Luận văn Phân tích hiệu quả marketing của dòng sản phẩm Tour du lịch trong nước ở trung tâm điều hành du lịch thuộc công ty CanthoTourist

MỤC LỤC Chương 1: PHẦN GIỚI THIỆU.1 1.1. ặt vấn đềnghiên cứu:.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:.2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: .4 1.4. Phạm vi nghiên cứu:.5 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đềtài nghiên cứu: .6 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .8 2.1. Phơng pháp luận:.8 2.1.1. Kiểm tra marketing: .9 2.1.1.1. Kiểm tra Marketing là gì?.9 2.1.1.2. Cấu trúc và trọng tâm của kiểm tra marketing: .11 2.1.1.3. Các thành phần của kiểm tra marketing: .11 2.1.1.4. Sửdụng kết quảcủa kiểm tra marketing nhưthếnào? .32 2.1.2. Xem xét hiệu quảmarketing tổng quát: .32 2.2. Phơng pháp nghiên cứu: .35 2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu: .35 2.2.2. Phương pháp phân tích sốli ệu: .36 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔPHẦN DU LỊCH CẦN THƠ. .37 3.1. Khái quát vềCông ty cổphần du lịch Cần Thơ(Canthotourist) .37 3.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển: .37 3.1.2. Ngành nghềkinh doanh chính: .38 3.1.3. Cơcấu tổchức công ty: .38 3.1.4. Tình hình hoạt động và kết quảkinh doanh của công ty .39 3.2. Khái quát vềTrung tâm điều hành du lịch của Canthotourist: .39 3.2.1. Chức năng hoạt động của công ty du lịch cần thơ:.39 Trang vii 3.2.2. Tình hình hoạt động và kết quảkinh doanh của Trung tâm .39 Chơng 4: XEM XÉT HIỆU QUẢMARKETING TỔNG QUÁT.41 Chơng 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢMARKETING CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH THUỘC CÔNG TY CANTHOTOURIST.45 5.1. Kiểm tra môi trường: .45 5.1.1. Môi trường vĩmô: .45 5.1.2. Môi trường tác nghiệp: .56 5.2. Kiểm tra chiến lược marketing: .72 5.2.1. Nhiệm vụkinh doanh: .72 5.2.2. Mục tiêu của doanh nghiệp: .75 5.2.3. Chiến lược của doanh nghiệp: .76 5.3. Kiểm tra tổchức marketing: .83 5.3.1. Cơcấu tổchức: .83 5.3.2. Bảng thuyết minh chức vụcủa các chức danh: .83 5.3.3. Hiệu quảtổchức marketing tổng hợp: .86 5.4. Kiểm tra hệthống marketing: .88 5.4.1. Hiệu quảthông tin marketing: .88 5.4.2. Định hướng chiến lược: .89 5.5. Kiểm tra năng suất marketing: .91 5.5.1. Phân tích khảnăng sinh lời: .91 5.5.2. Hiệu suất công tác: .92 5.6. Kiểm tra chức năng marketing: .94 Chơng 6: MỘT SỐBIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢMARKETING ĐỐI VỚI DÒNG SẢN PHẨM TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC .96 6.1. Cơsở đềra giải pháp: .96 Trang viii 6.1.1. Phân tích SWOT: .96 6.1.2. Ma trận TOWS và lựa chọn các chiến lược phát triển: .100 6.2. Một sốbiện pháp nhằm nâng cao hiệu quảmarketing đối với dòng sản phẩm Tour du lịch trong nước: .102 6.3.1. Phát triển sản phẩm: .102 6.3.2. Chiến lược phân phối : .103 6.3.3. Chiến lược chiêu th ị .104 6.3.4. Một s ố đềnghị trong n ội b ộdoanh nghiệp: .104 Chơng 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106 7.1. Kết luận: .106 7.2. Kiến nghị: .106 MỤC LỤC THAM KHẢO .108

MỤC LỤC

Chương 1: PHẦN GIỚI THIỆU.1

1.1. ặt vấn đềnghiên cứu:.1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:.2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu: .4

1.4. Phạm vi nghiên cứu:.5

1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đềtài nghiên cứu: .6

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .8

2.1. Phơng pháp luận:.8

2.1.1. Kiểm tra marketing: .9

2.1.1.1. Kiểm tra Marketing là gì?.9

2.1.1.2. Cấu trúc và trọng tâm của kiểm tra marketing: .11

2.1.1.3. Các thành phần của kiểm tra marketing: .11

2.1.1.4. Sửdụng kết quảcủa kiểm tra marketing nhưthếnào? .32

2.1.2. Xem xét hiệu quảmarketing tổng quát: .32

2.2. Phơng pháp nghiên cứu: .35

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu: .35

2.2.2. Phương pháp phân tích sốli ệu: .36

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔPHẦN DU LỊCH CẦN THƠ. .37

3.1. Khái quát vềCông ty cổphần du lịch Cần Thơ(Canthotourist) .37

3.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển: .37

3.1.2. Ngành nghềkinh doanh chính: .38

3.1.3. Cơcấu tổchức công ty: .38

3.1.4. Tình hình hoạt động và kết quảkinh doanh của công ty .39

3.2. Khái quát vềTrung tâm điều hành du lịch của Canthotourist: .39

3.2.1. Chức năng hoạt động của công ty du lịch cần thơ:.39

Trang vii

3.2.2. Tình hình hoạt động và kết quảkinh doanh của Trung tâm .39

Chơng 4: XEM XÉT HIỆU QUẢMARKETING TỔNG QUÁT.41

Chơng 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢMARKETING CỦA TRUNG TÂM

ĐIỀU HÀNH DU LỊCH THUỘC CÔNG TY CANTHOTOURIST.45

5.1. Kiểm tra môi trường: .45

5.1.1. Môi trường vĩmô: .45

5.1.2. Môi trường tác nghiệp: .56

5.2. Kiểm tra chiến lược marketing: .72

5.2.1. Nhiệm vụkinh doanh: .72

5.2.2. Mục tiêu của doanh nghiệp: .75

5.2.3. Chiến lược của doanh nghiệp: .76

5.3. Kiểm tra tổchức marketing: .83

5.3.1. Cơcấu tổchức: .83

5.3.2. Bảng thuyết minh chức vụcủa các chức danh: .83

5.3.3. Hiệu quảtổchức marketing tổng hợp: .86

5.4. Kiểm tra hệthống marketing: .88

5.4.1. Hiệu quảthông tin marketing: .88

5.4.2. Định hướng chiến lược: .89

5.5. Kiểm tra năng suất marketing: .91

5.5.1. Phân tích khảnăng sinh lời: .91

5.5.2. Hiệu suất công tác: .92

5.6. Kiểm tra chức năng marketing: .94

Chơng 6: MỘT SỐBIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

MARKETING ĐỐI VỚI DÒNG SẢN PHẨM TOUR DU LỊCH TRONG

NƯỚC .96

6.1. Cơsở đềra giải pháp: .96

Trang viii

6.1.1. Phân tích SWOT: .96

6.1.2. Ma trận TOWS và lựa chọn các chiến lược phát triển: .100

6.2. Một sốbiện pháp nhằm nâng cao hiệu quảmarketing đối với dòng sản phẩm

Tour du lịch trong nước: .102

6.3.1. Phát triển sản phẩm: .102

6.3.2. Chiến lược phân phối : .103

6.3.3. Chiến lược chiêu th ị .104

6.3.4. Một s ố đềnghị trong n ội b ộdoanh nghiệp: .104

Chơng 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106

7.1. Kết luận: .106

7.2. Kiến nghị: .106

MỤC LỤC THAM KHẢO .108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY