Luận văn Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp nâng cao năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hudland

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN.v

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH .vii

PHẦN MỞ ĐẦU .ix

1.1. Một số khái niệm cơ bản về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.1

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp.1

1.1.2. Nhiệm vụ, vai trò, chức năng của tài chính doanh nghiệp .4

1.1.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp .6

1.1.3.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính doanh

nghiệp.6

1.1.3.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .7

1.2. Nguồn tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp .8

1.2.1. Bảng cân đối kế toán .9

1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh .10

1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .12

1.2.4 Các nguồn tài liệu phân tích khác .12

1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.13

1.3.1 Phân tích khát quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo

tài chính (BCTC) . 13

1.3.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán .13

1.3.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .15

1.3.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.17

1.3.2. Phân tích các chỉ số tài chính của doanh nghiệp .18

1.3.2.1. Phân tích chỉ số phản ánh khả năng sinh lợi.18

1.3.2.2 Phân tích chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản.19

1.3.2.3. Phân tích các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán.22

1.3.2.4. Phân tích chỉ số phản ánh khả năng quản lý nợ.24

1.3.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính (sử dụng đẳng thức Dupont) .25

1.4. Phương pháp phân tích Tài chính doanh nghiệp.29

1.5. Một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh .32

1.6. Một số hướng tác động nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.34

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY