Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤCTrangCHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU---------------------------------------------------------------------11.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------------11.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài-------------------------------------------------11.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn-------------------------------------------------------21.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU---------------------------------------------------------------21.2.1Mục tiêu chung------------------------------------------------------------------------21.2.2 Mục tiêu cụ thể-----------------------------------------------------------------------21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU-----------------------------------------------------------------21.3.1 Không gian----------------------------------------------------------------------------21.3.2 Thời gian------------------------------------------------------------------------------21.3.3 Đối tượng nghiên cứu---------------------------------------------------------------31.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO-----------------------------------------------3CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU-----------------------------------------------------------------------------------------------42.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN-------------------------------------------------------------------42.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại---------------------------------------------42.1.2 Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại--------------------62.3.1 Mô hình CAMEL --------------------------------------------------------------------82.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------ 142.2.1 Phương pháp thu thập thông tin------------------------------------------------- 142.2.2 Phương pháp nghiên cứu---------------------------------------------------------- 14CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIB CHI NHÁNH CẦN THƠ 173.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ ---------------------------------------------------------------------------------- 173.1.1 Vị trí địa lí và Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ-------------- 173.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VIBBank Cần Thơ----------------------- 183.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy VIBBank Cần Thơ------------------------------------ 193.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUA3 NĂM ---------------------------------------------------------------------------------- 223.3 PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG CỦA NH TRONG NĂM 2009 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO----------------------------------------------------------------------------- 223.3.1 Mụctiêu hoạt động---------------------------------------------------------------- 22Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BATrang 83.3.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 và những năm tiếp theo----------- 23CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIB CT------------------- 244.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH CAMEL 254.1.1 Vốn (Capital)----------------------------------------------------------------------- 254.1.2 Tài sản (Assets)--------------------------------------------------------------------- 334.1.3 Quản trị (Management)----------------------------------------------------------- 514.1.4 Phân tích khả năng sinh lợi qua các chỉ tiêu tài chính (Earning)------------ 544.1.5 Thanh khoản (Liquidity)---------------------------------------------------------- 594.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN4.2.1 Thu nhập---------------------------------------------------------------------------- 624.2.2 Chi phí ------------------------------------------------------------------------------ 694.2.3 Lợi nhuận---------------------------------------------------------------------------- 76CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 815.1 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN----------------------------------------- 815.2 ĐỐI VÓI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ---------------------------------------------------------------------------------- 845.2.1. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa rủi ro tín dụng---------------------- 845.2.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng---------------------------------------------------- 855.2.3. Linh hoạt trong công tác thu nợ------------------------------------------------- 855.2.4. Thay đổi cơ cấu tín dụng--------------------------------------------------------- 865.3 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ NH-------------- 875.4 VỀ CHI PHÍ-------------------------------------------------------------------------------- 875.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ, NHÂN VIÊN NH NGÂN HÀNG 88CHƯƠNG6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ---------------------------------------------- 896.1 KẾT LUẬN-------------------------------------------------------------------------------- 896.2 KIẾN NGHỊ-------------------------------------------------------------------------------- 916.1.2 Đối với Hội Sở--------------------------------------------------------------------- 916.2.2 Đối với VIB Cần Thơ------------------------------------------------------------- 926.2.3Đối với chính quyền địa phương------------------------------------------------- 92TÀI LIỆU THAM KHẢO-------------------------------------------------------------------- 93

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU---------------------------------------------------------------------1

1.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------------1

1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài-------------------------------------------------1

1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn-------------------------------------------------------2

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU---------------------------------------------------------------2

1.2.1Mục tiêu chung------------------------------------------------------------------------2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể-----------------------------------------------------------------------2

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU-----------------------------------------------------------------2

1.3.1 Không gian----------------------------------------------------------------------------2

1.3.2 Thời gian------------------------------------------------------------------------------2

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu---------------------------------------------------------------3

1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO-----------------------------------------------3

CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU-----------------------------------------------------------------------------------------------4

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN-------------------------------------------------------------------4

2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại---------------------------------------------4

2.1.2 Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại--------------------6

2.3.1 Mô hình CAMEL --------------------------------------------------------------------8

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------ 14

2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin------------------------------------------------- 14

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu---------------------------------------------------------- 14

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIB CHI NHÁNH

CẦN THƠ 17

3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN

THƠ ---------------------------------------------------------------------------------- 17

3.1.1 Vị trí địa lí và Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ-------------- 17

3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VIBBank Cần Thơ----------------------- 18

3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy VIBBank Cần Thơ------------------------------------ 19

3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUA

3 NĂM ---------------------------------------------------------------------------------- 22

3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG CỦA NH TRONG NĂM 2009 VÀ NHỮNG

NĂM TIẾP THEO----------------------------------------------------------------------------- 22

3.3.1 Mụctiêu hoạt động---------------------------------------------------------------- 22

Phân tích khả năng sinh lời của VIBCần Thơ

GVHD: Ths.ĐÀM THỊ PHONG BA

Trang 8

3.3.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 và những năm tiếp theo----------- 23

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIB CT------------------- 24

4.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH

CAMEL 25

4.1.1 Vốn (Capital)----------------------------------------------------------------------- 25

4.1.2 Tài sản (Assets)--------------------------------------------------------------------- 33

4.1.3 Quản trị (Management)----------------------------------------------------------- 51

4.1.4 Phân tích khả năng sinh lợi qua các chỉ tiêu tài chính (Earning)------------ 54

4.1.5 Thanh khoản (Liquidity)---------------------------------------------------------- 59

4.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ

NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN

HOÀN

4.2.1 Thu nhập---------------------------------------------------------------------------- 62

4.2.2 Chi phí ------------------------------------------------------------------------------ 69

4.2.3 Lợi nhuận---------------------------------------------------------------------------- 76

CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH 81

5.1 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN----------------------------------------- 81

5.2 ĐỐI VÓI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN

DỤNG ---------------------------------------------------------------------------------- 84

5.2.1. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa rủi ro tín dụng---------------------- 84

5.2.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng---------------------------------------------------- 85

5.2.3. Linh hoạt trong công tác thu nợ------------------------------------------------- 85

5.2.4. Thay đổi cơ cấu tín dụng--------------------------------------------------------- 86

5.3 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ NH-------------- 87

5.4 VỀ CHI PHÍ-------------------------------------------------------------------------------- 87

5.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ, NHÂN VIÊN NH NGÂN

HÀNG 88

CHƯƠNG6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ---------------------------------------------- 89

6.1 KẾT LUẬN-------------------------------------------------------------------------------- 89

6.2 KIẾN NGHỊ-------------------------------------------------------------------------------- 91

6.1.2 Đối với Hội Sở--------------------------------------------------------------------- 91

6.2.2 Đối với VIB Cần Thơ------------------------------------------------------------- 92

6.2.3Đối với chính quyền địa phương------------------------------------------------- 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO-------------------------------------------------------------------- 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY