHƯƠNG I . 7

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CÔNG NGHIỆP . 7

1.1 Tổng quan về chất lượng sản phẩm công nghiệp. 7

1.1.1. Khái niệm chất lượng sản phẩm. 7

1.1.2. Đặc trưng của chất lượng sản phẩm . 9

1.1.3. Phân loại chất lượng sản phẩm. 10

1.1.4. Vai trò của chất lượng sản phẩm . 11

1.1.5. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. 13

1.1.6. Các nhân tố tác động đến chất lượng sản phẩm. 15

1.1.6.1 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 15

1.1.6.2. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 18

1.2 Quản trị chất lượng sản phẩm . 22

1.2.2. Bản chất của quản trị chất lượng. 23

1.2.3. Vai trò của quản trị chất lượng. 24

1.2.4. Nhiệm vụ, yêu cầu của quản trị chất lượng . 25

1.2.5. Chức năng cơ bản của quản trị chất lượng . 27

a) Chức năng hoạch định chất lượng ( P – Plan ). 27

b) Chức năng tổ chức thực hiện ( D – Do ). 29

c) Chức năng kiểm tra, kiểm soát ( C – Check ). 29

d) Chức năng điều chỉnh và cải tiến ( A – Action ). 30

1.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm . 36

1.3.1. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm. 36

1.3.2 Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 39

KẾT LUẬN CHƯƠNG I . 43

CHƯƠNG II . 44

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN

PHÒNG PHẨM BÃI BẰNG. 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY