Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành

MỤC LỤCTrangCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 11.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 21.2.1. Mục tiêu chung . 21.2.2. Mục tiêu cụ thể . 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 21.3.1. Không gian . . . . 21.3.2. Thời gian. 21.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 31.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 42.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 42.1.1 Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng . 42.1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng . 42.1.1.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ . 42.1.1.3 Phân loại thẻ . 42.1.1.3.1 Theo đặc tính kỹ thuật . 42.1.1.3.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ . 52.1.1.4 Các chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ . 62.1.1.4.1 Ngân hàng phát hành thẻ . 62.1.1.4.2 Chủ thẻ . 72.1.1.4.3 Ngân hàng thanh toán . 82.1.1.4.4 Đơn vị chấp nhận thẻ . 82.1.2 Quy trình phát hành và sử dụng thẻ thanh toán . 92.1.2.1 Quy trình phát hành thẻ . 92.1.2.1 Quy trình thanh toán thẻ . 122.1.3 Khái quát về thẻ ATM . 152.1.3.1 Khái niệm . 152.1.3.2 Một số loại thẻ thanh toán thông dụng ở Vietcombank Việt Nam . 16 GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấnvii2.1.3.2.1 Thẻ ghi nợ nội địa . 162.1.3.2.2 Thẻ ghi nợ quốc tế . 172.1.3.2.3 Thẻ tín dụng quốc tế . 182.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 202.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 202.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 20CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ . 233.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 233.1.1 Giới thiệu Vietcombank Việt Nam . 233.1.1.1 Lịch sử hình thành . 233.1.1.2 Những thành tựu . 243.1.2 Giới thiệu Vietcombank chi nhánh Cần Thơ . 263.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ . 273.2.1 Cơ cấu tổ chức, quản lý . 273.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ. 303.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB CẦN THƠ . 323.3.1 Nguồn vốn . 333.3.2 Sử dụng vốn . 333.3.3 Kinh doanh ngoại tệ . 343.3.4 Kinh doanh thẻ . 343.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VCB CẦN THƠ . 353.4.1 Thu nhập . 363.4.2 Chi phí . 373.4.3 Lợi nhuận . 373.5 QUY TRÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 383.5.1 Quy trình phát hành thẻ . 383.5.2 Quy trình sử dụng và thanh toán thẻ . 40GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấnviii3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG . 413.6.1 Thuận lợi. 413.6.2 Khó khăn . 42CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ . 444.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 444.1.1 Công tác phát hành thẻ . 444.1.2 Tình hình phát hành thẻ theo địa bàn . 464.1.3 Tình hình phát hành thẻ của các Ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ . 474.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 484.2.1 Tình hình thanh toán qua máy ATM . 484.2.2 So sánh doanh số thanh toán thẻ Connect 24 và tín dụng quốc tế . 514.2.3 Số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống . 524.2.4 Số phí thu từ dịch vụ thẻ . 544.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 554.3.1 Yếu tố môi trường vĩ mô . 554.3.1.1 Môi trường quốc tế . 554.3.1.2 Môi trường kinh tế . 564.3.1.3 Môi trường pháp lý . 564.3.1.4 Hạ tầng công nghệ - khoa học kỹ thuật . 574.3.2 Yếu tố môi trường vi mô . 574.3.2.1 Khách hàng . 574.3.2.2 Ngân hàng . 584.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh . 614.4 PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI . 624.4.1 Phân tích SWOT. 624.4.1.1 Điểm mạnh . 624.4.1.2 Điểm yếu . 624.4.1.3 Cơ hội . 63 GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấnix4.4.1.4 Thách thức . 634.4.1.5 Ma trận SWOT . 644.4.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng trong tương lai . 65CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ ATM . 675.1 HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN . 675.2 GIẢI PHÁP . 695.2.1 Tăng số lượng máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ . 695.2.2 Tăng các dịch vụ tiện ích trên máy ATM . 695.2.3 Phát triển các liên minh thẻ và thành lập hệ thống chuyển mạch thẻ thống nhất . 705.2.4 Tăng tính bảo mật và an toàn cho thẻ thanh toán . 715.2.5 Thực hiện tốt công tác khách hàng . 725.2.6 Nâng cao nghiệp vụ của nhân viên . 735.2.7 Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị . 74CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 766.1 KẾT LUẬN . 766.2 KIẾN NGHỊ . 776.2.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước . 776.2.2 Kiến nghị với VCB cần thơ . 77TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

MỤC LỤC



Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2

1.2.1. Mục tiêu chung . 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2

1.3.1. Không gian . . . . 2

1.3.2. Thời gian. 2

1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 3

1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4

2.1.1 Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng . 4

2.1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng . 4

2.1.1.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ . 4

2.1.1.3 Phân loại thẻ . 4

2.1.1.3.1 Theo đặc tính kỹ thuật . 4

2.1.1.3.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ . 5

2.1.1.4 Các chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ . 6

2.1.1.4.1 Ngân hàng phát hành thẻ . 6

2.1.1.4.2 Chủ thẻ . 7

2.1.1.4.3 Ngân hàng thanh toán . 8

2.1.1.4.4 Đơn vị chấp nhận thẻ . 8

2.1.2 Quy trình phát hành và sử dụng thẻ thanh toán . 9

2.1.2.1 Quy trình phát hành thẻ . 9

2.1.2.1 Quy trình thanh toán thẻ . 12

2.1.3 Khái quát về thẻ ATM . 15

2.1.3.1 Khái niệm . 15

2.1.3.2 Một số loại thẻ thanh toán thông dụng ở Vietcombank Việt Nam . 16

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

vii

2.1.3.2.1 Thẻ ghi nợ nội địa . 16

2.1.3.2.2 Thẻ ghi nợ quốc tế . 17

2.1.3.2.3 Thẻ tín dụng quốc tế . 18

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 20

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 20

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 20

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ . 23

3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 23

3.1.1 Giới thiệu Vietcombank Việt Nam . 23

3.1.1.1 Lịch sử hình thành . 23

3.1.1.2 Những thành tựu . 24

3.1.2 Giới thiệu Vietcombank chi nhánh Cần Thơ . 26

3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ . 27

3.2.1 Cơ cấu tổ chức, quản lý . 27

3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ. 30

3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB

CẦN THƠ . 32

3.3.1 Nguồn vốn . 33

3.3.2 Sử dụng vốn . 33

3.3.3 Kinh doanh ngoại tệ . 34

3.3.4 Kinh doanh thẻ . 34

3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VCB

CẦN THƠ . 35

3.4.1 Thu nhập . 36

3.4.2 Chi phí . 37

3.4.3 Lợi nhuận . 37

3.5 QUY TRÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN

ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 38

3.5.1 Quy trình phát hành thẻ . 38

3.5.2 Quy trình sử dụng và thanh toán thẻ . 40

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

viii

3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG . 41

3.6.1 Thuận lợi. 41

3.6.2 Khó khăn . 42

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ

THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ . 44

4.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 44

4.1.1 Công tác phát hành thẻ . 44

4.1.2 Tình hình phát hành thẻ theo địa bàn . 46

4.1.3 Tình hình phát hành thẻ của các Ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ . 47

4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN THẺ ATM

TẠI VCB CẦN THƠ . 48

4.2.1 Tình hình thanh toán qua máy ATM . 48

4.2.2 So sánh doanh số thanh toán thẻ Connect 24 và tín dụng quốc tế . 51

4.2.3 Số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống . 52

4.2.4 Số phí thu từ dịch vụ thẻ . 54

4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 55

4.3.1 Yếu tố môi trường vĩ mô . 55

4.3.1.1 Môi trường quốc tế . 55

4.3.1.2 Môi trường kinh tế . 56

4.3.1.3 Môi trường pháp lý . 56

4.3.1.4 Hạ tầng công nghệ - khoa học kỹ thuật . 57

4.3.2 Yếu tố môi trường vi mô . 57

4.3.2.1 Khách hàng . 57

4.3.2.2 Ngân hàng . 58

4.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh . 61

4.4 PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA

NGÂN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI . 62

4.4.1 Phân tích SWOT. 62

4.4.1.1 Điểm mạnh . 62

4.4.1.2 Điểm yếu . 62

4.4.1.3 Cơ hội . 63

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

ix

4.4.1.4 Thách thức . 63

4.4.1.5 Ma trận SWOT . 64

4.4.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng trong tương lai . 65

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ ATM . 67

5.1 HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN . 67

5.2 GIẢI PHÁP . 69

5.2.1 Tăng số lượng máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ . 69

5.2.2 Tăng các dịch vụ tiện ích trên máy ATM . 69

5.2.3 Phát triển các liên minh thẻ và thành lập hệ thống chuyển mạch thẻ

thống nhất . 70

5.2.4 Tăng tính bảo mật và an toàn cho thẻ thanh toán . 71

5.2.5 Thực hiện tốt công tác khách hàng . 72

5.2.6 Nâng cao nghiệp vụ của nhân viên . 73

5.2.7 Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị . 74

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 76

6.1 KẾT LUẬN . 76

6.2 KIẾN NGHỊ . 77

6.2.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước . 77

6.2.2 Kiến nghị với VCB cần thơ . 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY