Luận văn Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON.1 1.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ .1 1.1.1 Khái niệm .1 1.1.2 Các phương thức hình thành tập đoàn kinh tế.2 1.1.2.1 Phương thức phân nhánh .2 1.1.2.2 Phương thức thâu tóm.2 1.1.3 Các hình thức liên kết của các tập đoàn kinh tế .4 1.1.3.1 Tập đoàn kinh tế liên kết theo hàng ngang .4 1.1.3.2 Tập đoàn kinh tế liênkết hàng dọc .5 1.1.3.3 Tập đoàn kinh tế liênkết hỗn hợp .5 1.1.4 Đặc điểm của tập đoàn kinh tế .6 1.1.4.1 Quy mô rất lớn về vốn, doanh thu, lao động,phạm vi hoạt động .6 1.1.4.2 Hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực.7 1.1.4.3 Về cơ cấu tổ chức.8 1.1.4.4 Về quản lý, điều hành.8 1.1.4.5 Về quan hệ nội bộ trong tập đoàn.8 1.1.5 Vai trò của tập đoàn kinh tế .9 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON Ở CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ .11 1.2.1 Khái niệm về mô hình công ty mẹ – công ty con .11 1.2.2 Đặc trưng của mô hình công ty mẹ – công ty con.12 1.2.3 Những ưu và nhược điểm của mô hình công ty mẹ – công ty con .13 1.2.3.1 Ưu điểm .13 1.2.3.2 Nhược điểm .14 1.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM . 15 1.3.1 Sự ra đời TĐKT ở Việt Nam .15 1.3.2 Những thành quả và hạn chế.16 1.3.2.1 Những thành quảđạt được .16 1.3.2.2 Những hạn chế cần khắc phục .19 Kết luận chương 1 .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 THỜI KỲ 2002-2005 .24 2.1.1. Giới thiệu khái quát Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 .24 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1: .25 2.1.3. Thực trạng hoạt động SXKD của TCT Xây Dựng Số 1 trong giai đoạn từ 2002 đến 2005 .26 2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của TCT Xây Dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005 .27 2.1.3.2. Tình hình tài chính của TCT Xây Dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005.29 2.2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CTM-CTC CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 1 .31 2.2.1. Cơ cấu tổ chức .32 2.2.1.1. Công ty mẹ .33 2.2.1.2. Công ty con (Vốn Nhànước – CTM– chiếm trên 50%VĐL).34 2.2.1.3. Công ty Liên Doanh (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm 50%VĐL).35 2.2.1.4. Công ty liên kết (Vốn CTM– chiếm từ 50% trở xuống).35 2.2.1.5. Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi.36 2.2.2. Mối quan hệ trong nội bộ TCT.37 2.2.2.1. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty phụ thuộc.37 2.2.2.2. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành viên hạch toán độc lập đã cổ phần hoá. .39 2.2.2.3. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi. .40 2.2.3. Kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công Ty XD Số 1 năm 2006 sau khi chuyển đổi sang mô hình CTM-CTC.41 2.2.4. Những mặt còn tồn tại của Mô hình CTM-CTC tại TCT Xây Dựng Số 1 2.2.4.1. Về phương thức thành lập .44 2.2.4.2. Về chiến lược sản xuất kinh doanh .44 2.2.4.3. Vấn đề cơ cấu quản lý và điều hành của công ty mẹ.45 2.2.4.4. Về đại điện chủ sở hữu .46 2.2.4.5. Về quan hệ nội bộ giữa cáccông ty trong toàn TCT.46 2.2.4.6. Về công tác báo cáo tàichính của toàn TCT.47 2.2.4.7. Về huy động vốn .47 Kết luận chương 2.48 CHƯƠNG 3NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. .49 3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHUYỂNĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TCT XÂYDỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH .49 3.1.1. Quan điểm .49 3.1.2. Mục tiêu .50 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH.50 3.2.1. Giải pháp chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT .50 3.2.1.1. Cổ phần hoá công ty mẹ .50 3.2.1.2. Cổ phần hóa các Công tythành viên hạch toán độc lập đang trong quá trình chuyển đổi. .51 3.2.1.3. Kết nạp thành viên mới .53 3.2.1.4. Xây dựng cơ chế giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa các thành viên trong TCT .54 3.2.1.5. Hoàn thiện cơ cấu quản lý và điều hành củaCTM .54 3.2.1.6. Xây dựng quy chế hoạt động và chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn của CTM tại CTC .55 3.2.1.7. Thành lập công ty tài chính trong TCT .55 3.2.1.8. Nâng cao vai trò củaBan kiểm soát .56 3.2.1.9. Chuẩn hóa các hệ thống quản lý và xây dựng một mô hình thống nhất để áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên trong toàn TCT .57 3.2.2. Giải pháp phát triển Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT mạnh.58 3.2.2.1. Định hướng phát triển cho toàn Tổng công ty .58 3.2.2.2. Giải pháp về nhân sự .60 3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu khoa học và và ứng dụng công nghệ mới .61 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC.62 3.3.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý .62 3.3.2. Hoàn thiện luật kế toán .63 3.3.3. Ban hành luật doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. . 63 Kết luận chương 3.64 KẾT LUẬN.65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH CÔNG

TY MẸ CÔNG TY CON.1

1.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ .1

1.1.1 Khái niệm .1

1.1.2 Các phương thức hình thành tập đoàn kinh tế.2

1.1.2.1 Phương thức phân nhánh .2

1.1.2.2 Phương thức thâu tóm.2

1.1.3 Các hình thức liên kết của các tập đoàn kinh tế .4

1.1.3.1 Tập đoàn kinh tế liên kết theo hàng ngang .4

1.1.3.2 Tập đoàn kinh tế liênkết hàng dọc .5

1.1.3.3 Tập đoàn kinh tế liênkết hỗn hợp .5

1.1.4 Đặc điểm của tập đoàn kinh tế .6

1.1.4.1 Quy mô rất lớn về vốn, doanh thu, lao động,phạm vi hoạt động .6

1.1.4.2 Hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực.7

1.1.4.3 Về cơ cấu tổ chức.8

1.1.4.4 Về quản lý, điều hành.8

1.1.4.5 Về quan hệ nội bộ trong tập đoàn.8

1.1.5 Vai trò của tập đoàn kinh tế .9

1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY

CON Ở CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ .11

1.2.1 Khái niệm về mô hình công ty mẹ – công ty con .11

1.2.2 Đặc trưng của mô hình công ty mẹ – công ty con.12

1.2.3 Những ưu và nhược điểm của mô hình công ty mẹ – công ty con .13

1.2.3.1 Ưu điểm .13

1.2.3.2 Nhược điểm .14

1.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ

THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM . 15

1.3.1 Sự ra đời TĐKT ở Việt Nam .15

1.3.2 Những thành quả và hạn chế.16

1.3.2.1 Những thành quảđạt được .16

1.3.2.2 Những hạn chế cần khắc phục .19

Kết luận chương 1 .23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ

2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

XÂY DỰNG SỐ 1 THỜI KỲ 2002-2005 .24

2.1.1. Giới thiệu khái quát Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 .24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1: .25

2.1.3. Thực trạng hoạt động SXKD của TCT Xây Dựng Số 1 trong giai

đoạn từ 2002 đến 2005 .26

2.1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của TCT Xây Dựng Số 1 giai

đoạn 2002-2005 .27

2.1.3.2. Tình hình tài chính của TCT Xây Dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005.29

2.2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH

CTM-CTC CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 1 .31

2.2.1. Cơ cấu tổ chức .32

2.2.1.1. Công ty mẹ .33

2.2.1.2. Công ty con (Vốn Nhànước – CTM– chiếm trên 50%VĐL).34

2.2.1.3. Công ty Liên Doanh (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm 50%VĐL).35

2.2.1.4. Công ty liên kết (Vốn CTM– chiếm từ 50% trở xuống).35

2.2.1.5. Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi.36

2.2.2. Mối quan hệ trong nội bộ TCT.37

2.2.2.1. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty phụ thuộc.37

2.2.2.2. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành

viên hạch toán độc lập đã cổ phần hoá. .39

2.2.2.3. Quan hệ giữa Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 và các Công ty thành

viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi. .40

2.2.3. Kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh và tình hình tài chính của

Tổng Công Ty XD Số 1 năm 2006 sau khi chuyển đổi sang mô hình

CTM-CTC.41

2.2.4. Những mặt còn tồn tại của Mô hình CTM-CTC tại TCT Xây Dựng

Số 1

2.2.4.1. Về phương thức thành lập .44

2.2.4.2. Về chiến lược sản xuất kinh doanh .44

2.2.4.3. Vấn đề cơ cấu quản lý và điều hành của công ty mẹ.45

2.2.4.4. Về đại điện chủ sở hữu .46

2.2.4.5. Về quan hệ nội bộ giữa cáccông ty trong toàn TCT.46

2.2.4.6. Về công tác báo cáo tàichính của toàn TCT.47

2.2.4.7. Về huy động vốn .47

Kết luận chương 2.48

CHƯƠNG 3NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN TCT XÂY

DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP

KINH TẾ QUỐC TẾ. .49

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHUYỂNĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TCT

XÂYDỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH .49

3.1.1. Quan điểm .49

3.1.2. Mục tiêu .50

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1

THÀNH TĐKT MẠNH.50

3.2.1. Giải pháp chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT .50

3.2.1.1. Cổ phần hoá công ty mẹ .50

3.2.1.2. Cổ phần hóa các Công tythành viên hạch toán độc lập đang trong quá

trình chuyển đổi. .51

3.2.1.3. Kết nạp thành viên mới .53

3.2.1.4. Xây dựng cơ chế giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa các thành viên

trong TCT .54

3.2.1.5. Hoàn thiện cơ cấu quản lý và điều hành củaCTM .54

3.2.1.6. Xây dựng quy chế hoạt động và chế độ báo cáo của người đại diện

phần vốn của CTM tại CTC .55

3.2.1.7. Thành lập công ty tài chính trong TCT .55

3.2.1.8. Nâng cao vai trò củaBan kiểm soát .56

3.2.1.9. Chuẩn hóa các hệ thống quản lý và xây dựng một mô hình thống nhất

để áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên trong toàn TCT .57

3.2.2. Giải pháp phát triển Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 thành TĐKT

mạnh.58

3.2.2.1. Định hướng phát triển cho toàn Tổng công ty .58

3.2.2.2. Giải pháp về nhân sự .60

3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu khoa học và và ứng dụng công nghệ mới .61

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC.62

3.3.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý .62

3.3.2. Hoàn thiện luật kế toán .63

3.3.3. Ban hành luật doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. . 63

Kết luận chương 3.64

KẾT LUẬN.65

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY