Luận văn Nhận thức của người tiêu dùng đối với hoạt động khuyến mãi của siêu thị sài gòn Co.opmart tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu.3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .3

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .3

5. Giả thuyết khoa học .3

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .4

7. Phương pháp nghiên cứu.4

8. Đóng góp mới của đề tài .5

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI CỦA SIÊU THỊ SÀI GÒN CO.OPMART TẠITP.HCM

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề nhận thức của người tiêu dùng .6

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề nhận thức của người tiêu dùng ở nước ngoài .6

1.1.2. Những nghiên cứu về nhận thức của người tiêu dùng tại Việt Nam.8

1.2. Cơ sở lý luận về nhận thức của người tiêu dùng đối với hoạt động khuyếnmãi .12

1.2.1. Hoạt động khuyến mãi .12

1.2.2. Hoạt động khuyến mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart.30

1.2.3. Người tiêu dùng.33

1.2.4. Nhận thức .39

1.2.5. Nhận thức của người tiêu dùng đối với hoạt động khuyến mãi của siêu thị Sài

Gòn Co.opmart.45

1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhận thức của người tiêu dùng đối với

các hoạt động khuyến mãi.50CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI HOẠT

ĐỘNG KHUYẾN MÃI CỦA SIÊU THỊ SÀI GÒN CO.OPMART TẠI TP.HCM

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng .53

2.1.1. Mục đích, yêu cầu .53

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu.53

2.1.3. Khái quát về khách thể nghiên cứu .56

2.2. Thực trạng nhận thức của người tiêu dùng đối với các hoạt động khuyến

mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart.57

2.2.1. Thực trạng mức độ biết của người tiêu dùng đối với các hoạt động khuyến

mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart .58

2.2.2. Thực trạng mức độ hiểu của người tiêu dùng đối với các hoạt động khuyến

mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart .66

2.2.3. Thực trạng mức độ vận dụng của người tiêu dùng đối với hoạt động khuyến

mãi của hệ thống siêu thị Sài Gòn Co.opmart.74

2.2.4. Nhận thức chung của người tiêu dùng đối với các hoạt động khuyến mãi của

siêu thị Sài Gòn Co.opmart .82

2.2.5. Sự khác biệt về nhận thức của người tiêu dùng đối với các hoạt động khuyến

mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart theo giới tính, độ tuổi.85

2.2.6. Những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng đối

với hoạt động khuyến mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart .90

2.2.7. Các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả của các hoạt động khuyến mãi .92

2.3. Các biện pháp .95

2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .95

2.3.2. Các nhóm biện pháp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với hoạt

động khuyến mãi của siêu thị Sài Gòn Co.opmart.96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .106

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY