Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre

MỤC LỤC     CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ðẶT VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 1 1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu . 1 1.1.2. Căn cứthực tiễn . 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụthể 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.4.1. Không gian . 3 1.4.2. Thời gian . 3 1.4.3. ðối tượng nghiên cứu . 3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðỀTÀI NGHIÊN CỨU. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 52.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 52.1.1. Khái niệm vềkết quảhoạt ñộng kinh doanh . 5 2.1.2. Khái niệm và phân loại tín dụng 5 2.1.3. Các loại rủi ro thường gặp . 6 2.1.4. Một sốchỉtiêu ñánh giá hiệu quảhoạt ñộng kinh doanh 7 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8 2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 8 2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu . 8 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 9 3.1. VỊTRÍ ðỊA LÝ, TÌNH HÌNH KINH TẾXà HỘI CỦA TỈNH BẾN TRE 9 3.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 9 3.3. CÁC HOẠT ðỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN TRE . 10 3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 12 3.4.1 Sơ ñồcơcấu tổchức . 12 3.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm của các phòng ban 12 3.5. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE 14 3.6 KHÁI QUÁT KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 . 15 3.7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE NĂM 2009 . 17 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 19 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN . 19 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬDỤNG VỐN . 22 4.2.1. Phân tích doanh sốcho vay 23 4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ . 31 4.2.3. Phân tích tình hình dưnợ . 38 4.2.4. Phân tích tình hình nợquá hạn . 44 4.3. PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG . 45 4.3.1. Doanh thu của ngân hàng . 45 4.3.2. Chi phí hoạt ñộng của ngân hàng . 48 4.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng . 51 4.4. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 53 4.4.1. ðánh giá hiệu quảtín dụng 53 4.4.2. ðánh giá tình hình lợi nhuận của ngân hàng . 57 CHƯƠNG 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 59 5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 59 5.1.1. Thuận lợi 59 5.1.2. Khó khăn 60 5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 61 5.2.1. Nâng cao hiệu quảcông tác huy ñộng vốn và cho vay; nâng cao năng lực cạnh tranh . 61 5.2.2. Mởrộng tín dụng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng 62 5.2.3. Tăng hiệu quảquản lý nguồn vốn . 62 5.2.4. Tăng cường ứng dụng marketing ngân hàng . . 65 5.2.5. Chăm lo nguồn nhân lực . 65 5.2.6. ðẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệthông tin, hiện ñại hóa công nghệngân hàng 65 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 67 6.1. KẾT LUẬN 67 6.2. KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

    

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. ðẶT VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 1

1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu . 1

1.1.2. Căn cứthực tiễn . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2

1.2.1. Mục tiêu chung 2

1.2.2. Mục tiêu cụthể 2

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.4.1. Không gian . 3

1.4.2. Thời gian . 3

1.4.3. ðối tượng nghiên cứu . 3

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðỀTÀI NGHIÊN CỨU. 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 5

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5

2.1.1. Khái niệm vềkết quảhoạt ñộng kinh doanh . 5

2.1.2. Khái niệm và phân loại tín dụng 5

2.1.3. Các loại rủi ro thường gặp . 6

2.1.4. Một sốchỉtiêu ñánh giá hiệu quảhoạt ñộng kinh doanh 7

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 8

2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu . 8

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN

TRE . 9

3.1. VỊTRÍ ðỊA LÝ, TÌNH HÌNH KINH TẾXÃ HỘI CỦA TỈNH BẾN TRE 9

3.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG

THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 9

3.3. CÁC HOẠT ðỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BẾN

TRE . 10

3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN

TRE . 12

3.4.1 Sơ ñồcơcấu tổchức . 12

3.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm của các phòng ban 12

3.5. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG

THƯƠNG TỈNH BẾN TRE 14

3.6 KHÁI QUÁT KẾT QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG

CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 . 15

3.7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

TỈNH BẾN TRE NĂM 2009 . 17

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 19

4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN . 19

4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬDỤNG VỐN . 22

4.2.1. Phân tích doanh sốcho vay 23

4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ . 31

4.2.3. Phân tích tình hình dưnợ . 38

4.2.4. Phân tích tình hình nợquá hạn . 44

4.3. PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN

HÀNG . 45

4.3.1. Doanh thu của ngân hàng . 45

4.3.2. Chi phí hoạt ñộng của ngân hàng . 48

4.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng . 51

4.4. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 53

4.4.1. ðánh giá hiệu quảtín dụng 53

4.4.2. ðánh giá tình hình lợi nhuận của ngân hàng . 57

CHƯƠNG 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT

ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN

TRE . 59

5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH

BẾN TRE . 59

5.1.1. Thuận lợi 59

5.1.2. Khó khăn 60

5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE . 61

5.2.1. Nâng cao hiệu quảcông tác huy ñộng vốn và cho vay; nâng cao năng lực

cạnh tranh . 61

5.2.2. Mởrộng tín dụng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng 62

5.2.3. Tăng hiệu quảquản lý nguồn vốn . 62

5.2.4. Tăng cường ứng dụng marketing ngân hàng . . 65

5.2.5. Chăm lo nguồn nhân lực . 65

5.2.6. ðẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệthông tin, hiện ñại hóa công

nghệngân hàng 65

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 67

6.1. KẾT LUẬN 67

6.2. KIẾN NGHỊ 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY