Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung hạn và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang

MỤC LỤC Trang Chơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀTÀI------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1. Sựcần thiết của đềtài--------------------------------------------------------------- 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu----------------------------------------------------------------- 3 1.2.1. Mụctiêu chung-----------------------------------------------------------------3 1.2.2. Mụctiêu cụ thể----------------------------------------------------------------- 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu------------------------------------------------------------------ 3 1.3.1. Không gian--------------------------------------------------------------------- 3 1.3.2. Thời gian------------------------------------------------------------------------ 3 1.3.3. Đối t ợng nghiên cứu--------------------------------------------------------3 Chơng 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1. Phơng pháp luận-------------------------------------------------------------------- 4 2.1.1. Tổng quan vềngân hàng thơngmại--------------------------------------- 4 2.1.2. Tổng quan vềhoạt động tíndụng trong ngân hàng----------------------- 5 2.1.2.1. Khái niệm tíndụng---------------------------------------------------------- 5 2.1.2.2. Nội dung phân tích hoạt động tíndụng----------------------------------- 5 2.1.2.3. Nguyên tắccủa tín dụng---------------------------------------------------- 7 2.1.2.4. Hợp đồng tín dụng----------------------------------------------------------- 8 2.1.2.5. Điều kiện cấp tín dụng------------------------------------------------------ 8 2.1.2.6. Tín dụng trungvà dài hạn-------------------------------------------------- 9 2.1.2.7. Rủi ro tíndụng--------------------------------------------------------------- 10 2.1.3. Những chỉtiêu đợc sửdụng để phân tích và đánh giá------------------ 11 2.2. Phơng pháp nghiên cứu------------------------------------------------------------ 12 2.2.1. Phơng pháp thuthập sốliệu------------------------------------------------ 12 2.2.2. Phơng pháp phân tích số liệu----------------------------------------------- 13 2.2.2.1. Phơng pháp so sánh-------------------------------------------------------- 13 2.2.2.2. Dùng các chỉsố đểphân tích và đánh giá-------------------------------- 13 Chơng 3: KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG------------------------------------------14 3.1. Vài nétvềngân hàng nông nghiệp và pháttriển nông thôn Việt Nam-------- 14 3.2. Giới thiệu chung vềngân hàngnông nghiệp và phát triểnnông thônHậu Giang----------------------------------------------------------------- 14 3.3. Sơ đồtổchức ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang-- 15 3.3.1. Sơ đồtổ chức------------------------------------------------------------------- 15 3.3.2. Chức năng của từng bộphận------------------------------------------------- 16 3.4. Quytrình xét duyệt cho vay-------------------------------------------------------- 17 3.5. Đánh giá chung vềhoạt độngcủa ngân hàng-------------------------------------18 3.5.1. Tìnhhình nguồnvốn---------------------------------------------------------- 18 3.5.2. Tìnhhình tài sản--------------------------------------------------------------- 25 3.5.3. Kết quảhoạt động kinh doanh----------------------------------------------- 29 Chơng 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNGTHÔN HẬU GIANG-----------------------------------------------------------------------------32 4.1. Phân tích tổng quát tình hìnhhoạt động tính dụng của ngân hàng------------ 32 4.1.1. Vềtình hình dưnợvà vòng quayvốn tín dụng---------------------------- 33 4.1.2. Tìnhhình nợxấu, tổng quỹdựphòng vàtổng giá trịtài sản đảm bảo--37 4.2. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dàihạn----------------------------------- 39 4.2.1. Vềtình hình dưnợtrung và dài hạn----------------------------------------- 40 4.2.2. Về vòng quayvốn tín dụng trung và dàihạn-------------------------------40 4.2.3. Hệsốthu nợcủangân hàng trong banăm qua---------------------------- 424.2.4. Vềtình hình nợxấu trung và dài hạn--------------------------------------- 43 4.3. Phân tích hoạt động tính dụng trung và dài hạn theo ngành kinh tế----------- 44 4.3.1. Tìnhhình dưnợ trung và dàihạn phân theo ngành kinh tế-------------- 44 4.3.2. Vòng quayvốn tín dụng trung và dài hạn theo nganh kinhtế----------- 48 4.3.3. Tìnhhình thu nợtrung và dài hạn phân theo ngành kinh tế------------- 50 4.3.3. Nợxấu trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế------------------------- 52  4.3.4. Phân tích chỉsốnợxấu trên dưnợtrung và dài hạnphân theo ngành kinhtế--------------------------------------------------------------------------- 56 4.4. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dàihạn theo loại hình doanh nghiệp- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 58 4.4.1. Dưnợ trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp--------------------- 58 4.4.2. Phân tích tình hình nợxấu trung và dàihạn phân theo loại hìnhDN--- 64 4.4.3. Phân tích chỉsốnợxấu trên dưnợtrung và dài hạnphân theoloại hình doanh nghiệp--------------------------------------------------------------- 68 4.5.Tổnghợp nhữ nhântố ảnhhởng đến hoạt động tíndụng trung và dàihạncủa ngân hàng trong banăm qua------------------------------------------------------------- 70 Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG------------------------------------------------------------------------------- 715.1. Nhữngmặt đạt đợc và hạn chếcủa ngânhàng--------------------------------- 71 5.1.1. Nhữngmặt đạt đợc trong ba nămqua------------------------------------- 71 5.1.2. Những còn hạnchế------------------------------------------------------------ 73 5.2. Giải pháp nângcao hiệu quả hoạt động tín dụng-------------------------------- 75 5.3. Giải pháp nângcao hiệu quả huy động-------------------------------------------- 77 Chơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1. Kết luận--------------------------------------------------------------------------- 78 6.2. Kiến nghị-------------------------------------------------------------------------- 796.2.1. Kiếnnghị đối với NHNN----------------------------------------------------- 79 6.2.2. Kiếnnghị đối với NHNo&PTNT TW--------------------------------------80 6.2.3. Kiếnnghị đối với Chính quyền địa phơng-------------------------------- 81 6.2.4. Kiếnnghị đối với Ban giám đốc NHNo&PTNT Hậu Giang------------ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO--------------------------------------------------------------- 83

MỤC LỤC

Trang

Chơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀTÀI-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1. Sựcần thiết của đềtài--------------------------------------------------------------- 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu----------------------------------------------------------------- 3

1.2.1. Mụctiêu chung-----------------------------------------------------------------3

1.2.2. Mụctiêu cụ thể----------------------------------------------------------------- 3

1.3. Phạm vi nghiên cứu------------------------------------------------------------------ 3

1.3.1. Không gian--------------------------------------------------------------------- 3

1.3.2. Thời gian------------------------------------------------------------------------ 3

1.3.3. Đối t ợng nghiên cứu--------------------------------------------------------3

Chơng 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.1. Phơng pháp luận-------------------------------------------------------------------- 4

2.1.1. Tổng quan vềngân hàng thơngmại--------------------------------------- 4

2.1.2. Tổng quan vềhoạt động tíndụng trong ngân hàng----------------------- 5

2.1.2.1. Khái niệm tíndụng---------------------------------------------------------- 5

2.1.2.2. Nội dung phân tích hoạt động tíndụng----------------------------------- 5

2.1.2.3. Nguyên tắccủa tín dụng---------------------------------------------------- 7

2.1.2.4. Hợp đồng tín dụng----------------------------------------------------------- 8

2.1.2.5. Điều kiện cấp tín dụng------------------------------------------------------ 8

2.1.2.6. Tín dụng trungvà dài hạn-------------------------------------------------- 9

2.1.2.7. Rủi ro tíndụng--------------------------------------------------------------- 10

2.1.3. Những chỉtiêu đợc sửdụng để phân tích và đánh giá------------------ 11

2.2. Phơng pháp nghiên cứu------------------------------------------------------------ 12

2.2.1. Phơng pháp thuthập sốliệu------------------------------------------------ 12

2.2.2. Phơng pháp phân tích số liệu----------------------------------------------- 13

2.2.2.1. Phơng pháp so sánh-------------------------------------------------------- 13

2.2.2.2. Dùng các chỉsố đểphân tích và đánh giá-------------------------------- 13

Chơng 3: KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG------------------------------------------14

3.1. Vài nétvềngân hàng nông nghiệp và pháttriển nông thôn Việt Nam-------- 14

3.2. Giới thiệu chung vềngân hàngnông nghiệp và phát triển

nông thônHậu Giang----------------------------------------------------------------- 14

3.3. Sơ đồtổchức ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang-- 15

3.3.1. Sơ đồtổ chức------------------------------------------------------------------- 15

3.3.2. Chức năng của từng bộphận------------------------------------------------- 16

3.4. Quytrình xét duyệt cho vay-------------------------------------------------------- 17

3.5. Đánh giá chung vềhoạt độngcủa ngân hàng-------------------------------------18

3.5.1. Tìnhhình nguồnvốn---------------------------------------------------------- 18

3.5.2. Tìnhhình tài sản--------------------------------------------------------------- 25

3.5.3. Kết quảhoạt động kinh doanh----------------------------------------------- 29

Chơng 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNGTHÔN

HẬU GIANG-----------------------------------------------------------------------------32

4.1. Phân tích tổng quát tình hìnhhoạt động tính dụng của ngân hàng------------ 32

4.1.1. Vềtình hình dưnợvà vòng quayvốn tín dụng---------------------------- 33

4.1.2. Tìnhhình nợxấu, tổng quỹdựphòng vàtổng giá trịtài sản đảm bảo--37

4.2. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dàihạn----------------------------------- 39

4.2.1. Vềtình hình dưnợtrung và dài hạn----------------------------------------- 40

4.2.2. Về vòng quayvốn tín dụng trung và dàihạn-------------------------------40

4.2.3. Hệsốthu nợcủangân hàng trong banăm qua---------------------------- 42

4.2.4. Vềtình hình nợxấu trung và dài hạn--------------------------------------- 43

4.3. Phân tích hoạt động tính dụng trung và dài hạn theo ngành kinh tế----------- 44

4.3.1. Tìnhhình dưnợ trung và dàihạn phân theo ngành kinh tế-------------- 44

4.3.2. Vòng quayvốn tín dụng trung và dài hạn theo nganh kinhtế----------- 48

4.3.3. Tìnhhình thu nợtrung và dài hạn phân theo ngành kinh tế------------- 50

4.3.3. Nợxấu trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế------------------------- 52

4.3.4. Phân tích chỉsốnợxấu trên dưnợtrung và dài hạnphân theo

ngành kinhtế--------------------------------------------------------------------------- 56

4.4. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dàihạn theo loại hình doanh nghiệp-

----------------------------------------------------------------------------------------------- 58

4.4.1. Dưnợ trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp--------------------- 58

4.4.2. Phân tích tình hình nợxấu trung và dàihạn phân theo loại hìnhDN--- 64

4.4.3. Phân tích chỉsốnợxấu trên dưnợtrung và dài hạnphân theo

loại hình doanh nghiệp--------------------------------------------------------------- 68

4.5.Tổnghợp nhữ nhântố ảnhhởng đến hoạt động tíndụng trung và dàihạncủa

ngân hàng trong banăm qua------------------------------------------------------------- 70

Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

TÍN DỤNG------------------------------------------------------------------------------- 71

5.1. Nhữngmặt đạt đợc và hạn chếcủa ngânhàng--------------------------------- 71

5.1.1. Nhữngmặt đạt đợc trong ba nămqua------------------------------------- 71

5.1.2. Những còn hạnchế------------------------------------------------------------ 73

5.2. Giải pháp nângcao hiệu quả hoạt động tín dụng-------------------------------- 75

5.3. Giải pháp nângcao hiệu quả huy động-------------------------------------------- 77

Chơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận--------------------------------------------------------------------------- 78

6.2. Kiến nghị-------------------------------------------------------------------------- 79

6.2.1. Kiếnnghị đối với NHNN----------------------------------------------------- 79

6.2.2. Kiếnnghị đối với NHNo&PTNT TW--------------------------------------80

6.2.3. Kiếnnghị đối với Chính quyền địa phơng-------------------------------- 81

6.2.4. Kiếnnghị đối với Ban giám đốc NHNo&PTNT Hậu Giang------------ 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO--------------------------------------------------------------- 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY