Luận văn Nhận diện vị trí của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong hệ thống chính sách khoa học và công nghệ tại Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu. 5

6. Phương pháp nghiên cứu. 6

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn. 6

8. Cơ cấu của luận văn . 7

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI CÔNG LẬP TRONG PHÁT TRIỂN KINH

TẾ-XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.9

1.1. Hoạt động KH&CN. 9

1.1.1. Khái niệm khoa học. 9

1.1.2. Khái niệm công nghệ. 10

1.1.3. Khái niệm hoạt động KH&CN . 10

1.1.4. Nhiệm vụ của hoạt động KH&CN. 11

1.1.5. Nguyên tắc hoạt động KH&CN. 12

1.2. Tổ chức KH&CN . 12

1.2.1. Khái niệm chung về tổ chức . 12

1.2.2. Khái niệm tổ chức KH&CN. 14

1.2.3. Quyền của tổ chức KH&CN. 16

1.2.4. Nghĩa vụ của tổ chức KH&CN. 17

1.2.5. Tổ chức KH&CN ngoài công lập. 17

1.3. Tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. 18

1.3.1. Khải niệm và tính chất tổ chức hội ở Việt Nam . 181.3.2. Tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam . 20

1.3.3. Hoạt động của các tổ chức KH&CN ngoài công lập ở Việt Nam 23

Chƣơng 2: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH KH&CN VIỆT NAM

NHẰM NHẬN DIỆN VỊ TRÍ CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG

NGHỆ NGOÀI CÔNG LẬP .31

2.1. Đánh giá thực trạng tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp

Hội Việt Nam: Hiện trạng tổ chức và hoạt động . 31

2.1.1. Văn bản pháp lý về hệ thống tổ chức KH&CN ngoài công lập. 31

2.1.2. Hiện trạng hoạt động, sự đóng góp của các tổ chức KH&CN thuộc

Liên hiệp Hội Việt Nam . 32

2.1.3. Những khó khăn trong hoạt động của các tổ chức KH&CN ngoài

công lập . 40

2.2. Vị trí của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trong hệ thống chính sách

KH&CN Việt Nam. 44

2.2.1. Những khía cạnh tích cực thúc đẩy vai trò của tổ chức KH&CN

ngoài công lập . 44

2.2.2. Những bất cập trong hệ thống chính sách KH&CN Việt Nam đối

với hoạt động của các tổ chức KH&CN ngoài công lập . 57

Kết luận Chƣơng 2:.70

Chƣơng 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO VAI TRÒ, VỊ TRÍ.72

CÁC TỔ CHỨC KH&CN NGOÀI CÔNG LẬP TRONG PHÁT TRIỂN KINH

TẾ- XÃ HỘI, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.72

3.1. Giải pháp . 72

3.1.1. Giải pháp phát triển nhân lực các tổ chức KH&CN ngoài công lập

. 72

3.1.2. Giải pháp tài chính. 79

3.1.3. Giải pháp phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong

hoạt động nghiên cứu - triển khai và phản biện xã hội . 803.1.4. Giải pháp hợp tác, khai thác nguồn lực từ các tổ chức KH&CN

ngoài công lập nước ngoài. 84

3.2. Khuyến nghị . 86

Kết luận Chƣơng 3:.90

KẾT LUẬN .92

TÀI LIỆU THAM KHẢO .94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY