Luận văn Những biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu môn hóa lớp 10 trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 3

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 3

1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC . 4

1.2.1. Khái niệm học. 4

1.2.2. Các phương thức học của con người . 5

1.2.3. Các cơ chế học của con người . 6

1.2.4. Khái niệm dạy. 10

1.2.5. Các phương thức dạy . 10

1.2.6. Các quy luật học tập. 12

1.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ DẠY HỌC. 13

1.3.1. Kiến thức nền. 13

1.3.2. Hứng thú học tập. 13

1.3.3. Trí nhớ. 16

1.3.4. Phương pháp dạy học . 24

1.3.5. Phương tiện dạy học . 27

1.3.6. Bài tập và việc sử dụng bài tập hóa học . 29

1.3.7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập . 32

1.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HS YẾU MÔN HÓA HỌC THPT 45

1.4.1. Khái niệm học sinh yếu . 45

1.4.2. Những biểu hiện học sinh yếu . 46

1.4.3. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu môn Hóa . 46

1.5. THỰC TRẠNG HỌC SINH YẾU Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TP.HCM 48

1.6. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10 THPT . 52

1.6.1. Hệ thống lý thuyết hoá học lớp 10 cơ bản . 521.6.2. Chuẩn kiến thức và kĩ năng môn hóa học lớp 10 cơ bản . 53

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 63

CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU MÔN HÓA

LỚP 10 THPT. 65

2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP . 65

2.1.1. Các kiến thức và quy luật của triết học duy vật biện chứng. 65

2.1.2. Các kiến thức về giáo dục học . 68

2.1.3. Các kiến thức về tâm lí học. 68

2.1.4. Đặc điểm tâm sinh lí về lứa tuổi của học sinh . 69

2.1.5. Nội dung, cấu trúc và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học 10 THPT69

2.2. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU MÔN HÓA 10 THPT. 69

2.2.1. Biện pháp 1: Lấp lỗ hổng và hệ thống hóa kiến thức . 69

2.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng các quy luật trí nhớ. 70

2.2.3. Biện pháp 3: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. 71

2.2.4. Biện pháp 4: Sử dụng các phương tiện dạy học . 71

2.2.5. Biện pháp 5: Gây hứng thú học tập . 71

2.2.6. Biện pháp 6: Sử dụng bài tập một cách có hiệu quả. 72

2.2.7. Biện pháp 7: Chốt trọng tâm, bám sát chuẩn kiến thức và kĩ năng . 73

2.2.8. Biện pháp 8: Có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh suốt năm học. 73

2.3. VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRONG MỘT SỐ BÀI LÊN LỚP HÓA HỌC 10

THPT . 74

2.3.1. Giáo án bài số 1: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4. 75

2.3.2. Giáo án bài số 2: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN. 78

2.3.3. Giáo án bài số 3: CLO. 81

2.3.4. Giáo án bài số 4: HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC – MUỐI CLORUA. 83

2.3.5. Giáo án bài số 5: AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT . 86

2.3.6. Giáo án bài số 6: HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT 89

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 93

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 94

3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM . 94

3.2. NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM . 94

3.3. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM. 943.4. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM . 95

3.5.PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 95

3.6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM. 98

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 105

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY