Luận văn Những giải pháp việc làm bền vững cho lao động ở vùng đầm phá huyện Quảng Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . .iii

Danh mục các từ viết tắt.iv

Danh mục các sơ đồ, hình vẽ .v

Danh mục các bảng biểu. . .vi

Mục lục.vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Khái quát những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

5. Phương pháp nghiên cứu.5

6. Đóng góp khoa học của luận văn .6

7. Kết cấu của luận văn .6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC LÀM BỀN VỮNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.7

1.1 Việc làm bền vững của lao động vùng đầm phá .7

1.1.1 Các khái niệm.7

1.1.2 Phân loại việc làm lao động vùng đầm phá .12

1.2 Những vấn đề về biến đổi khí hậu .15

1.2.2 Tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.22

1.2.3 Về biến đổi khí hậu ở TT-Huế .28

1.3 Những kinh nghiệm về việc thay đổi việc làm của các lao động nhằm thích ứng

vơi biến đổi khí hậu .35

1.3.1 Các nước trên thế giới .35

1.3.2 Ở Việt Nam .37

1.3.3 Ở vùng đầm phá .38

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG VÙNG ĐẦM PHÁ

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN

ĐỔI KHÍ HẬU.40

2.1 Đặc điểm tự nhiên và kinh tế-xã hội của huyện Quảng Điền .40

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .40

2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội .42

2.2 Thực trạng việc làm của lao động vùng đầm phá huyện Quảng Điền tỉnh TTHuế .46

2.2.1 Sự tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Quảng Điền tỉnh TT-Huế.46

2.2.2 Cơ cấu việc làm và biến động của việc làm lao động vùng đầm phá huyện

Quảng Điền tỉnh TT-Huế .54

2.2.3 Khả năng thích ứng thay đổi việc làm của lao động dưới ảnh hưởng của biến

đổi khí hậu ở huyện Quảng Điền tỉnh TT-Huế .60

2.2.4 Các chính sách của chính quyền địa phương nhằm tạo việc làm cho người lao

động.67

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VIỆC LÀM BỀN VỮNG

NHẰM THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN – TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ .71

3.1. Phương hướng .71

3.2 Mục tiêu phát triển .72

3.2.1 Mục tiêu tổng quát .72

3.2.2 Mục tiêu cụ thể.73

3.3 Giải pháp việc làm bền vững nhằm thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đầm phá

huyện Quảng Điền - tỉnh TT-Huế .73

3.3.1 Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi .73

3.3.2 Phát triển làng nghề thủ công truyền thống - dịch vụ .75

3.3.3 Ứng dụng khoa học kỹ thuật và áp dụng mô hình theo hướng thích nghi với

biến đổi khí hậu.77

3.3.4 Tham gia các loại hình bảo hiểm .79

3.3.5 Nâng cao nhận thức về việc làm dưới tác động biến đổi khí hậu .81

3.3.6 Quy hoạch vùng sản xuất và chính sách hỗ trợ.82

3.3.7 Xuất khẩu lao động và di cư tìm việc làm .82

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.85

I. KẾT LUẬN.85

II. KIẾN NGHỊ.86

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY