Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại quỹ tín dụng trung ương chi nhánh An giang

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.1 1.1. Đặt vấn đềnghiên cứu. .1 1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu .1 1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn.2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .3 1.2.1. Mục tiêu chung .3 1.2.2. Mục tiêu cụthể .3 1.3. Phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1. Không gian.3 1.3.2. Thời gian .4 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .4 1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.6 2.1. Phương pháp luận .6 2.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng trong hệthống và ngoài hệthống .6 2.1.2. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụcủa việc phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. 7 2.1.3. Một sốkhái niệm có liên quan đến việc phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. 8 2.1.3.1. Doanh sốcho vay. 8 2.1.3.2. Doanh sốthu nợ . 8 2.1.3.3. Dưnợ . 8 2.1.3.4. Nợquá hạn. 8 2.1.3.5. Hiệu quảtín dụng. 9 2.1.3.6. Vốn huy động . 9 2.1.3.7. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảtín dụng. 10 2.1.3.8. Các chỉsốphân tích . 11 2.2. Phương pháp nghiên cứu . 12 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương viii SVTH: Nguyễn ThịPhương Dung 2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 12 2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu. 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG. 14 3.1. Giới thiệu chung vềQuỹtín dụng Trung ương . 14 3.2. Giới thiệu khái quát vềQuỹtín dụng Trung ương chi nhánh An Giang. 14 3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển . 14 3.2.2. Chức năng hoạt động . 16 3.2.3. Cơcấu tổchức . 17 3.2.3.1. Sơ đồtổchức . 17 3.2.3.2. Các phòng ban . 17 3.2.4. Khái quát kết quảhoạt động kinh doanh của Quỹtín dụng Trung ương chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006 – 2008 . 17 3.2.5. Thuận lợi – khó khăn . 20 3.2.6. Phương hướng hoạt động năm 2009. 21 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸTÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG. 23 4.1. Phân tích phần nguồn vốn - phân tích hoạt động huy động vốn của chi nhánh Quỹtín dụng Trung ương qua 3 năm (2006 – 2008) . 23 4.1.1. Cơcấu nguồn vốn của Chi nhánh. 23 4.1.2. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm. 26 4.2. Phân tích tình hình sửdụng vốn của Quỹtín dụng qua 3 năm. 30 4.2.1. Phân tích doanh sốcho vay . 32 4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ . 35 4.2.3. Phân tích dưnợ . 37 4.2.4. Phân tích nợquá hạn. 39 4.2.5. Đánh giá hiệu quảtín dụng . 40 4.3. Phân tích báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh của chi nhánh Quỹtín dụng Trung ương An Giang qua 3 năm (2006 – 2008) . 43 4.3.1. Phân tích thu nhập . 43 4.3.2. Phân tích chi phí . 48 4.3.3. Phân tích lợi nhuận . 51 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương ix SVTH: Nguyễn ThịPhương Dung 4.4. Phân tích một sốchỉtiêu đánh giá hiệu quảkinh doanh của chi nhánh Quỹtín dụng Trung ương An Giang . 54 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG. 59 5.1. Tồn tại và nguyên nhân. 59 5.2. Một sốbiện pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh. 60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 66 6.1. Kết luận. 66 6.2. Kiến nghị. 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.1

1.1. Đặt vấn đềnghiên cứu. .1

1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu .1

1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn.2

1.2. Mục tiêu nghiên cứu .3

1.2.1. Mục tiêu chung .3

1.2.2. Mục tiêu cụthể .3

1.3. Phạm vi nghiên cứu .3

1.3.1. Không gian.3

1.3.2. Thời gian .4

1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .4

1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu .4

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.6

2.1. Phương pháp luận .6

2.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng trong hệthống và ngoài hệthống .6

2.1.2. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụcủa việc phân tích hiệu quảhoạt động

kinh doanh. 7

2.1.3. Một sốkhái niệm có liên quan đến việc phân tích hiệu quảhoạt động

kinh doanh. 8

2.1.3.1. Doanh sốcho vay. 8

2.1.3.2. Doanh sốthu nợ . 8

2.1.3.3. Dưnợ . 8

2.1.3.4. Nợquá hạn. 8

2.1.3.5. Hiệu quảtín dụng. 9

2.1.3.6. Vốn huy động . 9

2.1.3.7. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảtín dụng. 10

2.1.3.8. Các chỉsốphân tích . 11

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 12

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD: Lê Phước Hương Hương viii SVTH: Nguyễn ThịPhương Dung

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 12

2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu. 12

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH

AN GIANG. 14

3.1. Giới thiệu chung vềQuỹtín dụng Trung ương . 14

3.2. Giới thiệu khái quát vềQuỹtín dụng Trung ương chi nhánh An Giang. 14

3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển . 14

3.2.2. Chức năng hoạt động . 16

3.2.3. Cơcấu tổchức . 17

3.2.3.1. Sơ đồtổchức . 17

3.2.3.2. Các phòng ban . 17

3.2.4. Khái quát kết quảhoạt động kinh doanh của Quỹtín dụng Trung ương

chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006 – 2008 . 17

3.2.5. Thuận lợi – khó khăn . 20

3.2.6. Phương hướng hoạt động năm 2009. 21

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

QUỸTÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG. 23

4.1. Phân tích phần nguồn vốn - phân tích hoạt động huy động vốn của chi

nhánh Quỹtín dụng Trung ương qua 3 năm (2006 – 2008) . 23

4.1.1. Cơcấu nguồn vốn của Chi nhánh. 23

4.1.2. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm. 26

4.2. Phân tích tình hình sửdụng vốn của Quỹtín dụng qua 3 năm. 30

4.2.1. Phân tích doanh sốcho vay . 32

4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ . 35

4.2.3. Phân tích dưnợ . 37

4.2.4. Phân tích nợquá hạn. 39

4.2.5. Đánh giá hiệu quảtín dụng . 40

4.3. Phân tích báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh của chi nhánh Quỹtín

dụng Trung ương An Giang qua 3 năm (2006 – 2008) . 43

4.3.1. Phân tích thu nhập . 43

4.3.2. Phân tích chi phí . 48

4.3.3. Phân tích lợi nhuận . 51

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GVHD: Lê Phước Hương Hương ix SVTH: Nguyễn ThịPhương Dung

4.4. Phân tích một sốchỉtiêu đánh giá hiệu quảkinh doanh của chi nhánh Quỹ

tín dụng Trung ương An Giang . 54

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH TẠI QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN

GIANG. 59

5.1. Tồn tại và nguyên nhân. 59

5.2. Một sốbiện pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh. 60

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 66

6.1. Kết luận. 66

6.2. Kiến nghị. 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY