Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ABBANK

MỤC LỤCTrang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.1 1.1. LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI . 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2 1.2.1. Mục tiêu chung . 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 21.4. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 2 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 3CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.5 2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP . 5 2.1.1. Khái niệm về tín dụng. 5 2.1.2. Tín dụng ngân hàng. 5 2.1.3. Vai trò của tín dụng doanh nghiệp. 5 2.1.4. Các loại hình cho vay doanh nghiệp . 5 2.1.5. Quy trình nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp của ABBANK – CN Cần Thơ. 6 2.1.6. Một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả hoạt ñộngtín dụng . 7 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 9 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 9 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 9 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CN CẦN THƠ .11 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ABBANK . 11 3.1.1. Vài nét về ABBANK. 11 3.1.2. Khái quát về ABBank – CN Cần Thơ . 12 3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ABBank– CN Cần Thơ . 12 3.1.3.1. Chức năng . 12 3.1.3.3. Nhiệm vụ. 13 3.1.3.4. Quyền hạn . 13 3.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của ABBank – CN Cần Thơ. 13 3.2. SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA ABBANK– CN CẦN THƠ TỪ năm 2006 ðẾN năm 2008 . 16 3.2.1. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng từ năm 2006 ñến năm 2008. 16 3.2.2. ðịnh hướng chiến lược kinh doanh từ năm 2009 ñến năm 2012 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH– CN CẦN THƠ TỪ năm 2006 ðẾN năm 2008 .224.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA ABBANK TỪ . 22 Phân tích hiệu quả hoạt ñộng cho vay DN tại ABBank– CN Cần ThơGVHD: Thái Văn ðại 8 SVTH: Phạm Quang Khải 4.1.1. Phân tích tình hình cho vay chung . 22 4.1.2. Doanh số cho vay doanh nghiệp của ngân hàng . 23 4.1.3. Tình hình thu nợ . 26 4.1.4. Tình hình dư nợ . 28 4.1.5. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu . 30 4.2. ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP. 33 4.2.1. Phân tích tình hình hoạt ñộng tín dụng. 33 4.2.1.1. Tỷ lệ nợ quá hạn/dư nợ . 33 4.2.1.2. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ . 35 4.2.1.3. Vòng quay vốn tín dụng (vòng) . 35 4.2.1.4. Doanh số thu nợ/Doanh số cho vay . 36 4.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng tín dụng . 36 4.2.2.1. Thu nhập lãi/Chi phí lãi . 36 4.2.2.2. Thu nhập lãi/Dư nợ . 37 4.2.2.3. Thu nhập lãi/Tổng thu nhập . 37 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CN CẦN THƠ .40 5.1. ðÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG . 40 5.1.1. Thành tựu. 40 5.1.2. Tồn tại. 42 5.2. NHỮNG ðỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI ABBANK – CN CẦN THƠ. 42 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .48 6.1. KẾT LUẬN. 48 6.2. KIẾN NGHỊ. 49 6.2.1. ðối với ABBank – CN Cần Thơ . 49 6.2.2. ðối với hội sở ABBank . 49 6.2.3. ðối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 50

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.1

1.1. LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2

1.2.1. Mục tiêu chung . 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2

1.4. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 2

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU.5

2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP . 5

2.1.1. Khái niệm về tín dụng. 5

2.1.2. Tín dụng ngân hàng. 5

2.1.3. Vai trò của tín dụng doanh nghiệp. 5

2.1.4. Các loại hình cho vay doanh nghiệp . 5

2.1.5. Quy trình nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp của ABBANK

– CN Cần Thơ. 6

2.1.6. Một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả hoạt ñộngtín dụng . 7

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 9

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 9

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 9

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN

BÌNH – CN CẦN THƠ .11

3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ABBANK . 11

3.1.1. Vài nét về ABBANK. 11

3.1.2. Khái quát về ABBank – CN Cần Thơ . 12

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ABBank– CN

Cần Thơ . 12

3.1.3.1. Chức năng . 12

3.1.3.3. Nhiệm vụ. 13

3.1.3.4. Quyền hạn . 13

3.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của ABBank – CN Cần Thơ. 13

3.2. SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA

ABBANK– CN CẦN THƠ TỪ năm 2006 ðẾN năm 2008 . 16

3.2.1. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng từ năm 2006

ñến năm 2008. 16

3.2.2. ðịnh hướng chiến lược kinh doanh từ năm 2009 ñến năm

2012 19

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH– CN CẦN

THƠ TỪ năm 2006 ðẾN năm 2008 .22

4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

CỦA ABBANK TỪ . 22

Phân tích hiệu quả hoạt ñộng cho vay DN tại ABBank– CN Cần Thơ

GVHD: Thái Văn ðại 8 SVTH: Phạm Quang Khải

4.1.1. Phân tích tình hình cho vay chung . 22

4.1.2. Doanh số cho vay doanh nghiệp của ngân hàng . 23

4.1.3. Tình hình thu nợ . 26

4.1.4. Tình hình dư nợ . 28

4.1.5. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu . 30

4.2. ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

DOANH NGHIỆP. 33

4.2.1. Phân tích tình hình hoạt ñộng tín dụng. 33

4.2.1.1. Tỷ lệ nợ quá hạn/dư nợ . 33

4.2.1.2. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ . 35

4.2.1.3. Vòng quay vốn tín dụng (vòng) . 35

4.2.1.4. Doanh số thu nợ/Doanh số cho vay . 36

4.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng tín dụng . 36

4.2.2.1. Thu nhập lãi/Chi phí lãi . 36

4.2.2.2. Thu nhập lãi/Dư nợ . 37

4.2.2.3. Thu nhập lãi/Tổng thu nhập . 37

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU

QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

TMCP AN BÌNH – CN CẦN THƠ .40

5.1. ðÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG . 40

5.1.1. Thành tựu. 40

5.1.2. Tồn tại. 42

5.2. NHỮNG ðỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO

VAY DOANH NGHIỆP TẠI ABBANK – CN CẦN THƠ. 42

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .48

6.1. KẾT LUẬN. 48

6.2. KIẾN NGHỊ. 49

6.2.1. ðối với ABBank – CN Cần Thơ . 49

6.2.2. ðối với hội sở ABBank . 49

6.2.3. ðối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY