Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 1 1.1 SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI . 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.2.1 Mục tiêu chung . 2 1.2.2 Mục tiêu cụthể. 2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2 1.4.1 Không gian . 2 1.4.2 Thời gian . 3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu . 3 1.5 GIỚI HẠN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 3 1.6 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 52.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5 2.1.1 Một sốvấn đềvềkết quảkinh doanh . 5 2.1.2 Tổng quan vềhoạt động của ngân hàng . 8 2.1.3 Các chỉsốđánh giá kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng. 11 2.1.4 Các chỉsốđo lường rủi ro của ngân hàng. 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 14 2.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 14 2.2.2 Phương pháp phân tích sốliệu . 14 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN. 163.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG . 16 3.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển. 16 3.1.2 Các hoạt động chính của ngân hàng. 17 3.1.3 Cơ cấu tổchức và điều hành. 18 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh GVHD:Ths. TRẦN QUỐC DŨNG 8 SVTH: DƯƠNG QUANG KHUÊ3.1.4 Kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng . 24 3.1.5 Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2009 . 27 3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 28 3.2.1 Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng . 28 3.2.2 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh giai đoạn (2006 – 2008) . 45 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ. 65 4.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN . 65 4.1.1 Thuận lợi . 65 4.1.2 Khó khăn . 66 4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH CHO NGÂN HÀNG. 67 4.2.1 Huy động vốn . 67 4.2.2 Vềhoạt động cho vay . 68 4.2.3 Vềchất lượng tín dụng. 69 5.2.4 Vềcông tác tài chính . 70 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 72 5.1 KẾT LUẬN. 72 5.2 KIẾN NGHỊ. 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO.75

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 1

1.1 SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI . 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2

1.2.1 Mục tiêu chung . 2

1.2.2 Mục tiêu cụthể. 2

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2

1.4.1 Không gian . 2

1.4.2 Thời gian . 3

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu . 3

1.5 GIỚI HẠN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 3

1.6 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3

CHƯƠNG 2:

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 5

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5

2.1.1 Một sốvấn đềvềkết quảkinh doanh . 5

2.1.2 Tổng quan vềhoạt động của ngân hàng . 8

2.1.3 Các chỉsốđánh giá kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng. 11

2.1.4 Các chỉsốđo lường rủi ro của ngân hàng. 13

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 14

2.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 14

2.2.2 Phương pháp phân tích sốliệu . 14

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN. 16

3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG . 16

3.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển. 16

3.1.2 Các hoạt động chính của ngân hàng. 17

3.1.3 Cơ cấu tổchức và điều hành. 18

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh

GVHD:Ths. TRẦN QUỐC DŨNG 8 SVTH: DƯƠNG QUANG KHUÊ

3.1.4 Kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng . 24

3.1.5 Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2009 . 27

3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 28

3.2.1 Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng . 28

3.2.2 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh giai đoạn (2006 – 2008) . 45

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH CHO NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN

THƠ. 65

4.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN . 65

4.1.1 Thuận lợi . 65

4.1.2 Khó khăn . 66

4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH CHO NGÂN HÀNG

. 67

4.2.1 Huy động vốn . 67

4.2.2 Vềhoạt động cho vay . 68

4.2.3 Vềchất lượng tín dụng. 69

5.2.4 Vềcông tác tài chính . 70

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 72

5.1 KẾT LUẬN. 72

5.2 KIẾN NGHỊ. 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO.75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY