Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Bến Tre

MỤC LỤC******TrangChương 1: GIỚI THIỆU. . 11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . . 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . . 21.2.1 Mục tiêu chung . . 11.2.2 Mục tiêu cụ thể . . 21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 21.3.1 Không gian . 21.3.2 Thời gian . 21.3.3 Đối tượng nghiên cứu . . 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 42.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 42.1.1 Các vấn đềchung vềtíndụngngân hàng . 42.1.2 Thànhphầnvốnhuy độngcủangân hàng . 42.1.3 Rủiro tíndụng . . . 62.1.4 Cácvấn đềtrong hoạt độngcho vay củangân hàng . 72.1.5 Cácchỉtiêu phản ánhhoạt độngtíndụngcủangân hàng . 82.1.6 Hiệuquảhoạt độngtíndụng . 92.1.7 Cácchỉtiêu đánhgiáhiệuquảhoạt độngtíndụngcủaNgân hang . 92.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 102.2.1 Phương phápthu thậpsốliệu . 102.2.2 Phương phápphân tích sốliệu . 11Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH BẾN TRE . 123.1 LỊCHSỬHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂNCỦAMHB . 123.1.1 Ngân hàngPháttriểnnhà ĐồngbằngSông CửuLong . 123.1.2 Ngân hàngPháttriểnnhà Đồngbằngsông CửuLong chi nhánhBếnTre . 133.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤCỦABỘ MÁY QU ẢNLÝ. . . 13 Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH PTN ĐBSCL-Bến TreGVHD: Cô Nguyễn Thị Lương 7SVTH: Lê Thị Kim Huê3.2.1 Cơcấutổchứcbộmáy quảnlý . 133.2.2 Chứcnăng nhiệmvụcácbộphận. 143.3 VAI TRÒ, CHỨCNĂNG CỦAMHB BẾNTRE. 153.4 CÁCSẢNPHẨMDỊCHVỤCUNG ỨNG. 163.4.1 Huy động vốn. 163.4.2Sản phẩm khác . . 163.4.3Cho vay. 163.5 KHÁIQUÁTKẾTQUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦAMHB BẾNTRE QUA 3 NĂM (2006-2008). . 163.5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre (2006 -2008). 163.5.2 Kết quả hoạt động tín dụng của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006–2008) . 193.5.3 So sánhkếtquảhoạt độngtíndụngvớikếtquảhoạt độngkinh doanh của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006–2008) . 213.6 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 . 233.6.1 Định hướng chung. . 233.6.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2009 . 24Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCLCHI NHÁNH BẾN TRE . 254.1 PHÂN TÍCHHOẠT ĐỘNGHUY DỘNGVỐNQUA 3 NĂM(2006-2008) . 254.1.1 Đánhgiáchung cơcấunguồn vốn . 254.1.2 Tìnhhìnhcụthểvềviệchuy độngvốn. 284.2 PHÂN TÍCHHOẠT ĐỘNGCHO VAY QUA 3 NĂM (2006-2008). 314.2.1 Doanh sốcho vay theo thờihạn . . 334.2.2 Doanh sốcho vay theo thànhphầnkinh tế . 344.2.3 Doanh sốcho vay theo mục đích. . 364.3 PHÂN TÍCHTÌNHHÌNHTHU NỢQUA 3 NĂM (2006-2008). 394.3.1 Doanh sốthu nợtheo thờihạn . 404.3.2 Doanh sốthu nợtheo th ànhphầnkinh tế . 414.3.3 Doanh sốthu nợtheo mục đích . 424.4 PHÂN TÍCHTÌNHHÌNHDƯNỢQUA 3 NĂM (2006-2008) . 454.4.1 Dưnợtheo thờihạn . . 46 Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH PTN ĐBSCL-Bến TreGVHD: Cô Nguyễn Thị Lương 8SVTH: Lê Thị Kim Huê4.4.2 Dưnợtheo thànhphầnkinh tế . 474.4.3 Dưnợtheo mục đích. 484.5 PHÂN TÍCHTÌNHHÌNHNỢXẤU QUA 3 NĂM 2006 –2008 . 504.5.1 Tìnhhìnhnợxấu theo thờihạn . 514.5.2 Tìnhhìnhnợxấu theo thànhphầnkinh tế . 524.5.3 Tìnhhìnhnợxấu theo mục đích . . . 534.6 PHÂN TÍCHCÁCCHỈTIÊU ĐÁNHGIÁHIỆUQUẢHOẠT ĐỘNGTÍNDỤNGCỦAMHB BẾNTRE QUA 3 NĂM (2006-2008) . 544.6.1 Chỉtiêu dưnợtrên vốnhuy động . 554.6.2 Chỉtiêu dưnợtrên tổngnguồnvốn. 574.6.3 Chỉtiêu nợxấutrên tổngdưnợ. 574.6.4 Chỉtiêu hệsốthu nợ . 574.6.5 Chỉtiêu vòngquay vốntíndụng . 574.6.6Chỉ tiêu thu nhập lãi trên chi phí lãi . 574.6.7 Chỉ tiêu thu nhập lãitrên tổng thu nhập . 584.6.8 Chỉtiêu lợinhuậntrên tổngdoanh thu . 584.6.9 Chỉtiêu lợinhuậntrên tổngtàisản. 58Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH B ẾN TRE . 595.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN. 595.1.1 Những tồn tại . 595.1.2 Những nguy ên nhân dẫn đến nợ xấu của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Bến Tre. 605.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MHB BẾN TRE . . 625.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn . . 625.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 635.2.3 Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng . 64Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 666.1 KẾT LUẬN . . 66 Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH PTN ĐBSCL-Bến TreGVHD: Cô Nguyễn Thị Lương 9SVTH: Lê Thị Kim Huê6.2 KIẾN NGHỊ . 666.2.1 Đối với chính quyền địa phương . 676.2.2 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL Chi nhánh Bến Tre . 676.2.3 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL . 67

MỤC LỤC

******

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU. . 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . . 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . . 2

1.2.1 Mục tiêu chung . . 1

1.2.2 Mục tiêu cụ thể . . 2

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2

1.3.1 Không gian . 2

1.3.2 Thời gian . 2

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu . . 3

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4

2.1.1 Các vấn đềchung vềtíndụngngân hàng . 4

2.1.2 Thànhphầnvốnhuy độngcủangân hàng . 4

2.1.3 Rủiro tíndụng . . . 6

2.1.4 Cácvấn đềtrong hoạt độngcho vay củangân hàng . 7

2.1.5 Cácchỉtiêu phản ánhhoạt độngtíndụngcủangân hàng . 8

2.1.6 Hiệuquảhoạt độngtíndụng . 9

2.1.7 Cácchỉtiêu đánhgiáhiệuquảhoạt độngtíndụngcủaNgân hang . 9

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 10

2.2.1 Phương phápthu thậpsốliệu . 10

2.2.2 Phương phápphân tích sốliệu . 11

Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH BẾN TRE . 12

3.1 LỊCHSỬHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂNCỦAMHB . 12

3.1.1 Ngân hàngPháttriểnnhà ĐồngbằngSông CửuLong . 12

3.1.2 Ngân hàngPháttriểnnhà Đồngbằngsông CửuLong chi nhánhBếnTre . 13

3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤCỦABỘ MÁY QU ẢN

LÝ. . . 13

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH PTN ĐBSCL-Bến Tre

GVHD: Cô Nguyễn Thị Lương 7SVTH: Lê Thị Kim Huê

3.2.1 Cơcấutổchứcbộmáy quảnlý . 13

3.2.2 Chứcnăng nhiệmvụcácbộphận. 14

3.3 VAI TRÒ, CHỨCNĂNG CỦAMHB BẾNTRE. 15

3.4 CÁCSẢNPHẨMDỊCHVỤCUNG ỨNG. 16

3.4.1 Huy động vốn. 16

3.4.2Sản phẩm khác . . 16

3.4.3Cho vay. 16

3.5 KHÁIQUÁTKẾTQUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦAMHB BẾN

TRE QUA 3 NĂM (2006-2008). . 16

3.5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre (2006 -2008). 16

3.5.2 Kết quả hoạt động tín dụng của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006–2008) . 19

3.5.3 So sánhkếtquảhoạt độngtíndụngvớikếtquảhoạt độngkinh doanh

của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006–2008) . 21

3.6 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 . 23

3.6.1 Định hướng chung. . 23

3.6.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2009 . 24

Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCLCHI NHÁNH BẾN TRE . 25

4.1 PHÂN TÍCHHOẠT ĐỘNGHUY DỘNGVỐNQUA 3 NĂM(2006-2008) . 25

4.1.1 Đánhgiáchung cơcấunguồn vốn . 25

4.1.2 Tìnhhìnhcụthểvềviệchuy độngvốn. 28

4.2 PHÂN TÍCHHOẠT ĐỘNGCHO VAY QUA 3 NĂM (2006-2008). 31

4.2.1 Doanh sốcho vay theo thờihạn . . 33

4.2.2 Doanh sốcho vay theo thànhphầnkinh tế . 34

4.2.3 Doanh sốcho vay theo mục đích. . 36

4.3 PHÂN TÍCHTÌNHHÌNHTHU NỢQUA 3 NĂM (2006-2008). 39

4.3.1 Doanh sốthu nợtheo thờihạn . 40

4.3.2 Doanh sốthu nợtheo th ànhphầnkinh tế . 41

4.3.3 Doanh sốthu nợtheo mục đích . 42

4.4 PHÂN TÍCHTÌNHHÌNHDƯNỢQUA 3 NĂM (2006-2008) . 45

4.4.1 Dưnợtheo thờihạn . . 46

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH PTN ĐBSCL-Bến Tre

GVHD: Cô Nguyễn Thị Lương 8SVTH: Lê Thị Kim Huê

4.4.2 Dưnợtheo thànhphầnkinh tế . 47

4.4.3 Dưnợtheo mục đích. 48

4.5 PHÂN TÍCHTÌNHHÌNHNỢXẤU QUA 3 NĂM 2006 –2008 . 50

4.5.1 Tìnhhìnhnợxấu theo thờihạn . 51

4.5.2 Tìnhhìnhnợxấu theo thànhphầnkinh tế . 52

4.5.3 Tìnhhìnhnợxấu theo mục đích . . . 53

4.6 PHÂN TÍCHCÁCCHỈTIÊU ĐÁNHGIÁHIỆUQUẢHOẠT ĐỘNGTÍN

DỤNGCỦAMHB BẾNTRE QUA 3 NĂM (2006-2008) . 54

4.6.1 Chỉtiêu dưnợtrên vốnhuy động . 55

4.6.2 Chỉtiêu dưnợtrên tổngnguồnvốn. 57

4.6.3 Chỉtiêu nợxấutrên tổngdưnợ. 57

4.6.4 Chỉtiêu hệsốthu nợ . 57

4.6.5 Chỉtiêu vòngquay vốntíndụng . 57

4.6.6Chỉ tiêu thu nhập lãi trên chi phí lãi . 57

4.6.7 Chỉ tiêu thu nhập lãitrên tổng thu nhập . 58

4.6.8 Chỉtiêu lợinhuậntrên tổngdoanh thu . 58

4.6.9 Chỉtiêu lợinhuậntrên tổngtàisản. 58

Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH B ẾN

TRE . 59

5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN. 59

5.1.1 Những tồn tại . 59

5.1.2 Những nguy ên nhân dẫn đến nợ xấu của Ngân hàng Phát triển nhà

ĐBSCL chi nhánh Bến Tre. 60

5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN

DỤNG MHB BẾN TRE . . 62

5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn . . 62

5.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 63

5.2.3 Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng . 64

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 66

6.1 KẾT LUẬN . . 66

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH PTN ĐBSCL-Bến Tre

GVHD: Cô Nguyễn Thị Lương 9SVTH: Lê Thị Kim Huê

6.2 KIẾN NGHỊ . 66

6.2.1 Đối với chính quyền địa phương . 67

6.2.2 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL Chi nhánh Bến Tre . 67

6.2.3 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY