Luận văn Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang

Phần mở đầuI) SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI --------------------------------------------------------1 II) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------------2III) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU- ----------------------------------------------------3IV) PHẠM VI NGHIÊN CỨU - -----------------------------------------------------------3Phần nội dungChương I: CƠSỞLÝ LUẬN I) TỔNG QUAN VỀMÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ---------4II) PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ---------4 1) Môi trường vĩmô --------------------------------------------------------------------52) Môi trường tác nghiệp ---------------------------------------------------------------73) Môi trường nội bộ -------------------------------------------------------------------9III) CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP------------------------121) Chiến lược tổng quát --------------------------------------------------------------122) Chiến lược bộphận ----------------------------------------------------------------13IV) Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP -------------------------------------------------------151) Môi trường kinh doanh ------------------------------------------------------------152) Chiến lược kinh doanh ------------------------------------------------------------15Chương II: GIỚI THIỆU VỀCƠQUAN THỰC TẬP I) LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY -------------------17II) ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH -------------------------------------------17III) TỔCHỨC, QUẢN LÝ-----------------------------------------------------------------19IV) THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY---------------221) Phân tích bảng Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh của các năm 2001, 2002, 2003 đểcó cái nhìn chung ởgóc độtoàn công ty ------------------------------222) Phân tích cơcấu doanh thu tiêu thụqua các thịtrường -----------------------24Chương III: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀĐANG NGHIÊN CỨU. I) PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH---------------------------------------------------------------271) Đánh giá các cơhội và sự đe dọa: phân tích môi trường bên ngoài công ty 1.1) Môi trường vĩmô -------------------------------------------------------------271.1.1) Kinh tế -----------------------------------------------------------------271.1.2) Dân số -----------------------------------------------------------------291.1.3) Văn hoá xã hội---------------------------------------------------------291.1.4) Chính trịluật pháp ----------------------------------------------------291.1.5) Công nghệ--------------------------------------------------------------301.2) Môi trường tác nghiệp --------------------------------------------------------301.2.1) Đối thủcạnh tranh----------------------------------------------------301.2.2) Khách hàng------------------------------------------------------------361.2.3) Người cung cấp -------------------------------------------------------391.2.4) Đối thủtiềm ẩn -------------------------------------------------------391.2.5) Sản phẩm thay thế----------------------------------------------------40 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài ------------------------------------------40Ma trận hình ảnh cạnh tranh -----------------------------------------------------422) Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu: tiến hành phân tích nội bộ--------452.1) Marketing ------ --------------------------------------------------- -------- - - 46 2.2) Tài chính-Kếtoán -------------------------------------------------------------552.3) Sản xuất---------- --------------------------------------------------------------652.4) Nhân sự---------- --------------------------------------------------------------67 Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong -----------------------------------------------68II) CHIẾN LƯỢC KINH DOANH--------------------------------------------------------691) Ma trận SWOT------- --------------------------------------------------------------692) Lựa chọn chiến lược --------------------------------------------------------------723) Thực hiện chiến lược --------------------------------------------------------------743.1) Chiến lược tổng quát --------------------------------------------------------743.2) Chiến lược chuyên sâu ------------------------------------------------------763.2.1) Chiến lược sản phẩm ------------------------------------------------773.2.2) Chiến lược giá--------------------------------------------------------793.2.3) Chiến lược phân phối -----------------------------------------------793.2.4) Chiến lược khuyến mãi ---------------------------------------------81Phaàn Keát Luaän vaø Kieán Nghò ------------------------83Các phụlụcMỤC LỤC BẢNG ]œ^Nội dung: Trang Bảng 1: Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh -------------------------------------------22Bảng 2: Cơcấu Doanh thu của năm 2002 và năm 2003 ---------------------------------24Bảng 3: Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài của công ty-----------------------------40Bảng 4: Ma trận hình ảnh cạnh tranh -------------------------------------------------------44Bảng 5: Giá bán sản phẩm của công ty -----------------------------------------------------50Bảng 6: Bảng theo dõi tình hình khuyến mãi của các hãng sản xuất mì ăn liền ------53Bảng 7: Bảng phân tích cơcấu tài sản và nguồn vốn ------------------------------56 Bảng 8: Bảng Phân tích báo cáo kết quảkinh doanh -------------------------------------59Bảng 9: Bảng phân tích tình hình thanh toán ----------------------------------------------61Bảng 10: Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong ------------------------------------------68Bảng 11: Ma trận SWOT------- ------------------------------------------------------------ --70Bảng 12: Bảng đánh giá chiến lược kinh doanh-------------------------------------------73

Phần mở đầu

I) SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI --------------------------------------------------------1

II) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------------2

III) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU- ----------------------------------------------------3

IV) PHẠM VI NGHIÊN CỨU - -----------------------------------------------------------3

Phần nội dung

Chương I: CƠSỞLÝ LUẬN

I) TỔNG QUAN VỀMÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ---------4

II) PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ---------4

1) Môi trường vĩmô --------------------------------------------------------------------5

2) Môi trường tác nghiệp ---------------------------------------------------------------7

3) Môi trường nội bộ -------------------------------------------------------------------9

III) CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP------------------------12

1) Chiến lược tổng quát --------------------------------------------------------------12

2) Chiến lược bộphận ----------------------------------------------------------------13

IV) Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP -------------------------------------------------------15

1) Môi trường kinh doanh ------------------------------------------------------------15

2) Chiến lược kinh doanh ------------------------------------------------------------15

Chương II: GIỚI THIỆU VỀCƠQUAN THỰC TẬP

I) LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY -------------------17

II) ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH -------------------------------------------17

III) TỔCHỨC, QUẢN LÝ-----------------------------------------------------------------19

IV) THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY---------------22

1) Phân tích bảng Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh của các năm 2001, 2002,

2003 đểcó cái nhìn chung ởgóc độtoàn công ty ------------------------------22

2) Phân tích cơcấu doanh thu tiêu thụqua các thịtrường -----------------------24

Chương III: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ

ĐANG NGHIÊN CỨU.

I) PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH---------------------------------------------------------------27

1) Đánh giá các cơhội và sự đe dọa: phân tích môi trường bên ngoài công ty

1.1) Môi trường vĩmô -------------------------------------------------------------27

1.1.1) Kinh tế -----------------------------------------------------------------27

1.1.2) Dân số -----------------------------------------------------------------29

1.1.3) Văn hoá xã hội---------------------------------------------------------29

1.1.4) Chính trịluật pháp ----------------------------------------------------29

1.1.5) Công nghệ--------------------------------------------------------------30

1.2) Môi trường tác nghiệp --------------------------------------------------------30

1.2.1) Đối thủcạnh tranh----------------------------------------------------30

1.2.2) Khách hàng------------------------------------------------------------36

1.2.3) Người cung cấp -------------------------------------------------------39

1.2.4) Đối thủtiềm ẩn -------------------------------------------------------39

1.2.5) Sản phẩm thay thế----------------------------------------------------40

Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài ------------------------------------------40

Ma trận hình ảnh cạnh tranh -----------------------------------------------------42

2) Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu: tiến hành phân tích nội bộ--------45

2.1) Marketing ------ --------------------------------------------------- -------- - - 46

2.2) Tài chính-Kếtoán -------------------------------------------------------------55

2.3) Sản xuất---------- --------------------------------------------------------------65

2.4) Nhân sự---------- --------------------------------------------------------------67

Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong -----------------------------------------------68

II) CHIẾN LƯỢC KINH DOANH--------------------------------------------------------69

1) Ma trận SWOT------- --------------------------------------------------------------69

2) Lựa chọn chiến lược --------------------------------------------------------------72

3) Thực hiện chiến lược --------------------------------------------------------------74

3.1) Chiến lược tổng quát --------------------------------------------------------74

3.2) Chiến lược chuyên sâu ------------------------------------------------------76

3.2.1) Chiến lược sản phẩm ------------------------------------------------77

3.2.2) Chiến lược giá--------------------------------------------------------79

3.2.3) Chiến lược phân phối -----------------------------------------------79

3.2.4) Chiến lược khuyến mãi ---------------------------------------------81

Phaàn Keát Luaän vaø Kieán Nghò ------------------------83

Các phụlục

MỤC LỤC BẢNG

]œ^

Nội dung: Trang

Bảng 1: Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh -------------------------------------------22

Bảng 2: Cơcấu Doanh thu của năm 2002 và năm 2003 ---------------------------------24

Bảng 3: Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài của công ty-----------------------------40

Bảng 4: Ma trận hình ảnh cạnh tranh -------------------------------------------------------44

Bảng 5: Giá bán sản phẩm của công ty -----------------------------------------------------50

Bảng 6: Bảng theo dõi tình hình khuyến mãi của các hãng sản xuất mì ăn liền ------53

Bảng 7: Bảng phân tích cơcấu tài sản và nguồn vốn ------------------------------56

Bảng 8: Bảng Phân tích báo cáo kết quảkinh doanh -------------------------------------59

Bảng 9: Bảng phân tích tình hình thanh toán ----------------------------------------------61

Bảng 10: Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong ------------------------------------------68

Bảng 11: Ma trận SWOT------- ------------------------------------------------------------ --70

Bảng 12: Bảng đánh giá chiến lược kinh doanh-------------------------------------------73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY