Luận văn Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 5 1.1 Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp và vai trò của nó đối với sự phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 5 1.2 Các yêu cầu từ phía các ngành công nghiệp đối với nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hà Nội 14 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 17 Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24 2.1 Một số nét khái quát về môi trường chính sách kinh tế - xã hội của Hà Nội với sự phát triển của nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp 24 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua 32 2.3 Những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp Hà Nội 58 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010 64 3.1 Dự báo về nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 64 3.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 68 3.3 Những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp ở Hà Nội. 72 KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 82

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 5

1.1 Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp và vai trò của nó đối với sự phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 5

1.2 Các yêu cầu từ phía các ngành công nghiệp đối với nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hà Nội 14

1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 17

Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24

2.1 Một số nét khái quát về môi trường chính sách kinh tế - xã hội của Hà Nội với sự phát triển của nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp 24

2.2 Thực trạng nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua 32

2.3 Những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp Hà Nội 58

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010 64

3.1 Dự báo về nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 64

3.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 68

3.3 Những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp ở Hà Nội. 72

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY