Luận văn Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty du lịch An Giang

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU .1.Lý do chọn đề tài: . 12. Mục tiêu nghiên cứu: .3. Phạm vi nghiên cứu: .4. Phương pháp nghiên cứu: .4.1. Nguồn số liệu được thu thập từ:. 24.2. Phương pháp phân tích: . 3PHẦN NỘI DUNG .CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN. 4I.KHÁI QUÁT VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG . 1. Khái niệm về lao động và tiền lương :. 41.1. Khái niệm về lao động : . 41.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: . 41.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: . 42. Một số nội dung của tiền lương : . 52.1. Chế độ tiền lương - Phụ cấp - Tiền thưởng - Phúc lợi :. 52.1.1. Chế độ trả lương : . 52. 1.2. Tiền lương cơ bản: . 52.1. 3. Phụ cấp lương: . 62.1. 4. Tiền thưởng:. 62.1. 5. Phúc lợi: . 62.2. Quỹ tiền lương: . 72.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ:. 82.3.1.Tiền lương chính :. 82.3.2. Tiền lương phụ :. 82.3.3. Ý nghĩa :. 82.4. Tính lương: . 82.5.Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất : . 93. Cách tính lương và các hình thức tiền lương : . 93.1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương:. 93.2 Các hình thức tiền lương:. 103.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian:. 103. 2. 2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm:. 114.Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất : . 124.1. Ý nghĩa :. 124.2.Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng : . 134.2.1.Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất: . 134.2.2.Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác. . 15II. Phương pháp hạch toán : . 161.Tổ chức hạch toán trong lao động : . 161.1.Hạch toán số lượng lao động : . 161.2. Hạch toán thời gian lao động : . 161.3. Hạch toán về kết quả lao động:. 162.Kế toán tổng hợp tiền lương : . 172.1.Chứng từ sử dụng : . 172.2. Tài khoản sử dụng : . 172.3. Định khoản kế toán : . 173. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương : . 183.1. Chứng từ sử dụng : . 183.2. Tài khoản sử dụng : . 183.3. Định khoản kế toán . 19III. Những ảnh hưởng của chi phí lương đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp : . 201. So sánh chi phí lương giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp sản xuất: . 201. 1. Doanh nghiệp thương mại: chi phí lương bao gồm chi phí nhân viênbán hàng và chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp . 201. 2. Doanh nghiệp sản xuất: Chi phí lương bao gồm . 202. Phân tích chi phí tiền lương: . 21CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG . 221.Lịch sử hình thành : . 222.Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty : . 233.Cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống công ty Du Lịch An Giang. . 244. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công Ty: . 294.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán :. 294.2. Chức năng và nhiệm vụ: . 294.3. Hình Thức Kế Toán Của Công Ty. 30CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG . 33I. Phân tích tình hình lao động tại Công ty Du Lịch An Giang1.Tình hình chung về lao động tại công ty Du Lịch An Giang : . 331.1.Phân loại lao động : . 331.2.Đánh giá sự biến động số lượng lao động 5 năm từ năm 1999 đến 2003. 331.3.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo giới tính : . 351.4.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo trình độ : . 372.Phân tích tình hình lao động của Công Ty năm 2003 :. 402.1. Phân tích sự biến động về số lượng và năng suất lao động của côngnhân sản xuất : . 402.2.Phân tích sự biến động của các loại lao động khác : . 413.Tổ chức hạch toán lao động của Công ty :. 433.1. Hạch toán số lượng lao động : . 433.2. Hạch toán thời gian lao động : . 433.3. Hạch toán kết quả lao động : . 44II.Cách tính lương và hình thức trả lương tại công ty Du Lịch An Giang. 441.Hình thức tiền lương đang áp dụng tại Công ty:. 441.1. Lương thời gian: . 441.2 Lương sản phẩm (lương kế hoạch). . 511.2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương sản phẩm: . 511.2.2. Cách tính lương theo sản phẩm (lương kế hoạch) . 543. Quy trình tính lương và cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch AnGiang. 593.1. Quy trình tính lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: . 593.2. Cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: . 61III. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang. 621. Tài khoản Công Ty sử dụng: . 622. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang : . 632.1. Ở Văn Phòng Công Ty: . 632.2. Ở Mảng Thương Mại: . 642.3. Ở Mảng Du Lịch: . 672.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương tại công ty Du Lịch An Giang: . 702.1.Trích lập các khoản theo lương. 702.2. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty Du Lịch AnGiang :. 76IV. Phân tích quỹ lương và chi phí lương tại công ty Du Lịch An Giang : . 801.Phân tích quỹ lương tại công ty : .Error! Bookmark not defined.1.1.Phân tích sự biến động của quỹ lương năm 2003: . 801.2.Đánh giá sự biến động của quỹ lương và thu nhập của người lao động trong 3 năm từ 2001 đến 2003. . 83PHẦN NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ.Error! Bookmark not defined.I.Nhận xét: . 861.Nhận xét chung về Công ty: . 861.1.Về lực lượng lao động tại Công ty:. 862.Nhận xét về công tác Kế toán tiền lương tai Công ty : . 862.1.Nhận xét về công tác kế toán: . 872.2.Về mặt chứng từ sử dụng:. 872.3.Về mặt hệ thống Tài khoản:. 882.4.Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương: . 882.5 Về hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. . 89II.Kiến nghị:. 89

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .

1.Lý do chọn đề tài: . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu: .

3. Phạm vi nghiên cứu: .

4. Phương pháp nghiên cứu: .

4.1. Nguồn số liệu được thu thập từ:. 2

4.2. Phương pháp phân tích: . 3

PHẦN NỘI DUNG .

CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN. 4

I.KHÁI QUÁT VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG .

1. Khái niệm về lao động và tiền lương :. 4

1.1. Khái niệm về lao động : . 4

1.2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: . 4

1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: . 4

2. Một số nội dung của tiền lương : . 5

2.1. Chế độ tiền lương - Phụ cấp - Tiền thưởng - Phúc lợi :. 5

2.1.1. Chế độ trả lương : . 5

2. 1.2. Tiền lương cơ bản: . 5

2.1. 3. Phụ cấp lương: . 6

2.1. 4. Tiền thưởng:. 6

2.1. 5. Phúc lợi: . 6

2.2. Quỹ tiền lương: . 7

2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ:. 8

2.3.1.Tiền lương chính :. 8

2.3.2. Tiền lương phụ :. 8

2.3.3. Ý nghĩa :. 8

2.4. Tính lương: . 8

2.5.Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất : . 9

3. Cách tính lương và các hình thức tiền lương : . 9

3.1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương:. 9

3.2 Các hình thức tiền lương:. 10

3.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian:. 10

3. 2. 2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm:. 11

4.Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất : . 12

4.1. Ý nghĩa :. 12

4.2.Phân tích tình hình lao động về mặt số lượng : . 13

4.2.1.Phân tích tình hình tăng, giảm công nhân sản xuất: . 13

4.2.2.Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác. . 15

II. Phương pháp hạch toán : . 16

1.Tổ chức hạch toán trong lao động : . 16

1.1.Hạch toán số lượng lao động : . 16

1.2. Hạch toán thời gian lao động : . 16

1.3. Hạch toán về kết quả lao động:. 16

2.Kế toán tổng hợp tiền lương : . 17

2.1.Chứng từ sử dụng : . 17

2.2. Tài khoản sử dụng : . 17

2.3. Định khoản kế toán : . 17

3. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương : . 18

3.1. Chứng từ sử dụng : . 18

3.2. Tài khoản sử dụng : . 18

3.3. Định khoản kế toán . 19

III. Những ảnh hưởng của chi phí lương đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp : . 20

1. So sánh chi phí lương giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp sản xuất: . 20

1. 1. Doanh nghiệp thương mại: chi phí lương bao gồm chi phí nhân viên

bán hàng và chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp . 20

1. 2. Doanh nghiệp sản xuất: Chi phí lương bao gồm . 20

2. Phân tích chi phí tiền lương: . 21

CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG . 22

1.Lịch sử hình thành : . 22

2.Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty : . 23

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống công ty Du Lịch An Giang. . 24

4. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công Ty: . 29

4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán :. 29

4.2. Chức năng và nhiệm vụ: . 29

4.3. Hình Thức Kế Toán Của Công Ty. 30

CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG . 33

I. Phân tích tình hình lao động tại Công ty Du Lịch An Giang

1.Tình hình chung về lao động tại công ty Du Lịch An Giang : . 33

1.1.Phân loại lao động : . 33

1.2.Đánh giá sự biến động số lượng lao động 5 năm từ năm 1999 đến 2003

. 33

1.3.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo giới tính : . 35

1.4.Đánh giá số lượng lao động của Công ty theo trình độ : . 37

2.Phân tích tình hình lao động của Công Ty năm 2003 :. 40

2.1. Phân tích sự biến động về số lượng và năng suất lao động của công

nhân sản xuất : . 40

2.2.Phân tích sự biến động của các loại lao động khác : . 41

3.Tổ chức hạch toán lao động của Công ty :. 43

3.1. Hạch toán số lượng lao động : . 43

3.2. Hạch toán thời gian lao động : . 43

3.3. Hạch toán kết quả lao động : . 44

II.Cách tính lương và hình thức trả lương tại công ty Du Lịch An Giang. 44

1.Hình thức tiền lương đang áp dụng tại Công ty:. 44

1.1. Lương thời gian: . 44

1.2 Lương sản phẩm (lương kế hoạch). . 51

1.2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương sản phẩm: . 51

1.2.2. Cách tính lương theo sản phẩm (lương kế hoạch) . 54

3. Quy trình tính lương và cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An

Giang. 59

3.1. Quy trình tính lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: . 59

3.2. Cách thanh toán lương tại Công Ty Du Lịch An Giang: . 61

III. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang. 62

1. Tài khoản Công Ty sử dụng: . 62

2. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang : . 63

2.1. Ở Văn Phòng Công Ty: . 63

2.2. Ở Mảng Thương Mại: . 64

2.3. Ở Mảng Du Lịch: . 67

2.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương tại công ty Du Lịch An Giang

: . 70

2.1.Trích lập các khoản theo lương. 70

2.2. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty Du Lịch An

Giang :. 76

IV. Phân tích quỹ lương và chi phí lương tại công ty Du Lịch An Giang : . 80

1.Phân tích quỹ lương tại công ty : .Error! Bookmark not defined.

1.1.Phân tích sự biến động của quỹ lương năm 2003: . 80

1.2.Đánh giá sự biến động của quỹ lương và thu nhập của người lao động trong 3 năm từ 2001 đến 2003. . 83

PHẦN NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ.Error! Bookmark not defined.

I.Nhận xét: . 86

1.Nhận xét chung về Công ty: . 86

1.1.Về lực lượng lao động tại Công ty:. 86

2.Nhận xét về công tác Kế toán tiền lương tai Công ty : . 86

2.1.Nhận xét về công tác kế toán: . 87

2.2.Về mặt chứng từ sử dụng:. 87

2.3.Về mặt hệ thống Tài khoản:. 88

2.4.Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương: . 88

2.5 Về hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. . 89

II.Kiến nghị:. 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY