Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án các công trình thuộc tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN .1

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .7

DANH MỤC CÁC BẢNG .7

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.8

PHẦN MỞ ĐẦU .9

1. Sự cần thiết thực hiện đề tài.9

2. Mục đích nghiên cứu đề tài.9

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .10

4. Phƣơng pháp nghiên cứu .10

5. Nội dung của luận văn .10

CHƢƠNG 1 .11

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ .11

1.1 Tổng quan về hoạt động đầu tƣ .11

1.1.1 Khái niệm về đầu tƣ.11

1.1.2 Vai trò của hoạt động đầu tƣ.11

1.1.3 Các đặc điểm của hoạt động đầu tƣ .12

1.2 Tổng quan về dự án đầu tƣ .14

1.2.1 Khái niệm dự án đầu tƣ .14

1.2.2 Đặc trƣng của dự án đầu tƣ.14

1.2.3 Phân loại dự án đầu tƣ .15

1.2.3.1 Theo quy mô và tính chất .15

1.2.3.2 Theo nguồn vốn đầu tư.17

1.2.4 Chu trình dự án đầu tƣ .18

1.2.4.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư .18

1.2.4.2 Giai đoạn thực hiện dự án.19

1.2.4.3 Giai đoạn kết thúc dự án.20

1.3 Quản lý dự án đầu tƣ.21

1.3.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tƣ.21

1.3.2 Các chức năng của Quản lý dự án đầu tƣ .22

1.3.3 Sự cần thiết của công tác quản lý dự án .23

1.3.4 Các lĩnh vực quản lý dự án đầu tƣ .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY