Luận văn Phân tích hoạt động tín dung trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. . . 11.1. Sụ cần thiết của đề tài nghiên cứu. . 11.2. Mục tiêu nghiên cứu. . . . 21.3. Phạm vi nghiên cứu . . . 2CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU . . . . 32.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . . .32.1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN.32.1.2 CƠ CHẾ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN . .82.1.3 RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN. .142.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . 182.2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU. . 182.2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH . . 18CHƯƠNG 3 : KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNGKIÊN GIANG . . . 203.1 Quá trình hình thành và phát triển . . 203.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban . .213.2.1 Cơ cấu tổ chức . . . 213.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . . 213.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm. 223.4 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánhNHCT Kiên Giang. . . 243.4.1 Thuận lợi . . . 243.4.2 Khó khăn. . . 253.4.3 Định hướng phát triển. . .253.5 Các phương thức cho vay trung và dài hạn đang áp dụng tại chi nhánh. . . . 263.5.1 Phương thức cho vay từng lần . . 263.5.2 Phương thức cho vay theo dự án đầu tư. . 263.5.3 Phương thức cho vay đồng tài trợ. . 273.6 Quy trình nghiệp vụ cho vay tại NHCT Kiên Giang: . 27Luận văn tốt nghiệpGVHD: Phạm Thị Thu Trà 3 SVTH: Nguyễn Thị TâmCHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀDÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KIÊNGIANG. . . . 284.1 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN . . .284.1.1 Cơ cấu nguồn vốn . . . 294.1.2 Tình hình biến động nguồn vốn . . 324.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN .364.2.1 Doanh số cho vay . . . 364.2.2 Doanh số thu nợ . . . 404.2.3 Dư nợ. . . .424.2.4 Nợ quá hạn. . . 454.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀIHẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KIÊN GIANG. .484.3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .484.3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀIHẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ. . 504.3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀIHẠN THEO NGÀNH KIN TẾ . . .53CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍNDỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KIÊNGIANG. . . . 585.1 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn .5.1.1 Kết quả đạt được . . . 585.1.2 Những tồn tại . . . 595.2 Nguyên nhân của những tồn tại . . 635.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạntại chi nhánh NHCT Kiên Giang . . .645.3.1 Tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn. . 645.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và đánh giá chất lượng tíndụng . . . . 655.3.3 Thực hiện tốt quy chế cho vay . . 665.3.4 Cải thiện chất lượng công tác thu thập thông tin tín dụng. . 67Luận văn tốt nghiệpGVHD: Phạm Thị Thu Trà 4 SVTH: Nguyễn Thị Tâm5.3.5 Thực hiện chính sách khách hàng. . 695.3.6 Định giá, phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố . .695.3.7 Đẩy mạnh hình thức cho vay đồng tài trợ nhằm phân tán rủi ro. .70CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 716.1 KẾT LUẬN. . . 716.2 KIẾN NGHỊ. . . 726.2.1 Đối với chính quyền địa phương . . 726.2.2 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước . . 736.2.3 Đối với Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Kiên Giang. 74

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. . . 1

1.1. Sụ cần thiết của đề tài nghiên cứu. . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. . . . 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu . . . 2

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU . . . . 3

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . . .3

2.1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN.3

2.1.2 CƠ CHẾ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN . .8

2.1.3 RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN. .14

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . 18

2.2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU. . 18

2.2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH . . 18

CHƯƠNG 3 : KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

KIÊN GIANG . . . 20

3.1 Quá trình hình thành và phát triển . . 20

3.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban . .21

3.2.1 Cơ cấu tổ chức . . . 21

3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . . 21

3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm. 22

3.4 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh

NHCT Kiên Giang. . . 24

3.4.1 Thuận lợi . . . 24

3.4.2 Khó khăn. . . 25

3.4.3 Định hướng phát triển. . .25

3.5 Các phương thức cho vay trung và dài hạn đang áp dụng tại chi nhánh

. . . . 26

3.5.1 Phương thức cho vay từng lần . . 26

3.5.2 Phương thức cho vay theo dự án đầu tư. . 26

3.5.3 Phương thức cho vay đồng tài trợ. . 27

3.6 Quy trình nghiệp vụ cho vay tại NHCT Kiên Giang: . 27

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Phạm Thị Thu Trà 3 SVTH: Nguyễn Thị Tâm

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ

DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KIÊN

GIANG. . . . 28

4.1 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN . . .28

4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn . . . 29

4.1.2 Tình hình biến động nguồn vốn . . 32

4.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN .36

4.2.1 Doanh số cho vay . . . 36

4.2.2 Doanh số thu nợ . . . 40

4.2.3 Dư nợ. . . .42

4.2.4 Nợ quá hạn. . . 45

4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI

HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KIÊN GIANG. .48

4.3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .48

4.3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI

HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ. . 50

4.3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI

HẠN THEO NGÀNH KIN TẾ . . .53

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN

DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KIÊN

GIANG. . . . 58

5.1 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn .

5.1.1 Kết quả đạt được . . . 58

5.1.2 Những tồn tại . . . 59

5.2 Nguyên nhân của những tồn tại . . 63

5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn

tại chi nhánh NHCT Kiên Giang . . .64

5.3.1 Tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn. . 64

5.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và đánh giá chất lượng tín

dụng . . . . 65

5.3.3 Thực hiện tốt quy chế cho vay . . 66

5.3.4 Cải thiện chất lượng công tác thu thập thông tin tín dụng. . 67

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Phạm Thị Thu Trà 4 SVTH: Nguyễn Thị Tâm

5.3.5 Thực hiện chính sách khách hàng. . 69

5.3.6 Định giá, phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố . .69

5.3.7 Đẩy mạnh hình thức cho vay đồng tài trợ nhằm phân tán rủi ro. .70

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 71

6.1 KẾT LUẬN. . . 71

6.2 KIẾN NGHỊ. . . 72

6.2.1 Đối với chính quyền địa phương . . 72

6.2.2 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước . . 73

6.2.3 Đối với Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Kiên Giang. 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY