Luận văn Phân tích đa dạng di truyền nguồn tài nguyên một số loài cây dược liệu ở Việt Nam bằng chỉ thị ADN

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY DƯỢC LIỆU.3

1.2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .7

1.3. LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. 12

1.3.1. Thực trạng nghiên cứu về cây dược liệu ở Việt Nam hiện nay . 12

1.3.1.1. Nghiên cứu về chi Acanthopanax. 12

1.3.1.2. Nghiên cứu về chi Illicium . 14

1.3.1.3. Nghiên cứu về chi Morinda . 15

1.3.1.4. Nghiên cứu về chi Panax L. . 16

1.3.2. Chỉ thị ADN – Chỉ thị RAPD-PCR . 19

1.3.3. Mục tiêu của đề tài . 22

Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24

2.1. VẬT LIỆU THỰC VẬT.24

2.1.1. Chi Acanthopanax . 24

2.1.2. Chi Illicium. 26

2.1.3. Chi Morinda. 27

2.1.4. Chi Panax L. . 28

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 31

2.2.1. Tách chiết ADN tổng số bằng phương pháp Mini-CTAB cải tiến . 31

2.2.2. Phân tích di truyền bằng kỹ thuật RAPD-PCR . 33

2.2.3. Điện di ADN trên gel agarose . 34

2.2.4. Dựng cây quan hệ di truyền bằng phần mềm NTSYSpc 2.02h . 35

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 38

3.1. KẾT QUẢ TÁCH CHIẾT ADN TỔNG SỐ .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY