Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Ngân hàng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP 1

1.1 Quản lý tài chính doanh nghiệp và vai trò của tài chính doanh nghiệp. 1

1.1.1. Khái quát về quản lý tài chính doanh nghiệp 1

1.1.2.Vai trò của tài chính doanh nghiệp 2

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3

1.2.1. Khái niệm 3

1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nhiệp: 4

Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 4

1.2.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp 6

1.2.3.1. Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: 6

1.2.4.2 Đối với các đơn vị chủ sở hữu 6

1.2.4.3 Đối với các chủ nợ( Ngân hàng,cácnhà cho vay,nhà cung cấp) 7

1.2.4.4. Đối với nhà đầu tư trong tương lai. 7

1.3. Phân tích hệ số tài chính của doanh nghiệp 7

1.3.1. Hệ số khả năng thanh toán. 7

1.3.1.1 Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 7

1.3.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nhanh 8

1.3.1.3 Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 8

1.3.2 Hệ số hoạt động kinh doanh 9

1.3.2.1. Số vòng quay hàng tồn kho 9

1.3.2.2. Kỳ thu tiền trung bình 9

1.3.2.3. Số vòng quay vốn lưu động 9

1.3.2.4. Hiệu suất sử dụng vốn cố định 10

1.3.2.5. Vòng quay toàn bộ vốn 10

1.3.3. Hệ số khả năng sinh lời. 10

1.3.3.1. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 10

1.3.3.2. Hệ số khả năng sinh lời vốn kinh doanh 11

1.3.3.3 .Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 11

1.3.3.4. Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh 11

1.3.3.5. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 11

1.3.4. Hệ số kết cấu tài chính doanh nghiệp 12

1.3.4.1 Hệ số nợ 12

1.3.4.2 Hệ số nợ dài hạn 12

1.3.4.3 Hệ số thanh toán lãi vay 13

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG 14

2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Ngân hàng. 14

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 14

2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty 15

2.2. Tổ chức bộ máy của Công ty 16

2.2.1 Đại hội đồng cổ đông. 16

2.2.2. Hội đồng quản trị. 17

2.2.3. Ban kiểm soát. 17

2.2.4. Ban giám đốc. 17

2.2.5. Các phòng ban nghiệp vụ 18

2.3 .Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 18

2.3.1 Sơ đồ tổ chức của bộ máy kế toán 18

2.3.2 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 18

2.4 .Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 19

2.5 Tình hình tài chính của Công ty 20

2.5.1. Đánh giá khái quát sự biến động của tài sản 20

2.5.2 Đánh giá khái quát sự biến động của nguồn vốn. 21

2.6. Phân tích hệ số khả năng thanh toán 21

2.7. Phân tích kết cấu tài chính 22

2.8 Phân tích hệ số hoạt động kinh doanh. 23

2.9 Phân tích hệ số sinh lời 25

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG 27

3.1 Những vấn đề rút ra từ việc phân tích tài chính của Công ty. 27

3.1.1 Những ưu điểm 27

3.1.2 Những hạn chế 27

3.2 Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh . 28

3.2.1 Giải pháp cân đối cơ cấu vốn và nguồn vốn 28

3.2.2. Tổ chức công tác thanh toán tiền hàng và thu hồi nợ 29

3.2.3 Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời 29

3.2.4 Xây dựng kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 29

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY