Luận văn Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH . 11.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. 11.1.2.Các đối tượng và thông tin của phân tích tài chính. 11.1.3.Nội dung chính của phân tích tài chính . 31.2.MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 41.3.PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 51.3.1.Phương pháp so sánh . 51.3.2.Phương pháp tỷ lệ . 71.3.3.Phương pháp phân tích Dupont . 81.4.TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 81.5.NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP . 91.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 91.5.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp . 181.5.2.1.Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán . 181.5.2.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư . 201.5.2.3.Nhóm chỉ số về hoạt động . 211.5.2.4.Nhóm chỉ tiêu sinh lời . 241.5.3.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 251.5.4.Đẳng thức Dupont . 25PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 282.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 282.1.1.Giới thiệu chung . 282.1.2.Chức năng, nhiệm vụ . 282.1.3.Quá trình hình thành và phát triển. 292.1.4.Cơ cấu tổ chức . 302.1.5.Hoạt động sản xuất kinh doanh . 34 2.1.6.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 352.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 382.2.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính . 382.2.1.1.Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 382.2.1.2.Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 462.2.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng . 492.2.2.1.Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 492.2.2.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 512.2.2.3.Nhóm chỉ tiêu về hoạt động . 532.2.2.4.Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 552.2.2.5.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 572.2.3.Phân tích tình hình tài chính bằng phương trình Dupont . 582.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ. 622.3.1.ưu điểm . 622.3.2.Nhược điểm . 62PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 643.1.MỤC TIÊU VÀ PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ TRONG NĂM 2010 . 643.1.1.Về hoạt động kinh doanh . 643.1.2.Về hoạt động sản xuất . 643.1.3.Về hoạt động liên doanh, liên kết . 643.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 653.2.1.Giải pháp 1: Nâng cao doanh thu và lợi nhuận . 653.2.2.Giải pháp 2: Giảm lượng hàng tồn kho . 69KẾT LUẬN . 72TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH . 1

1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

1.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. 1

1.1.2.Các đối tượng và thông tin của phân tích tài chính. 1

1.1.3.Nội dung chính của phân tích tài chính . 3

1.2.MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 4

1.3.PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 5

1.3.1.Phương pháp so sánh . 5

1.3.2.Phương pháp tỷ lệ . 7

1.3.3.Phương pháp phân tích Dupont . 8

1.4.TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 8

1.5.NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP . 9

1.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 9

1.5.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp . 18

1.5.2.1.Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán . 18

1.5.2.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư . 20

1.5.2.3.Nhóm chỉ số về hoạt động . 21

1.5.2.4.Nhóm chỉ tiêu sinh lời . 24

1.5.3.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 25

1.5.4.Đẳng thức Dupont . 25

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 28

2.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 28

2.1.1.Giới thiệu chung . 28

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ . 28

2.1.3.Quá trình hình thành và phát triển. 29

2.1.4.Cơ cấu tổ chức . 30

2.1.5.Hoạt động sản xuất kinh doanh . 34

2.1.6.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 35

2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ

KINH DOANH KIM KHÍ . 38

2.2.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính . 38

2.2.1.1.Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 38

2.2.1.2.Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 46

2.2.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng . 49

2.2.2.1.Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 49

2.2.2.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 51

2.2.2.3.Nhóm chỉ tiêu về hoạt động . 53

2.2.2.4.Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 55

2.2.2.5.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 57

2.2.3.Phân tích tình hình tài chính bằng phương trình Dupont . 58

2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ. 62

2.3.1.ưu điểm . 62

2.3.2.Nhược điểm . 62

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 64

3.1.MỤC TIÊU VÀ PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

TRONG NĂM 2010 . 64

3.1.1.Về hoạt động kinh doanh . 64

3.1.2.Về hoạt động sản xuất . 64

3.1.3.Về hoạt động liên doanh, liên kết . 64

3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 65

3.2.1.Giải pháp 1: Nâng cao doanh thu và lợi nhuận . 65

3.2.2.Giải pháp 2: Giảm lượng hàng tồn kho . 69

KẾT LUẬN . 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY