Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa - Tp HCM

------    -------- Trang CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU .141.1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI .141.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .151.2.1. Mục tiêu chung .151.2.2. Mục tiêu cụthể .151.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.161.3.1. Thời gian nghiên cứu. .161.3.2. Không gian nghiên cứu.161.3.3. Nội dung nghiên cứu.161.4. Lược khảo tài liệu. .16CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .182.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .182.1.1. Hoạt động tín dụng.182.1.2. Hoạt động huy động vốn .232.1.3. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng.252.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .282.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu .282.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu.282.2.3. Phương pháp phân tích tỷlệ .29CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀACB – KỲHÒA.303.1. KHÁI QUÁT VỀACB – KỲHÒA.303.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .303.1.2. Cơcấu tổchức của hệthống ngân hàng ACB – KỳHòa. .313.1.3. Các ngành nghềkinh doanh chính của ACB – KỳHòa. .323.1.4. Thuận lợi và khó khăn của ACB – KỳHòa. .333.1.5. Phương hướng hoạt động của ACB – KỳHòa. .333.2. KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB – KỲHÒA QUA 3 NĂM 2006 -2008. .34CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA ACB – KỲHÒA QUA 3 NĂM 2006 - 2008. 384.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008. .384.1.1. Phân tích tổng quát tình hình nguồn vốn. .384.1.2. Tình hình huy động vốn. .424.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.464.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ. .534.2.3. Phân tích tình hình dưnợ. .564.2.4. Phân tích tình hình nợquá hạn. .604.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA ACB – KỲHÒA QUA 3 NĂM 2006 – 2008. .64 Phân tích hoạt động tín dụng tại NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH KỲHÒA TP.HCM GVHD: NGUYỄN THỊNGỌC HOA 8 SVTH : MAI NHẬT ANH4.3.1. Đánh giá vềchỉtiêu hệsốrủi ro tín dụng (nợquá hạn/tổng dưnợ). .644.3.2. Đánh giá vềhiệu suất sửdụng vốn (Dưnợtrên vốn huy động). .664.3.3. Đánh giá vòng quay vốn tín dụng. .674.3.4. Đánh giá chỉtiêu lợi hệsốthu nợ.684.3.5. Đánh giá tỉlệvốn huy động trên tổng nguồn vốn. .694.3.6. Đánh giá vốn huy động có kỳhạn trên tổng nguồn vốn huy động. .704.3.7. Đánh giá Tổng dưnợtrên tổng nguồn vốn. .714.3.8. Đánh giá tỷlệvốn huy động ngắn hạn tối đa đểcho vay trung và dài hạn. .714.4. MỘT SỐTỒN TẠI VỀHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA ACB – KỲHÒA QUA 3 NĂM 2006 – 2008. .73CHƯƠNG 5: MỘT SỐBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO ACB – KỲHÒA.755.1. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHUY ĐỘNG VỐN. .755.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO ACB – KỲHÒA. .76CHƯƠNG 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .796.1. KẾT LUẬN. .796.2. KIẾN NGHỊ. .80TÀI LIỆU THAM KHẢO.82

------    --------

Trang

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU .14

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI .14

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .15

1.2.1. Mục tiêu chung .15

1.2.2. Mục tiêu cụthể .15

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.16

1.3.1. Thời gian nghiên cứu. .16

1.3.2. Không gian nghiên cứu.16

1.3.3. Nội dung nghiên cứu.16

1.4. Lược khảo tài liệu. .16

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU .18

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .18

2.1.1. Hoạt động tín dụng.18

2.1.2. Hoạt động huy động vốn .23

2.1.3. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng.25

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu .28

2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu.28

2.2.3. Phương pháp phân tích tỷlệ .29

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀACB – KỲHÒA.30

3.1. KHÁI QUÁT VỀACB – KỲHÒA.30

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .30

3.1.2. Cơcấu tổchức của hệthống ngân hàng ACB – KỳHòa. .31

3.1.3. Các ngành nghềkinh doanh chính của ACB – KỳHòa. .32

3.1.4. Thuận lợi và khó khăn của ACB – KỳHòa. .33

3.1.5. Phương hướng hoạt động của ACB – KỳHòa. .33

3.2. KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB – KỲHÒA QUA 3

NĂM 2006 -2008. .34

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA

ACB – KỲHÒA QUA 3 NĂM 2006 - 2008. 38

4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG

QUA 3 NĂM 2006 - 2008. .38

4.1.1. Phân tích tổng quát tình hình nguồn vốn. .38

4.1.2. Tình hình huy động vốn. .42

4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3

NĂM.46

4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ. .53

4.2.3. Phân tích tình hình dưnợ. .56

4.2.4. Phân tích tình hình nợquá hạn. .60

4.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA ACB – KỲHÒA QUA 3

NĂM 2006 – 2008. .64

Phân tích hoạt động tín dụng tại NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH KỲHÒA TP.HCM

GVHD: NGUYỄN THỊNGỌC HOA 8 SVTH : MAI NHẬT ANH

4.3.1. Đánh giá vềchỉtiêu hệsốrủi ro tín dụng

(nợquá hạn/tổng dưnợ). .64

4.3.2. Đánh giá vềhiệu suất sửdụng vốn (Dưnợtrên vốn huy động). .66

4.3.3. Đánh giá vòng quay vốn tín dụng. .67

4.3.4. Đánh giá chỉtiêu lợi hệsốthu nợ.68

4.3.5. Đánh giá tỉlệvốn huy động trên tổng nguồn vốn. .69

4.3.6. Đánh giá vốn huy động có kỳhạn trên tổng nguồn

vốn huy động. .70

4.3.7. Đánh giá Tổng dưnợtrên tổng nguồn vốn. .71

4.3.8. Đánh giá tỷlệvốn huy động ngắn hạn tối đa đểcho vay trung và

dài hạn. .71

4.4. MỘT SỐTỒN TẠI VỀHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA ACB – KỲ

HÒA QUA 3 NĂM 2006 – 2008. .73

CHƯƠNG 5: MỘT SỐBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT

ĐỘNG TÍN DỤNG CHO ACB – KỲHÒA.75

5.1. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHUY ĐỘNG VỐN. .75

5.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO

ACB – KỲHÒA. .76

CHƯƠNG 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .79

6.1. KẾT LUẬN. .79

6.2. KIẾN NGHỊ. .80

TÀI LIỆU THAM KHẢO.82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY