Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng ninh (viết tắt là vqh)

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v

DANH MỤC BẢNG. vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ . vii

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC .3

1.1. Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực .3

1.1.1.Khái niệm quản trị nguồn nhân lực: .3

1.1.2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực: .3

1.1.3. Các học thuyết cơ bản về quản trị nguồn nhân lực: .4

1.2. Các chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực.5

1.2.1 Chức năng thu hút nguồn nhân lực. .5

1.2.2 Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.6

1.2.3 Chức năng duy trì nguồn nhân lực.6

1.3 Nội dung công tác quản trị nhân lực.7

1.3.1 Nội dung phân tích chức năng thu hút nguồn nhân lực. .7

1.3.2 Nội dung phân tích chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.12

1.3.3 Nội dung phân tích chức năng duy trì nguồn nhân lực.17

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực.22

1.4.1 Nhân tố môi trường kinh doanh. .22

1.4.2 Nhân tố con người. .24

1.4.3 Nhân tố nhà quản trị.25

1.5 Phương pháp nghiên cứu dữ liệu, phân tích đánh giá công tác

quản trị nguồn nhân lực.26

1.5.1 Phương pháp đánh giá. .26

1.5.2 Các dữ liệu phục vụ phân tích.28

KẾT LUẬN CHƯƠNG I .29

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

QUẢNG NINH .30

2.1 Quá trình hình thành và phát triển Viện Quy hoạch và Thiết kế xây

dựng Quảng Ninh.30

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY