Luận văn Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 1.1. Nguồn nhân lực, các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội 5 1.2. Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi 26 1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước 33 Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HOÁ HIỆN NAY 41 2.1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá 41 2.2. Thực trạng nguồn nhân lực các huyện miền núi Thanh Hoá cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua 51 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HOÁ 76 3.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 76 3.2. Một số giải pháp cơ bản về phát triển nguồn nhân lực các huyện miền núi Thanh Hoá thông qua đào tạo nghề 83 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5

1.1. Nguồn nhân lực, các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội 5

1.2. Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi 26

1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước 33

Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HOÁ HIỆN NAY 41

2.1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá 41

2.2. Thực trạng nguồn nhân lực các huyện miền núi Thanh Hoá cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua 51

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HOÁ 76

3.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 76

3.2. Một số giải pháp cơ bản về phát triển nguồn nhân lực các huyện miền núi Thanh Hoá thông qua đào tạo nghề 83

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY