Luận văn Nhà nước pháp quyền và vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước

rang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU .1

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ

NƢỚC TRONG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN.8

1.1. Kiểm soát quyền lực là biểu hiện cơ bản của nhà nƣớc pháp quyền .8

1.1.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền.8

1.1.2. Kiểm soát quyền lực nhà nước là biểu hiện cơ bản của nhà nước

pháp quyền.16

1.2. Vai trò, ý nghĩa của kiểm soát quyền lực nhà nƣớc.21

1.3. Các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nƣớc trong nhà nƣớc pháp quyền .24

1.3.1. Chủ thể, đối tượng, nội dung của kiểm soát quyền lực nhà nước.26

1.3.2. Các hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền.39

Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƢỚC

TRONG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU LỰC KIỂM SOÁT

QUYỀN LỰC NHÀ NƢỚC.52

2.1. Thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nƣớc trong nhà nƣớc

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam .52

2.2. Phƣơng hƣớng, giải pháp cơ bản đổi mới và tăng cƣờng kiểm soát

quyền lực nhà nƣớc .61

2.2.1. Hoàn thiện cơ chế phân công phối hợp kiểm soát quyền lực nhà nước.61

2.2.2. Hoàn thiện cơ chế giám sát của Đảng .64

2.2.3. Hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan Nhà nước. .67

3.2.4. Hoàn thiện cơ chế giám sát xã hội .77

KẾT LUẬN .85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY