Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nống nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Vi Thủy - Hậu Giang

MỤC LỤC --------- CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 1 1.1. ðặt vấn ñềnghiên cứu . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.2.1. Mục tiêu chung . 2 1.2.2. Mục tiêu cụthể . 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 2 1.4. Phạm vi nghên cứu . 2 1.4.1. Phạm vi vềkhông gian . 2 1.4.2. Phạm vi vềthời gian. 2 1.4.3. Phạm vi về ñối tượng nghiên cứu . 3 1.5. Lược khảo tài liệu . 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4 2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt ñộng kinh doanh . 4 2.1.2. Ý nghĩa phân tích hoạt ñộng kinh doanh . 4 2.1.3. Nội dung phân tích hoạt ñông kinh doanh . 4 2.1.4. Nhiệm vụcủa phân tích hoạt ñộng kinh doanh. 5 2.1.5. Thu nhập của ngân hàng . 5 2.1.6. Chi phí của ngân hàng . 6 2.1.7. Lợi nhuận của ngân hàng . 6 2.1.8. Các chỉtiêu ño lường lợi nhuận của ngân hàng . 7 2.1.9. Các chỉtiêu ñánh giá rủi ro . 9 2.1.10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng bằng phương pháp thay thếliên hoàn . 10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12 2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 12 2.2.2. Phương pháp phân tích . 12 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY. 14 Phân tích kết quảhoạt ñộng kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện VịThủy GVHD: ðàm ThịPhong Ba vii SVTH: Nguyễn ThịHồng Gấm 3.1. KHÁI QUÁT ðẶC ðIỂM KINH TẾ- Xà HỘI HUYỆN VỊTHỦY. 14 3.2. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 15 3.3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VỊTHỦY TỈNH HẬU GIANG . 16 3.3.1. Lịch sử hình thành ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyên VịThủy tỉnh Hậu Giang . 16 3.3.2. Cơcấu tổchức. 17 3.3.3. Chức năng và nhiệm vụcủa từng bộphận. 17 3.4. KHÁI QUÁT HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG . 18 3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỲMỚI. 19 3.5.1. Thuận lợi . 19 3.5.2. Khó khăn . 19 3.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2009 . 20 3.6.1. Mục tiêu . 20 3.6.2. Giải pháp thực hiện. 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY. 22 4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI ðƠN VỊ . 22 4.1.1. Tiền gửi của khách hàng . 25 4.1.2. Tiền gửi của tổchức tín dụng. 26 4.1.3. Tiền gửi tiết kiệm. 26 4.1.4. Tiền gửi của kho bạc nhà nước . 27 4.1.5. Kỳphiếu . 27 4.2. TÌNH HÌNH SỬDỤNG VỐN TẠI ðƠN VỊ . 28 4.2.1. Doanh sốcho vay . 30 4.2.2. Doanh sốthu nợ. 34 4.2.3. Tình hình nợquá hạn của ngân hàng. 37 4.3. THU NHẬP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY (2006 – 2008) . 40 4.3.1. Thu nhập từlãi. 41 Phân tích kết quảhoạt ñộng kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện VịThủy GVHD: ðàm ThịPhong Ba viii SVTH: Nguyễn ThịHồng Gấm 4.3.2. Thu nhập từphí dịch vụ . 42 4.4. CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY (2006 – 2008) . 42 4.4.1. Chi phí từlãi. 44 4.4.2. Chi dịch vụ . 45 4.4.3. Chi khác . 45 4.5. LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY (2006 – 2008) . 46 4.5.1. Tình hình lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm . 46 4.5.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận. 48 4.6. CÁC CHỈTIÊU ðÁNH GIÁ KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH. 53 4.6.1. Suất sinh lời của tổng tài sản. 53 4.6.2. Mức lợi nhuận biên tế . 56 4.6.3. Thu nhập lãi trên chi phí lãi . 57 4.6.4. Suất sinh lời trên vốn chủsởhữu . 57 4.7. NHỮNG RỦI RO ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY . 58 4.7.1. Rủi ro vềlãi suất. 58 4.7.2. Rủi ro vềtín dụng . 59CHƯƠNG 5: MỘT SỐBIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY. 60 5.1. NHỮNG MẶT YẾU KÉM CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ðƠN VỊ. 60 5.1.1. Tồn tại .60 5.1.2. Nguyên nhân 61 5.2. MỘTSỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THỰC TRẠNG TẠI NGÂN HÀNG.61 5.2.1. Biện pháp nâng cao vốn huy ñộng . .61 5.2.2. Biện pháp nâng cao dịch vụ . .63 5.2.3. Biện pháp tăng lợi nhuận và giảm chi phí . .64 Phân tích kết quảhoạt ñộng kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện VịThủy GVHD: ðàm ThịPhong Ba ix SVTH: Nguyễn ThịHồng Gấm 5.2.4. Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tếxã hội trong và ngoài nước . .65 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 66 6.1. KẾT LUẬN . .66 6.2. KIẾN NGHỊ. .67 6.2.1. ðối với cơquan nhà nước. .67 6.2.2. ðối với ngân hàng nhà nước . .68 6.2.3. ðối với bản thân ngân hàng . .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO . .71 PHỤLỤC . . .72 Phụlục 1. . . .72 Phụlục 2 . 73

MỤC LỤC

---------

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 1

1.1. ðặt vấn ñềnghiên cứu . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.2.1. Mục tiêu chung . 2

1.2.2. Mục tiêu cụthể . 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 2

1.4. Phạm vi nghên cứu . 2

1.4.1. Phạm vi vềkhông gian . 2

1.4.2. Phạm vi vềthời gian. 2

1.4.3. Phạm vi về ñối tượng nghiên cứu . 3

1.5. Lược khảo tài liệu . 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4

2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt ñộng kinh doanh . 4

2.1.2. Ý nghĩa phân tích hoạt ñộng kinh doanh . 4

2.1.3. Nội dung phân tích hoạt ñông kinh doanh . 4

2.1.4. Nhiệm vụcủa phân tích hoạt ñộng kinh doanh. 5

2.1.5. Thu nhập của ngân hàng . 5

2.1.6. Chi phí của ngân hàng . 6

2.1.7. Lợi nhuận của ngân hàng . 6

2.1.8. Các chỉtiêu ño lường lợi nhuận của ngân hàng . 7

2.1.9. Các chỉtiêu ñánh giá rủi ro . 9

2.1.10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân

hàng bằng phương pháp thay thếliên hoàn . 10

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 12

2.2.2. Phương pháp phân tích . 12

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY. 14

Phân tích kết quảhoạt ñộng kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện VịThủy

GVHD: ðàm ThịPhong Ba vii SVTH: Nguyễn ThịHồng Gấm

3.1. KHÁI QUÁT ðẶC ðIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI HUYỆN VỊTHỦY. 14

3.2. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 15

3.3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VỊTHỦY TỈNH HẬU GIANG . 16

3.3.1. Lịch sử hình thành ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

huyên VịThủy tỉnh Hậu Giang . 16

3.3.2. Cơcấu tổchức. 17

3.3.3. Chức năng và nhiệm vụcủa từng bộphận. 17

3.4. KHÁI QUÁT HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG . 18

3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỲMỚI. 19

3.5.1. Thuận lợi . 19

3.5.2. Khó khăn . 19

3.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2009 . 20

3.6.1. Mục tiêu . 20

3.6.2. Giải pháp thực hiện. 20

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

VỊTHỦY. 22

4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI ðƠN VỊ . 22

4.1.1. Tiền gửi của khách hàng . 25

4.1.2. Tiền gửi của tổchức tín dụng. 26

4.1.3. Tiền gửi tiết kiệm. 26

4.1.4. Tiền gửi của kho bạc nhà nước . 27

4.1.5. Kỳphiếu . 27

4.2. TÌNH HÌNH SỬDỤNG VỐN TẠI ðƠN VỊ . 28

4.2.1. Doanh sốcho vay . 30

4.2.2. Doanh sốthu nợ. 34

4.2.3. Tình hình nợquá hạn của ngân hàng. 37

4.3. THU NHẬP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY (2006 – 2008) . 40

4.3.1. Thu nhập từlãi. 41

Phân tích kết quảhoạt ñộng kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện VịThủy

GVHD: ðàm ThịPhong Ba viii SVTH: Nguyễn ThịHồng Gấm

4.3.2. Thu nhập từphí dịch vụ . 42

4.4. CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN HUYỆN VỊTHỦY (2006 – 2008) . 42

4.4.1. Chi phí từlãi. 44

4.4.2. Chi dịch vụ . 45

4.4.3. Chi khác . 45

4.5. LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY (2006 – 2008) . 46

4.5.1. Tình hình lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm . 46

4.5.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận. 48

4.6. CÁC CHỈTIÊU ðÁNH GIÁ KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH. 53

4.6.1. Suất sinh lời của tổng tài sản. 53

4.6.2. Mức lợi nhuận biên tế . 56

4.6.3. Thu nhập lãi trên chi phí lãi . 57

4.6.4. Suất sinh lời trên vốn chủsởhữu . 57

4.7. NHỮNG RỦI RO ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊ

THỦY . 58

4.7.1. Rủi ro vềlãi suất. 58

4.7.2. Rủi ro vềtín dụng . 59

CHƯƠNG 5: MỘT SỐBIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢHOẠT

ðỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VỊTHỦY. 60

5.1. NHỮNG MẶT YẾU KÉM CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA

ðƠN VỊ. 60

5.1.1. Tồn tại .60

5.1.2. Nguyên nhân 61

5.2. MỘTSỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THỰC TRẠNG TẠI NGÂN

HÀNG.61

5.2.1. Biện pháp nâng cao vốn huy ñộng . .61

5.2.2. Biện pháp nâng cao dịch vụ . .63

5.2.3. Biện pháp tăng lợi nhuận và giảm chi phí . .64

Phân tích kết quảhoạt ñộng kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện VịThủy

GVHD: ðàm ThịPhong Ba ix SVTH: Nguyễn ThịHồng Gấm

5.2.4. Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tếxã hội trong và ngoài nước . .65

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 66

6.1. KẾT LUẬN . .66

6.2. KIẾN NGHỊ. .67

6.2.1. ðối với cơquan nhà nước. .67

6.2.2. ðối với ngân hàng nhà nước . .68

6.2.3. ðối với bản thân ngân hàng . .68

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .71

PHỤLỤC . . .72

Phụlục 1. . . .72

Phụlục 2 . 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY