Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long

MỤC LỤC TrangCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . . . 11.1. LÝ DO CH ỌN ĐỀ TÀI . . . 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU . . . 21.2.1. Mục tiêu chung . . . 21.2.2. Mục tiêu cụ thể . . . 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. . . 31.3.1. Không gian nghiên c ứu. . . 31.3.2. Thời gian nghiên cứu . . . 31.3.3. Giới hạn nội dung . . . 31.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN . . 3CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU. . . 52.1. PHƯƠNG PHÁP LU ẬN . . . 52.1.1.Khái ni ệm, bản chất, chức năng của Ngân h àng thương m ại . 52.1.1.1. Khái ni ệm . . . 52.1.1.2. Bản chất của ngân h àng thương mại . . 52.1.1.3. Ch ức năng của ngân h àngthương m ại . . 52.1.2.Một số khái niệm về hoạt động tín dụng. . 62.1.2.1. Khái ni ệm tín dụng . . . 62.1.2.2. Các hình th ức tín dụng . . . 62.1.2.3. Vai trò và ý ngh ĩa của tín dụng . . 72.1.3. Một số quy định chung về tín dụng tại Ngân h àng . 82.1.3.1. Ph ạm vi áp dụng v à đối tượng áp dụng . . 82.1.3.2. Th ực hiện quy định về quản lý ngoại hối . . 82.1.3.3. Giải thích từ ngữ . . . 82.1.3.4. Quy ền tự chủ cho vay của NHPN . . 92.1.3.5. Nguyên t ắc cho vay v à điều kiện cho vay . . 102.1.3.6. Th ể loại và thời hạn cho vay . . 112.1.3.7. Nh ững nhu cầu vốn không đ ược cho vay. . 112.1.3.8. Lãi su ất cho vay, mức cho vay v à giới hạn cho vay . 12Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Lê Khương NinhSinh viên thực hiện : Lâm Vĩnh H òa Trang viii2.1.3.9. Trả nợ gốc và lãi . . . 132.1.3.10. Hồ sơ vay vốn và quy trình cho vay . . 142.1.3.11. Phương th ức cho vay . . . 182.1.3.12. Nh ững trường hợp không đ ược cho vay v à hạn chế cho vay . 222.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU . . 222.2.1.Phương pháp thu th ập sốliệu . . 222.2.2. Phương pháp phân tích . . . 232.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNGTÍN DỤNG. . . . 23CHƯƠNG 3: GI ỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PH ƯƠNGNAM CHI NHÁNH ĐBSCL . . 263.1. Quá trình hình thành và phát tri ển . . 263.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của hệ thống NHPN . 263.1.2. Quá trình hình thành và phát tri ển của chi nhánh . 273.2. Cơ cấu tổ chức NHTM CP PHƯƠNG NAM chi nhánh ĐBSCL . 283.2.1. Ban Giám đ ốc . . . 283.2.2. Phòng hàn h chính nhân s ự . . . 283.2.3. Phòng nghi ệp vụ kinh doanh . . 283.2.4. Phòng k ế toán ngân quỹ . . . 293.2.5. Phòng ki ểm soát nội bộ . . . 293.3. Chức năng và nhiệm vụ của NHTMCP PHƯƠNG NAM chi nhánhĐBSCL . . . . 303.3.1. Nguyên t ắc hoạt động của chi nhánh . . 303.3.2. Huy đ ộng vốn . . . 303.3.3. Cấp tín dụng . . . 313.3.4. Nhiệm vụ của chi nhánh . . . 313.3.5. Các h ạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh . 323.4. Khái quát v ề hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 nămtừ 2006 –2008 . . . 323.5. Phương hư ớng hoạt động năm 2009 . . 363.5.1. Mục tiêu phấn đấu . . . 363.5.2. Những chương trình chính c ủa chi nhánh . . 37Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Lê Khương NinhSinh viên thực hiện : Lâm Vĩnh H òa Trang ixCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤ NGTẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL . 384.1. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm . 384.2. Phân tích ho ạt động tíndụngtại chi nhánh qua 3 năm từ 2006 -2008. 454.2.1. Phân tích doanh s ố cho vay . . . 454.2.1.1. Phân tích doanh s ố cho vay theo th ành phần kinh tế . 464.2.1.2. Phân tích doanh s ố cho vay theo thời hạn . . 494.2.2. Phân tích doan h số thu nợ . . . 514.2.2.1. Phân tích do anh số thu nợ theo th ành phần kinh tế . 524.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn . . 554.2.3. Phân tích tìn h hình dư nợ . . . 574.2.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế . 584.2.3.2. Phân tích tình hình d ư nợ theo thời hạn . . 614.2.4. Phân t ích tình hình n ợ xấu . . . 634.2.4.1. Phân tích tình hình n ợ xấu theo th ành phần kinh tế . 634.2.4.2. Phân tích t ình hình n ợ xấu theo thời hạn . . 644.3. Đánh giá hi ệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 nămtừ 2006 –2008 . . . . 66CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNGVỐN TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL . 695.1. Đánh giá chung ho ạt động tín dụng của Ngân hàng từ 2006-2008 . 695.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tạiNgân hàng . . . . 735.2.1. Biện pháp mở rộng hoạt động tín dụ ng . . 735.2.2. Biện pháp mở rộng quan hệ với khách h àng. . 745.2.3. Biện pháp về hỗ trợ v à trang bị thêmthiết bị công nghệ thông tin . 755.2.4. Biện pháp mở rộng đa dạng h óa các sản phẩm của ngân h àng. 755.2.5. Giải pháp hạn chế rủ i ro . . . 76CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀKIẾN NGHỊ . . 776.1. KẾT LUẬN . . . 776.2.KIẾN NGHỊ . . . 78TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 79

MỤC LỤC Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . . . 1

1.1. LÝ DO CH ỌN ĐỀ TÀI . . . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU . . . 2

1.2.1. Mục tiêu chung . . . 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể . . . 2

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. . . 3

1.3.1. Không gian nghiên c ứu. . . 3

1.3.2. Thời gian nghiên cứu . . . 3

1.3.3. Giới hạn nội dung . . . 3

1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN . . 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU. . . 5

2.1. PHƯƠNG PHÁP LU ẬN . . . 5

2.1.1.Khái ni ệm, bản chất, chức năng của Ngân h àng thương m ại . 5

2.1.1.1. Khái ni ệm . . . 5

2.1.1.2. Bản chất của ngân h àng thương mại . . 5

2.1.1.3. Ch ức năng của ngân h àngthương m ại . . 5

2.1.2.Một số khái niệm về hoạt động tín dụng. . 6

2.1.2.1. Khái ni ệm tín dụng . . . 6

2.1.2.2. Các hình th ức tín dụng . . . 6

2.1.2.3. Vai trò và ý ngh ĩa của tín dụng . . 7

2.1.3. Một số quy định chung về tín dụng tại Ngân h àng . 8

2.1.3.1. Ph ạm vi áp dụng v à đối tượng áp dụng . . 8

2.1.3.2. Th ực hiện quy định về quản lý ngoại hối . . 8

2.1.3.3. Giải thích từ ngữ . . . 8

2.1.3.4. Quy ền tự chủ cho vay của NHPN . . 9

2.1.3.5. Nguyên t ắc cho vay v à điều kiện cho vay . . 10

2.1.3.6. Th ể loại và thời hạn cho vay . . 11

2.1.3.7. Nh ững nhu cầu vốn không đ ược cho vay. . 11

2.1.3.8. Lãi su ất cho vay, mức cho vay v à giới hạn cho vay . 12

Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Lê Khương Ninh

Sinh viên thực hiện : Lâm Vĩnh H òa Trang viii

2.1.3.9. Trả nợ gốc và lãi . . . 13

2.1.3.10. Hồ sơ vay vốn và quy trình cho vay . . 14

2.1.3.11. Phương th ức cho vay . . . 18

2.1.3.12. Nh ững trường hợp không đ ược cho vay v à hạn chế cho vay . 22

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU . . 22

2.2.1.Phương pháp thu th ập sốliệu . . 22

2.2.2. Phương pháp phân tích . . . 23

2.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG

TÍN DỤNG. . . . 23

CHƯƠNG 3: GI ỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PH ƯƠNG

NAM CHI NHÁNH ĐBSCL . . 26

3.1. Quá trình hình thành và phát tri ển . . 26

3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của hệ thống NHPN . 26

3.1.2. Quá trình hình thành và phát tri ển của chi nhánh . 27

3.2. Cơ cấu tổ chức NHTM CP PHƯƠNG NAM chi nhánh ĐBSCL . 28

3.2.1. Ban Giám đ ốc . . . 28

3.2.2. Phòng hàn h chính nhân s ự . . . 28

3.2.3. Phòng nghi ệp vụ kinh doanh . . 28

3.2.4. Phòng k ế toán ngân quỹ . . . 29

3.2.5. Phòng ki ểm soát nội bộ . . . 29

3.3. Chức năng và nhiệm vụ của NHTMCP PHƯƠNG NAM chi nhánh

ĐBSCL . . . . 30

3.3.1. Nguyên t ắc hoạt động của chi nhánh . . 30

3.3.2. Huy đ ộng vốn . . . 30

3.3.3. Cấp tín dụng . . . 31

3.3.4. Nhiệm vụ của chi nhánh . . . 31

3.3.5. Các h ạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh . 32

3.4. Khái quát v ề hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm

từ 2006 –2008 . . . 32

3.5. Phương hư ớng hoạt động năm 2009 . . 36

3.5.1. Mục tiêu phấn đấu . . . 36

3.5.2. Những chương trình chính c ủa chi nhánh . . 37

Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Lê Khương Ninh

Sinh viên thực hiện : Lâm Vĩnh H òa Trang ix

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤ NG

TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL . 38

4.1. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm . 38

4.2. Phân tích ho ạt động tíndụngtại chi nhánh qua 3 năm từ 2006 -2008. 45

4.2.1. Phân tích doanh s ố cho vay . . . 45

4.2.1.1. Phân tích doanh s ố cho vay theo th ành phần kinh tế . 46

4.2.1.2. Phân tích doanh s ố cho vay theo thời hạn . . 49

4.2.2. Phân tích doan h số thu nợ . . . 51

4.2.2.1. Phân tích do anh số thu nợ theo th ành phần kinh tế . 52

4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn . . 55

4.2.3. Phân tích tìn h hình dư nợ . . . 57

4.2.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế . 58

4.2.3.2. Phân tích tình hình d ư nợ theo thời hạn . . 61

4.2.4. Phân t ích tình hình n ợ xấu . . . 63

4.2.4.1. Phân tích tình hình n ợ xấu theo th ành phần kinh tế . 63

4.2.4.2. Phân tích t ình hình n ợ xấu theo thời hạn . . 64

4.3. Đánh giá hi ệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm

từ 2006 –2008 . . . . 66

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

VỐN TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL . 69

5.1. Đánh giá chung ho ạt động tín dụng của Ngân hàng từ 2006-2008 . 69

5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại

Ngân hàng . . . . 73

5.2.1. Biện pháp mở rộng hoạt động tín dụ ng . . 73

5.2.2. Biện pháp mở rộng quan hệ với khách h àng. . 74

5.2.3. Biện pháp về hỗ trợ v à trang bị thêmthiết bị công nghệ thông tin . 75

5.2.4. Biện pháp mở rộng đa dạng h óa các sản phẩm của ngân h àng. 75

5.2.5. Giải pháp hạn chế rủ i ro . . . 76

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀKIẾN NGHỊ . . 77

6.1. KẾT LUẬN . . . 77

6.2.KIẾN NGHỊ . . . 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY