Luận văn Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu cho tổng công ty công nghệ năng lượng dầu khí Việt Nam (pv eic)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ . 11

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ.11

1.1.1. Khái niệm giám định hàng hoá.11

1.1.2. Giám định hàng hoá là một nhu cầu khách quan trong thƣơng mại quốc tế .11

1.1.3. Dịch vụ giám định và tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định.12

1.1.3.1. Dịch vụ giám định.12

1.1.3.2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá.16

1.1.4. Phân biệt tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định với KCS và cơ qua kiểm

tra chất lƣợng của Nhà nƣớc.17

1.2. CÁC LOẠI HÌNH GIÁM ĐỊNH.18

1.2.1. Căn cứ vào nội dung và đối tƣợng giám định:.18

1.2.1.1. Giám định hàng hoá bao gồm: .18

1.2.1.2. Giám định phi hàng hoá bao gồm: .19

1.2.2. Căn cứ vào tính chất, mục đích và cơ quan tiến hành giám định .19

1.2.2.1. Giám định thƣơng mại .19

1.2.2.2. Giám định chất lƣợng bắt buộc đối với một số hàng hoá nhập khẩu

thuộc danh mục Nhà nƣớc quy định phải kiểm tra.20

1.2.2.3. Giám định hàng hoá phục vụ việc tính thuế và làm thủ tục thông

quan theo yêu cầu của Hải quan .20

1.2.2.4. Giám định máy móc thiết bị, công trình đầu tƣ theo qui định của

Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam .21

1.2.3. Căn cứ vào thời gian và địa điểm giám định .21

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ

XUẤT NHẬP KHẨU.21

1.3.1. Nhóm nhân tố khách quan .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY