Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤCTrangChương 1: GIỚI THIỆU. . . 11.1 Lý do chọn đề tài . . . 11.2 Mục tiêu nghiên cứu . . . 21.2.1 Mục tiêu chung . . . 21.2.2 Mục tiêu cụ thể . . . 21.3 Phạm vi nghiên cứu . . . 21.3.1 Phạm vi không gian. . . 21.3.2 Phạm vi thời gian . . . 21.3.3 Đối tượng nghiên cứu. . . 2Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32.1 Cơ sở lý luận . . . . 32.1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại . . 32.1.2Hoạt động kinh doanh của ngân hàng . . 52.1.3Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạtđộng kinh doanh của ngân hàng . 72.1.4Phân tích báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh của NHTM . 92.1.5 Phân tích ma trận SWOT. . . 142.2. Phương pháp nghiên cứu . . . 162.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . . . 162.2.2 Phương pháp phân tích số liệu. . . 16Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ. . . . 173.1.Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) . . . . 173.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình pháttriển . . 17 3.1.2 Phương hướng phát triển . . . 183.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng . . 193.2.1 Huy động tiền gửi . . . 193.2.2 Hoạt động cho vay . . . 193.2.3 Kinh doanh mua bán ngoại tệ . . . 203.2.4 Nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư . . 203.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ . . 203.3.1 Sơ đồ tổ chức . . . 203.3.2 Chức năng của các phòng ban . . . 213.3.3Nhận xét về cơ cấu tổ chức . . . 233.4 Phân tích sơ lược về cơ cấu nguồn vốn và tài sản tại MHB Cần Thơ . 233.4.1 Cơ cấu nguồn vốn . . . 233.4.2 Cơ cấu tài sản. . . 26Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB –CHI NHÁNH CẦN THƠ . . 294.1.Phântích hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB –Chi nhánh Cần Thơ . 294.1.1 Phân tích tình hình lợi nhuận. . . 294.1.2 Tình hình thu nhập . . . 334.1.3 Phân tích tình hình chi phí . . . 374.1.4 Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng . . . . 424.2.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB –Chi nhánh Cần Thơ . . . 464.2.1 Điểm manh và điểm yếu của ngân hàng . . 464.2.2 Cơ hội và thách thức . . . 494.2.3 Phân tích ma trận Swot. . . 52Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦANGÂN HÀNGMHB CHI NHÁNH CẦN THƠ . 54 5.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn . . 545.2 Giải pháp về tình hình cho vay . . . 555.3Tăng cường quản lý rủi ro . . . 555.3.1 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng . . . 555.3.2 Phân tích kỹ vềkhách hàng trước khi cho vay . . 565.3.3 Thực hiện bảo hiểm tín dụng . . . 57Chương 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 586.1.Kết Luận . . . . 586.2.Kiến nghị. . . . 596.2.1 Đối với Ngân hàng . . . 596.2.2 Đối với các cơ quan Nhà Nước . . 60TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU. . . 1

1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu . . . 2

1.2.1 Mục tiêu chung . . . 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể . . . 2

1.3 Phạm vi nghiên cứu . . . 2

1.3.1 Phạm vi không gian. . . 2

1.3.2 Phạm vi thời gian . . . 2

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu. . . 2

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3

2.1 Cơ sở lý luận . . . . 3

2.1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại . . 3

2.1.2Hoạt động kinh doanh của ngân hàng . . 5

2.1.3Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạtđộng kinh doanh của ngân hàng . 7

2.1.4Phân tích báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh của NHTM . 9

2.1.5 Phân tích ma trận SWOT. . . 14

2.2. Phương pháp nghiên cứu . . . 16

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . . . 16

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu. . . 16

Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH

CẦN THƠ. . . . 17

3.1.Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

(MHB) . . . . 17

3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình pháttriển . . 17

3.1.2 Phương hướng phát triển . . . 18

3.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng . . 19

3.2.1 Huy động tiền gửi . . . 19

3.2.2 Hoạt động cho vay . . . 19

3.2.3 Kinh doanh mua bán ngoại tệ . . . 20

3.2.4 Nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư . . 20

3.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ . . 20

3.3.1 Sơ đồ tổ chức . . . 20

3.3.2 Chức năng của các phòng ban . . . 21

3.3.3Nhận xét về cơ cấu tổ chức . . . 23

3.4 Phân tích sơ lược về cơ cấu nguồn vốn và tài sản tại MHB Cần Thơ . 23

3.4.1 Cơ cấu nguồn vốn . . . 23

3.4.2 Cơ cấu tài sản. . . 26

Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG MHB –CHI NHÁNH CẦN THƠ . . 29

4.1.Phântích hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB –Chi nhánh Cần Thơ . 29

4.1.1 Phân tích tình hình lợi nhuận. . . 29

4.1.2 Tình hình thu nhập . . . 33

4.1.3 Phân tích tình hình chi phí . . . 37

4.1.4 Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh

của Ngân hàng . . . . 42

4.2.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB

–Chi nhánh Cần Thơ . . . 46

4.2.1 Điểm manh và điểm yếu của ngân hàng . . 46

4.2.2 Cơ hội và thách thức . . . 49

4.2.3 Phân tích ma trận Swot. . . 52

Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG KINH DOANH CỦANGÂN HÀNGMHB CHI NHÁNH CẦN THƠ . 54

5.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn . . 54

5.2 Giải pháp về tình hình cho vay . . . 55

5.3Tăng cường quản lý rủi ro . . . 55

5.3.1 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng . . . 55

5.3.2 Phân tích kỹ vềkhách hàng trước khi cho vay . . 56

5.3.3 Thực hiện bảo hiểm tín dụng . . . 57

Chương 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 58

6.1.Kết Luận . . . . 58

6.2.Kiến nghị. . . . 59

6.2.1 Đối với Ngân hàng . . . 59

6.2.2 Đối với các cơ quan Nhà Nước . . 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY