Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV than Khánh Hòa

Danh mục Trang

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Danh mục các ký hiệu

Danh mục các bảng

Danh mục hình vẽ, đồ thị

Danh mục chữ viết tắt

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của luận văn 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

1.1. Một số khái niệm cơ bản về tài chính và phân tích tài chính doanh

nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm tài chính và tài chính doanh nghiệp 4

1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp 4

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp 6

1.1.3.1. Yếu tố bên trong 6

1.1.3.2. Yếu tố bên ngoài 8

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp 9

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp 9

1.2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 9

1.2.1.2. Mục tiêu, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính 10

1.2.2. Tổ chức công tác phân tích tài chính doanh nghiệp và các loại hình

phân tích tài chính doanh nghiệp 12

1.2.2.1. Tổ chức công tác phân tích tài chính doanh nghiệp 12

1.2.2.2. Các loại hình phân tích tài chính doanh nghiệp 14

1.2.3. Tài liệu cơ sở và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 15

1.2.3.1. Tài liệu cơ sở dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 15

1.2.3.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 18

1.2.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 22

1.2.4.1. Quy trình phân tích và đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài

chính 22

1.2.4.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 23

1.2.4.3. Phân tích rủi ro tài chính 25

1.2.4.4. Phân tích hiệu quả tài chính 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY