Luận văn Phân tích tác động của hoạt động du lịch đến môi trường ở tỉnh Bình Thuận

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các bản đồ

Danh mục các biểu đồ

PHẦN MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .7

4. Phạm vi nghiên cứu .7

5. Lịch sử nghiên cứu đề tài.7

6. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu .10

6.1. Các quan điểm .10

6.2. Phương pháp nghiên cứu .11

7. Cấu trúc của luận văn: .12

Chương 1: Cơ sở lí luận của du lịch và tác động của du lịch đến môi trường. .12

PHẦN NỘI DUNG.13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH

ĐẾN MÔI TRƯỜNG.13

1.1. Khái niệm chung về du lịch và môi trường .13

1.1.1. Khái niệm du lịch .13

1.1.2. Tài nguyên du lịch.141.1.3. Sản phẩm du lịch và các đặc tính của sản phẩm du lịch .15

1.1.4. Các loại hình du lịch .17

1.1.4.1. Phân loại tổng quát .17

1.1.4.2. Phân loại cụ thể các loại hình du lịch .17

1.1.5. Đặc điểm, ý nghĩa của du lịch.21

1.1.5.1. Đặc điểm của du lịch .21

1.1.5.2. Ý nghĩa của hoạt động du lịch .21

1.1.6. Khái niệm về môi trường du lịch .22

1.1.6.1 Định nghĩa.22

1.1.6.2. Cấu trúc của môi trường du lịch .22

1.2. Khái niệm chung về phân tích tác động môi trường.23

1.2.1. Định nghĩa .23

1.2.2. Mục đích của phân tích tác động môi trường.24

1.2.3. Tính hữu ích của phân tích tác động môi trường .24

1.2.4. Tác động tích cực và tiêu cực của phát triển du lịch đến môi trường.24

1.2.4.1. Tác động tích cực.24

1.2.4.2. Tác động tiêu cực.25

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN

MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH BÌNH THUẬN .27

2.1. Tổng quan về tỉnh Bình Thuận .28

2.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên .28

2.1.2.1. Địa hình.28

2.1.2.2. Khí hậu.31

2.1.2.3. Tài nguyên nước .31

2.1.2.4. Tài nguyên sinh học.342.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn.36

2.1.3.1. Các di tích lịch sử - văn hóa .36

2.1.3.2.Các lễ hội .39

2.1.3.3. Các làng nghề thủ công truyền thống .40

2.1.3.4. Các tài nguyên nhân văn khác .40

2.1.4. Điều kiện kinh tế- xã hội .42

2.1.4.1. Về kinh tế.42

2.1.4.2. Về xã hội.43

2.2. Thực trạng hoạt động du lịch của tỉnh Bình Thuận .46

2.2.1. Thị trường du khách.46

2.2.1.1. Khách quốc tế .46

2.2.1.2. Khách nội địa.51

2.2.3. Cơ sở vật chất- kĩ thuật dịch vụ du lịch.55

2.2.3.1. Cơ sở lưu trú .55

2.2.3.2. Dịch vụ nhà hàng ăn uống .56

2.2.3.3. Cơ sở vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao .56

2.2.3.4. Dịch vụ vận chuyển hành khách.57

2.2.4. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch.58

2.2.5. Tình hình đầu tư phát triển du lịch .59

2.3. Đóng góp của hoạt động du lịch đến sự phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận.60

2.4. Một số nhận xét về tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tỉnh Bình

Thuận .61

2.4.1. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên.61

2.4.1.1. Tác động tích cực.61

2.4.1.2. Tác động tiêu cực.622.4.2. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường nhân văn .82

2.4.2.1. Tác động tích cực.82

2.4.3. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường kinh tế - xã hội.86

2.4.3.1. Tác động tích cực.86

2.4.3.2. Tác động tiêu cực.88

2.5. Tóm tắt chương 2.89

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ

GIỮA PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH BÌNH THUẬN

ĐẾN NĂM 2020.90

3.1. Cơ sở để xây dựng định hướng.92

3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm2030 .92

3.1.1.1. Quan điểm.92

3.1.1.2. Mục tiêu phát triển.92

3.1.1. 3. Giải pháp.94

3.1.2. Định hướng phát triển du lịch của sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnhBình Thuận .94

3.2. Các chỉ tiêu dự báo .95

3.2.1. Dự báo về thị trường du khách quốc tế và nội địa.95

3.2.1.1. Dự báo tốc độ tăng trưởng khách du lịch .95

3.2.1.2. Dự báo thời gian lưu trú của du khách .95

3.2.1.3. Dự báo nhu cầu phòng lưu trú .96

3.2.2. Dự báo về doanh thu du lịch.97

3.2.3. Dự báo nguồn nhân lực du lịch.97

3.2.3.1. Số lượng lao động.97

3.2.3.2. Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành du lịch.983.2.4. Dự báo về đầu tư.99

3.3.Các định hướng chủ yếu .100

3.3.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.100

3.3.2. Đào tạo và tuyển dụng nhân lực du lịch chất lượng cao.100

3.3.3. Tăng cường đầu tư phát triển du lịch.101

3.3.4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lí du lịch.102

3.3.5. Tăng cường công tác quản lí môi trường.103

3.4. Các giải pháp cụ thể.104

3.4.1. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch .104

3.4.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.106

3.4.3. Giải pháp đầu tư phát triển du lịch .106

3.4.4. Giải pháp giám sát công tác đánh giá tác động môi trường .107

3.4.4.1. Tác động đến môi trường tự nhiên .107

3.4.4.2. Tác động đến môi trường nhân văn .112

3.4.4.3. Tác động đến môi trường kinh tế.115

3.5. Kiến nghị.115

3.5.1. Kiến nghị đối UBND tỉnh Bình Thuận.115

3.5.2. Kiến nghị đối với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch .116

KẾT LUẬN.117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY