Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤCCHƯƠNG IGIỚI THIỆU . 11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . . 11.2.1 Mục tiêu chung. 11.2.2 Mục tiêu cụ thể. 21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 1.3.1 Không gian. 21.3.2 Thời gian . . 21.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. . 2CHƯƠNG IIPHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . . . 32.1.1 Khái niệm tín dụng và phân loại tín dụng . 32.1.1.1 Khái niệm tín dụng . 32.1.1.2 Phân loại tín dụng . . . 32.1.2 Chức năng của tín dụng. 42.1.3 Đảm bảo tín dụng . 42.1.4Khái quát về tín dụng ngắn hạn . 62.1.4.1 Khái niệm tín dụng ngắn hạn . 62.1.4.2 Nguyên tắc cho vay . 62.1.4.3 Điều kiện cho vay . . . 72.1.4.4 Đối tượng cho vay . . 82.1.4.5 Thời hạn cho vay . . . 82.1.4.6 Lãi suất cho vay . 92.1.4.7 Mức cho vay . 92.1.4.8 Phương thức cho vay . . 92.1.5 Quy trình cho vay . 112.1.6 Rủi ro tín dụng . 182.1.7 Nợ xấu . 18 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP MSB Cần ThơGVHD: Lê Long Hậu SVTH: Trần Duy72.1.8 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn . 202.1.8.1 Doanh số cho vay . . . 202.1.8.2 Doanh số thu nợ . 202.1.8.3 Dư nợ tín dụng. 20 2.1.8.4 Nợ xấu . 202.1.8.5 Vòng quay vốn tín dụng. 20 2.1.8.6 Hệ số thu nợ . 212.1.8.7 Tỷ lệ nợ xấu . 212.1.8.8 Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trênvốn huy động . 212.2 Phương pháp nghiên cứu . . . 212.2.1 Phương pháp thu thập số liệu. 212.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 22CHƯƠNG IIIGIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 233.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG . 233.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam . 233.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ . 243.2CƠ CẤU VÀ SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC . 253.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức . 253.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban . 253.2.3 Tình hình nhân sự . 273.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆTNAM -CHI NHÁNH CẦNTHƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008 . 273.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2009 . 30CHƯƠNG IVPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM –CHI NHÁNH CẦN THƠ . 324.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006 –2008324.1.1 Phân tích tình hình nguồn vốn của Ngân hàng . . 32 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP MSB Cần ThơGVHD: Lê Long Hậu SVTH: Trần Duy84.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng . 354.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008. . 384.2.1 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn trong tổng cơ cấu cho vay. 394.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn . 394.2.1.2 Doanh số thu nợ theo thời hạn . . 404.2.1.3 Tình hình dư nợ theo th ời hạn . . 424.2.1.4 Tình hình nợ xấu theo thời hạn . 444.2.2 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế . 454.2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn . 454.2.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn . 474.2.2.3 Tình hình dư nợ ngắn hạn . . 494.2.2.4 Tình hình nợ xấu ngắn hạn . 514.2.3 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn thông qua một số chỉ tiêu . 524.2.3.1 Dư nợ trên tổng vốn huy động . . 524.2.3.2 Hệ số thu nợ . 534.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu . 534.2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn . 54CHƯƠNG VNHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 555.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG . 555.1.1 Thuận lợi . . 555.1.2 Khó khăn . . 555.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG . 565.2.1 Đối với công tác huy động vốn . 56 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP MSB Cần ThơGVHD: Lê Long Hậu SVTH: Trần Duy95.2.2 Đối với công tác cho vay . . 565.2.3 Đối với công tác thẩm định kiểm tra và hạn chế rủi ro tín dụng . 56CHƯƠNG VIKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 576.1 KẾT LUẬN . . 576.2 KIẾN NGHỊ. . 58

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU . 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . . 1

1.2.1 Mục tiêu chung. 1

1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2

1.3.1 Không gian. 2

1.3.2 Thời gian . . 2

1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. . 2

CHƯƠNG II

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . . . 3

2.1.1 Khái niệm tín dụng và phân loại tín dụng . 3

2.1.1.1 Khái niệm tín dụng . 3

2.1.1.2 Phân loại tín dụng . . . 3

2.1.2 Chức năng của tín dụng. 4

2.1.3 Đảm bảo tín dụng . 4

2.1.4Khái quát về tín dụng ngắn hạn . 6

2.1.4.1 Khái niệm tín dụng ngắn hạn . 6

2.1.4.2 Nguyên tắc cho vay . 6

2.1.4.3 Điều kiện cho vay . . . 7

2.1.4.4 Đối tượng cho vay . . 8

2.1.4.5 Thời hạn cho vay . . . 8

2.1.4.6 Lãi suất cho vay . 9

2.1.4.7 Mức cho vay . 9

2.1.4.8 Phương thức cho vay . . 9

2.1.5 Quy trình cho vay . 11

2.1.6 Rủi ro tín dụng . 18

2.1.7 Nợ xấu . 18

Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP MSB Cần Thơ

GVHD: Lê Long Hậu SVTH: Trần Duy

7

2.1.8 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn . 20

2.1.8.1 Doanh số cho vay . . . 20

2.1.8.2 Doanh số thu nợ . 20

2.1.8.3 Dư nợ tín dụng. 20

2.1.8.4 Nợ xấu . 20

2.1.8.5 Vòng quay vốn tín dụng. 20

2.1.8.6 Hệ số thu nợ . 21

2.1.8.7 Tỷ lệ nợ xấu . 21

2.1.8.8 Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trênvốn huy động . 21

2.2 Phương pháp nghiên cứu . . . 21

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu. 21

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 22

CHƯƠNG III

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT

NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 23

3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG . 23

3.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam . 23

3.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ . 24

3.2CƠ CẤU VÀ SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC . 25

3.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức . 25

3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban . 25

3.2.3 Tình hình nhân sự . 27

3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG

HẢI VIỆTNAM -CHI NHÁNH CẦNTHƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008 . 27

3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2009 . 30

CHƯƠNG IV

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP

HÀNG HẢI VIỆT NAM –CHI NHÁNH CẦN THƠ . 32

4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006 –2008

32

4.1.1 Phân tích tình hình nguồn vốn của Ngân hàng . . 32

Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP MSB Cần Thơ

GVHD: Lê Long Hậu SVTH: Trần Duy

8

4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng . 35

4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP

HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008

. . 38

4.2.1 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn trong tổng cơ cấu cho vay. 39

4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn . 39

4.2.1.2 Doanh số thu nợ theo thời hạn . . 40

4.2.1.3 Tình hình dư nợ theo th ời hạn . . 42

4.2.1.4 Tình hình nợ xấu theo thời hạn . 44

4.2.2 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế . 45

4.2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn . 45

4.2.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn . 47

4.2.2.3 Tình hình dư nợ ngắn hạn . . 49

4.2.2.4 Tình hình nợ xấu ngắn hạn . 51

4.2.3 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn thông qua một số chỉ tiêu . 52

4.2.3.1 Dư nợ trên tổng vốn huy động . . 52

4.2.3.2 Hệ số thu nợ . 53

4.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu . 53

4.2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn . 54

CHƯƠNG V

NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH

CẦN THƠ 55

5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG . 55

5.1.1 Thuận lợi . . 55

5.1.2 Khó khăn . . 55

5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN

TẠI NGÂN HÀNG . 56

5.2.1 Đối với công tác huy động vốn . 56

Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP MSB Cần Thơ

GVHD: Lê Long Hậu SVTH: Trần Duy

9

5.2.2 Đối với công tác cho vay . . 56

5.2.3 Đối với công tác thẩm định kiểm tra và hạn chế rủi ro tín dụng . 56

CHƯƠNG VI

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 57

6.1 KẾT LUẬN . . 57

6.2 KIẾN NGHỊ. . 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY