Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - Cần Thơ

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. Lý do chọn ñềtài. 11.2.Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.2.1. Mục tiêu chung. 2 1.2.2. Mục tiêu cụthể . 2 1.3.Phạm vi nghiên cứu . 2 1.3.1. Không gian nghiên cứu. 2 1.3.2. Thời gian nghiên cứu. 2 1.3.3. ðối tượng nghiên cứu . 2 1.4.Lược khảo tài liệu. 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1. Phương pháp luận . 42.1.1 Tín dụng Ngân hàng . 4 2.1.2. Rủi ro tín dụng. 6 2.1.3. Những nguyên nhân ñẫn ñến rủi ro tín dụng . 102.1.4. Một sốchỉtiêu ñánh giá hoạt ñộng tín dụng trong ngân hàng . 15 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 20 2.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu. 20 2.2.2. Phương pháp phân tích. 20 CHƯƠNG 3:KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CẦN THƠ . 22 3.1. Giới thiệu vềngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ . .22 3.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển. .22 3.1.2Cơcấu tổchức, chức năng phòng ban. .24 3.2 Kết quảhoạt ñộng kinh doanh 2006-2008. 27 3.3.Phương hướng hoạt ñộng từnăm 2006- 2010. .30 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TRẦN QUẾANH SVTH: LƯU MINH HIỂN 7 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT Á CẦN THƠ. 31 4.1.Phân tích thực trạng tín dụng của Ngân hàng (2006 – 2008) . .31 4.1.1 Phân tích tình hình huy ñộng vốn của Ngân hàng . 31 4.1.2 Thực trạng tín dung tại NH TMCP Việt Á Cần Thơ . 32 4.1.2.1 Phân tích doanh sốcho vay từnăm 2006-2008 . .34 4.1.2.2 Phân tích doanh sốthu nợnăm 2006- 2008. .41 4.1.2.3 Phân tích doanh sốdưnợnăm 2006- 2008. .46 4.1.3 Tình hình nợquá hạn. 52 4.1.4 ðánh giá hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng. 56 4.1.4.1 Chỉsốdưnợtrên vốn huy ñộng. .56 4.1.4.2 Hệsốthu nợ . .57 4.1.4.3 Chỉsốrủi ro tín dụng. .57 4.1.4.4 Chỉsốvòng quay vốn tín dụng . .59 4.2.Phân tích rủi ro tín dụng của NH giai ñoạn 2006-2008. .60 4.2.1 Phân tích rủi ro tín dụng qua nợxấu. . 60 4.2.1.1 Tình hình nợxấu theo thời hạn. .61 4.2.1.2 Tình hình nợxấu theo ngành kinh tế . 62 4.2.1.3 Tình hình nợxấu theo thành phần kinh tế . 69 4.2.2 Nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng qua thực tếphân tích. .71 4.2.2.1 Nguyên nhân khách quan . .71 4.2.2.2 Nguyên nhân chủquan . .72 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT Á CẦN THƠ. 73 5.1.Những thuận lợi và thách thức của NH trong giai ñoạn hiện nay . .73 5.1.1 Thuận lợi. 73 5.1.2 Khó khăn . 75 5.2 Một sốbiện pháp nâng cao hiệu quảtín dụng. . 77 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TRẦN QUẾANH SVTH: LƯU MINH HIỂN 8 5.2.1. Giải pháp vềhuy ñộng vốn . .77 5.2.2. Giải pháp vềsửdụng vốn . .79 5.2.3 Một sốgiải pháp vềdoanh sốthu nợ. .80 5.2.4 Một sốgiải pháp vềdoanh sốdưnợ. .81 5.2.5 Một sốgiải pháp vềnợquá hạn . .81 5.3 Một sốbiện pháp hạn chếrủi ro. .82 5.3.1 ðánh giá khách hàng . .82 5.3.2 Phân tán rủi ro . .83 5.3.3 Công tác theo dõi, giám sát trong khi cho vay. .84 5.3.4 Nâng cao chất lượng trình ñộcán bộtín dụng. .85 5.3.5 Một sốgiải pháp phòng ngừa rủi ro khác. .86 CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 87 6.1.Kết luận . .87 6.2.Kiến nghị . 88 6.2.1. ðối với hội sởchính . 88 6.2.2. ðối với Ngân hàng . 89 Tài liệu tham khảo .90

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1

1.1. Lý do chọn ñềtài. 1

1.2.Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.2.1. Mục tiêu chung. 2

1.2.2. Mục tiêu cụthể . 2

1.3.Phạm vi nghiên cứu . 2

1.3.1. Không gian nghiên cứu. 2

1.3.2. Thời gian nghiên cứu. 2

1.3.3. ðối tượng nghiên cứu . 2

1.4.Lược khảo tài liệu. 2

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU . 4

2.1. Phương pháp luận . 4

2.1.1 Tín dụng Ngân hàng . 4

2.1.2. Rủi ro tín dụng. 6

2.1.3. Những nguyên nhân ñẫn ñến rủi ro tín dụng . 10

2.1.4. Một sốchỉtiêu ñánh giá hoạt ñộng tín dụng trong ngân hàng . 15

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 20

2.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu. 20

2.2.2. Phương pháp phân tích. 20

CHƯƠNG 3:KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CẦN THƠ . 22

3.1. Giới thiệu vềngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ . .22

3.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển. .22

3.1.2Cơcấu tổchức, chức năng phòng ban. .24

3.2 Kết quảhoạt ñộng kinh doanh 2006-2008. 27

3.3.Phương hướng hoạt ñộng từnăm 2006- 2010. .30

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD: TRẦN QUẾANH SVTH: LƯU MINH HIỂN

7

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT Á CẦN THƠ. 31

4.1.Phân tích thực trạng tín dụng của Ngân hàng (2006 – 2008) . .31

4.1.1 Phân tích tình hình huy ñộng vốn của Ngân hàng . 31

4.1.2 Thực trạng tín dung tại NH TMCP Việt Á Cần Thơ . 32

4.1.2.1 Phân tích doanh sốcho vay từnăm 2006-2008 . .34

4.1.2.2 Phân tích doanh sốthu nợnăm 2006- 2008. .41

4.1.2.3 Phân tích doanh sốdưnợnăm 2006- 2008. .46

4.1.3 Tình hình nợquá hạn. 52

4.1.4 ðánh giá hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng. 56

4.1.4.1 Chỉsốdưnợtrên vốn huy ñộng. .56

4.1.4.2 Hệsốthu nợ . .57

4.1.4.3 Chỉsốrủi ro tín dụng. .57

4.1.4.4 Chỉsốvòng quay vốn tín dụng . .59

4.2.Phân tích rủi ro tín dụng của NH giai ñoạn 2006-2008. .60

4.2.1 Phân tích rủi ro tín dụng qua nợxấu. . 60

4.2.1.1 Tình hình nợxấu theo thời hạn. .61

4.2.1.2 Tình hình nợxấu theo ngành kinh tế . 62

4.2.1.3 Tình hình nợxấu theo thành phần kinh tế . 69

4.2.2 Nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng qua thực tếphân tích. .71

4.2.2.1 Nguyên nhân khách quan . .71

4.2.2.2 Nguyên nhân chủquan . .72

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ðỘNG TÍN

DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT Á CẦN THƠ. 73

5.1.Những thuận lợi và thách thức của NH trong giai ñoạn hiện nay . .73

5.1.1 Thuận lợi. 73

5.1.2 Khó khăn . 75

5.2 Một sốbiện pháp nâng cao hiệu quảtín dụng. . 77

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD: TRẦN QUẾANH SVTH: LƯU MINH HIỂN

8

5.2.1. Giải pháp vềhuy ñộng vốn . .77

5.2.2. Giải pháp vềsửdụng vốn . .79

5.2.3 Một sốgiải pháp vềdoanh sốthu nợ. .80

5.2.4 Một sốgiải pháp vềdoanh sốdưnợ. .81

5.2.5 Một sốgiải pháp vềnợquá hạn . .81

5.3 Một sốbiện pháp hạn chếrủi ro. .82

5.3.1 ðánh giá khách hàng . .82

5.3.2 Phân tán rủi ro . .83

5.3.3 Công tác theo dõi, giám sát trong khi cho vay. .84

5.3.4 Nâng cao chất lượng trình ñộcán bộtín dụng. .85

5.3.5 Một sốgiải pháp phòng ngừa rủi ro khác. .86

CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 87

6.1.Kết luận . .87

6.2.Kiến nghị . 88

6.2.1. ðối với hội sởchính . 88

6.2.2. ðối với Ngân hàng . 89

Tài liệu tham khảo .90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY