Luận văn Những đặc điểm của địa danh tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

MỤC LỤC .4

MỞ ĐẦU.7

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 7

1.1.Sơ lược vấn đề nghiên cứu địa danh trên thế giới. 7

1.2.Nghiên cứu địa danh ở Việt Nam . 8

1.3.Nghiên cứu địa danh ở Tiền Giang. 10

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 11

5. Mục đích nghiên cứu . 12

6. Phương pháp nghiên cứu . 12

6.1.Phương pháp thu thập và xử lý tư liệu . 12

6.2.Phương pháp thống kê, phân loại, miêu tả . 13

6.3.Phương pháp so sánh, đối chiếu. 13

6.3.1.So sánh, đối chiếu đồng đại. 13

6.3.2.Phương pháp điền dã . 13

Chương 1: NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 15

1.1.Những tiền đề lý luận. 15

1.1.1.Định nghĩa địa danh . 15

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của địa danh học. 17

1.1.3. Phân loại địa danh . 18

1.2. Những tiền đề thực tiễn. 21

1.2.1. Vài nét về lịch sử và địa giới hành chính tỉnh Tiền Giang. 21

1.2.2. Tổng quan về địa lí, kinh tế, xã hội. 27

1.2.2.1. Địa lí Tiền Giang . 27

1.2.2.2. Kinh tế - xã hội Tiền Giang. 30

1.2.3. Đặc điểm dân cư. 32

1.2.4. Đặc điểm ngôn ngữ . 34

1.2.5. Kết quả thu thập và phân loại địa danh ở tỉnh Tiền Giang. 35

1.2.5.1. Phân loại theo đối tượng . 35

1.2.5.2. Phân loại theo nguồn gốc ngữ nguyên. 36

1.2.5.3. Phân loại theo số lượng âm tiết . 36

Chương 2: CẤU TẠO VÀ CHUYỂN BIẾN CỦA ĐỊA DANH TỈNH TIỀN

GIANG.392.1. Cấu tạo của địa danh tỉnh Tiền Giang. 39

2.1.1. Phương thức cấu tạo của địa danh tỉnh Tiền Giang . 39

2.1.1.1. Phương thức tự tạo. 40

2.1.1.2. Phương thức chuyển hóa. 53

2.1.2. Đặc điểm cấu tạo của địa danh tỉnh Tiền Giang . 56

2.1.2.1. Danh từ chung và tên riêng . 56

2.1.2.2. Thành tố chung . 59

2.1.2.3. Giải thích một vài danh từ chung và thành tố chung trong địa danh ở tỉnh Tiền

Giang . 60

2.1.2.4. Về mặt cấu tạo địa danh tỉnh Tiền Giang. 62

2.1.3. Tiểu kết. 66

2.2. Chuyển biến của địa danh tỉnh Tiền Giang. 67

2.2.1. Một số nguyên nhân làm biến đổi địa danh. 67

2.2.1.1. Nguyên nhân bên ngoài ngôn ngữ. 67

2.2.1.2. Nguyên nhân bên trong địa danh. 70

2.2.2. Đặc điểm chuyển biến của địa danh tỉnh Tiền Giang . 72

2.2.2.1. Đặc điểm chuyển biến của địa danh chỉ địa hình . 72

2.2.2.2. Đặc điểm chuyển biến của địa danh hành chính . 74

2.2.2.3. Đặc điểm chuyển biến của địa danh chỉ công trình xây dựng. 81

Chương 3 : NGUỒN GỐC – Ý NGHĨA CỦA MỘT SỐ ĐỊA DANH TỈNH TIỀN

GIANG VÀ GIÁ TRỊ PHẢN ÁNH HIỆN THỰC. 87

3.1. Nguồn gốc – ý nghĩa của một số địa danh tỉnh Tiền Giang. 87

3.1.1. Một số địa danh có nguồn gốc rõ ràng. 87

3.1.2. Một số địa danh có nguồn gốc, ý nghĩa còn đang tranh cãi. 90

3.1.3. Một số địa danh là truyền thuyết, sự tích . 92

3.2. Giá trị phản ánh hiện thực. 94

3.2.1. Phản ánh về lịch sử. 95

3.2.2. Phản ánh về địa lý . 96

3.2.3. Phản ánh về ngôn ngữ . 97

3.2.3.1. Tiếng dân tộc. 97

3.2.3.2. Từ ngữ địa phương. 98

3.2.3.3. Từ ngữ lịch sử. 98

3.2.4. Phản ánh về văn hóa. 100

3.2.5. Phản ánh hoạt động kinh tế. 103

3.2.5.1. Tên chợ. 103

3.2.5.2. Tên nghề nghiệp và sản phẩm . 107

3.2.6. Phản ánh hoạt động giao thông. 1073.2.6.1. Địa danh phản ánh phương thức hoạt động giao thông . 107

3.2.6.2. Tên các công trình giao thông . 107

3.2.7. Phản ánh hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. 109

3.2.7.1. Địa danh gắn với hoạt động tôn giáo . 109

3.2.7.2. Địa danh gắn với hoạt động tín ngưỡng. 111

3.2.8. Phản ánh hoạt động quân sự . 111

3.2.9. Phản ánh hoạt động giáo dục và vui chơi giải trí. 113

3.2.9.1. Địa danh phản ánh hoạt động giáo dục. 113

3.2.9.2. Địa danh phản ánh hoạt động vui chơi giải trí . 114

3.2.10. Phản ánh văn học. 114

KẾT LUẬN. 118

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 121

PHỤ LỤC . 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY