Luận văn Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đến năm 2010

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC BIỂU.1DANH MỤC CÁC BẢNG.2LỜI MỞ ĐẦU.3CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.5I. Khái niệm và các hình thức xuất khẩu chủ yếu. .51.1 Khái niệm .51.2 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu .61.2.1Xuất khẩu trực tiếp 61.2.2 Xuất khẩu gián tiếp 71.2.3 Xuất khẩu tại chỗ 71.2.4 Gia công quốc tế 81.2.5 Buôn bán đối lưu 81.2.6 Xuất khẩu theo nghị định thư (xuất khẩu trả nợ) 9II. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đến nền kinh tế quốc dân .92.1 Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế quốc dân. 92.2 Xuất khẩu góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 102.3 Xuất khẩu góp phần giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân 11III. Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu.11 3.1 Điều tra, nghiên cứu thị trường xuất khẩu: 113.1.1 Điều tra tìm hiểu thông tin 113.1.2 Việc nghiên cứu thị trường quốc tế được tiến hành theo các nhóm nhân tố ảnh hưởng sau 123.2 Lựa chọn thị trường đối tác 153.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 173.3.1 Đàm phán 173.3.2 Ký kết hợp đồng 183.4 Tổ chức và thực hiện hợp đồng xuất khẩu 203.4.1 Chuẩn bị hàng xuất khẩu. 203.4.2 Kiểm tra hàng hoá xuất khẩu. 203.4.3 Thuê phương tiện vận tải 213.4.4 Mua bảo hiểm cho hàng hoá 213.4.5 Làm thủ tục hải quan 223.4.6 Giao nhận hàng hoá với phương tiện vận tải 223.4.7 Làm thủ tục thanh toán 22IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu .224.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 234.1.1 Luật pháp và thông lệ trong kinh doanh 234.1.2 Giá cả 234.1.3. Sự cạnh tranh 234.1.4. Điều kiện tự nhiên 244.1.5. Tác động của tỷ giá hối đoái tới xuất khẩu: 244.2 Các yếu tố chủ quan (thuộc bản thân doanh nghiệp): 244.2.1 Bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính: 244.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và vốn kinh doanh 254.2.3 Áp dụng hình thức trách nhiệm vật chất 254.2.4. Các biện pháp Marketing 254.2.5 Mạng lưới kinh doanh và môi trường kinh doanh 25V. Vai trò của hàng dệt may đối với hoạt động xuất khẩu Việt Nam.26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.27I. Khái quát tình hình ngành dệt may của Việt Nam.271.1 Năng lực sản xuất 271.1.1 Tình hình cơ sở sản xuất của ngành dệt may 271.1.2 Thực trạng sản xuất của ngành dệt may 311.2 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may từ năm 1991 đến nay 34II. Thực trạng xuất khẩu dệt may của Việt Nam .382.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam qua 3 năm 2000, 2001, 2002. 382.2. Cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 402.3. Thị trường xuất khẩu 422.3.1 Đối với thị trường Mỹ 422.3.2 Đối với thị trường EU 433.3.3 Đối với thị trường Nhật Bản 452.3.4 Đối với thị trường ASEAN và Trung Quốc 47III. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng chủ yếu. 493.1 Những tồn tại trong sản xuất 493.1.1. Về công nghệ và nguyên liệu 493.1.2. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á 493.1.3. Về sản phẩm 503.2. Những vấn đề tồn tại trong xuất khẩu 513.2.1 Hình thức xuất khẩu 513.2.2 Thị trường xuất khẩu 523.2.3 Về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 533.2.4 Về chính sách phân bổ hạn ngạch 54CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY ĐẾN NĂM 2010.57I. Phương hướng, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may.571.1 Phương hướng, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may 571.2 Ưu tiên trợ giúp phát triển xuất khẩu 59II. Các nhân tố ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu hàng dệt may .602.1 Về sản xuất 602.2 Về thị trường 612.3 Về khả năng cạnh tranh của sản phẩm dệt may xuất khẩu 63III. Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may.663.1Những biện pháp từ phía Nhà nước 663.1.1 Một số giải pháp về mở rộng thị trường. 663.1.2 Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 713.1.3 Các giải pháp tài chính, tín dụng để thúc đẩy xuất khẩu 723.2 Những biện pháp từ phía doanh nghiệp 743.2.1 Nâng cao hiệu quả gia công xuất khẩu, từng bước tạo tiền đề để chuyển sang xuất khẩu trực tiếp .74 3.2.2 Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm .75 3.2.3 Giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm.763.2.4 Tăng dần tỷ trọng xuất FOB, tiến tới xuất CIF, giảm tỷ trọng gia công và xuất khẩu qua nước thứ ba 77KẾT LUẬN.80TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BIỂU.1

DANH MỤC CÁC BẢNG.2

LỜI MỞ ĐẦU.3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.5

I. Khái niệm và các hình thức xuất khẩu chủ yếu. .5

1.1 Khái niệm .5

1.2 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu .6

1.2.1Xuất khẩu trực tiếp 6

1.2.2 Xuất khẩu gián tiếp 7

1.2.3 Xuất khẩu tại chỗ 7

1.2.4 Gia công quốc tế 8

1.2.5 Buôn bán đối lưu 8

1.2.6 Xuất khẩu theo nghị định thư (xuất khẩu trả nợ) 9

II. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đến nền kinh tế quốc dân .9

2.1 Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế quốc dân. 9

2.2 Xuất khẩu góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 10

2.3 Xuất khẩu góp phần giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân 11

III. Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu.11

3.1 Điều tra, nghiên cứu thị trường xuất khẩu: 11

3.1.1 Điều tra tìm hiểu thông tin 11

3.1.2 Việc nghiên cứu thị trường quốc tế được tiến hành theo các nhóm nhân tố ảnh hưởng sau 12

3.2 Lựa chọn thị trường đối tác 15

3.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 17

3.3.1 Đàm phán 17

3.3.2 Ký kết hợp đồng 18

3.4 Tổ chức và thực hiện hợp đồng xuất khẩu 20

3.4.1 Chuẩn bị hàng xuất khẩu. 20

3.4.2 Kiểm tra hàng hoá xuất khẩu. 20

3.4.3 Thuê phương tiện vận tải 21

3.4.4 Mua bảo hiểm cho hàng hoá 21

3.4.5 Làm thủ tục hải quan 22

3.4.6 Giao nhận hàng hoá với phương tiện vận tải 22

3.4.7 Làm thủ tục thanh toán 22

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu .22

4.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 23

4.1.1 Luật pháp và thông lệ trong kinh doanh 23

4.1.2 Giá cả 23

4.1.3. Sự cạnh tranh 23

4.1.4. Điều kiện tự nhiên 24

4.1.5. Tác động của tỷ giá hối đoái tới xuất khẩu: 24

4.2 Các yếu tố chủ quan (thuộc bản thân doanh nghiệp): 24

4.2.1 Bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính: 24

4.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và vốn kinh doanh 25

4.2.3 Áp dụng hình thức trách nhiệm vật chất 25

4.2.4. Các biện pháp Marketing 25

4.2.5 Mạng lưới kinh doanh và môi trường kinh doanh 25

V. Vai trò của hàng dệt may đối với hoạt động xuất khẩu Việt Nam.26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.27

I. Khái quát tình hình ngành dệt may của Việt Nam.27

1.1 Năng lực sản xuất 27

1.1.1 Tình hình cơ sở sản xuất của ngành dệt may 27

1.1.2 Thực trạng sản xuất của ngành dệt may 31

1.2 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may từ năm 1991 đến nay 34

II. Thực trạng xuất khẩu dệt may của Việt Nam .38

2.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam qua 3 năm 2000, 2001, 2002. 38

2.2. Cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 40

2.3. Thị trường xuất khẩu 42

2.3.1 Đối với thị trường Mỹ 42

2.3.2 Đối với thị trường EU 43

3.3.3 Đối với thị trường Nhật Bản 45

2.3.4 Đối với thị trường ASEAN và Trung Quốc 47

III. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng chủ yếu. 49

3.1 Những tồn tại trong sản xuất 49

3.1.1. Về công nghệ và nguyên liệu 49

3.1.2. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á 49

3.1.3. Về sản phẩm 50

3.2. Những vấn đề tồn tại trong xuất khẩu 51

3.2.1 Hình thức xuất khẩu 51

3.2.2 Thị trường xuất khẩu 52

3.2.3 Về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 53

3.2.4 Về chính sách phân bổ hạn ngạch 54

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY ĐẾN NĂM 2010.57

I. Phương hướng, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may.57

1.1 Phương hướng, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may 57

1.2 Ưu tiên trợ giúp phát triển xuất khẩu 59

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu hàng dệt may .60

2.1 Về sản xuất 60

2.2 Về thị trường 61

2.3 Về khả năng cạnh tranh của sản phẩm dệt may xuất khẩu 63

III. Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may.66

3.1Những biện pháp từ phía Nhà nước 66

3.1.1 Một số giải pháp về mở rộng thị trường. 66

3.1.2 Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 71

3.1.3 Các giải pháp tài chính, tín dụng để thúc đẩy xuất khẩu 72

3.2 Những biện pháp từ phía doanh nghiệp 74

3.2.1 Nâng cao hiệu quả gia công xuất khẩu, từng bước tạo tiền đề để chuyển sang xuất khẩu trực tiếp .74

3.2.2 Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm .75

3.2.3 Giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm.76

3.2.4 Tăng dần tỷ trọng xuất FOB, tiến tới xuất CIF, giảm tỷ trọng gia công và xuất khẩu qua nước thứ ba 77

KẾT LUẬN.80

TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY