Luận văn Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp

MỤC LỤC MỤC LỤC 0MỞ ĐẦU 31 - Tính cấp thiết của đề tài: 32- Tình hình nghiên cứu đề tài: 43- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: 54- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn: 55- Phương pháp luận nghiên cứu: 66- Đóng góp của luận văn: 67- Kết cấu của luận văn: 6CHƯƠNG I. CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NNL CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHO CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP Ở NƯ ỚC TA HIỆN NAY. 71.1. CNH, HĐH nông nghiệp và những vấn đề đặt ra cho đào tạo NNL cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta hiện nay. 71.1.1 - Một số vấn đề cơ bản về CNH, HĐH nông nghiệp. 71.1.2- Khái quát về NNL trong tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp. 101.1.3 - Một số yêu cầu cơ bản đối với hoạt động đào tạo NNL cho CNH, HĐH nông nghiệp. 151.2. Vai trò của đào tạo NNL của ngành nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp. 231.2.1- Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH. 231.2.2. Những thuận lợi và khó khăn với hoạt động đào tạo NNL của ngành nông nghiệp phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp. 261.3- kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp. 261.3.1- Kinh nghiệm đào tạo NNL của ngành nông nghiệp của các nước Châu Âu và Mỹ: 281.3.2- Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực của các nước và lãnh thổ ở Châu Á - Thái Bình Dương. 301.3.3- Bài học cho đào tạo NNL của ngành nông nghiệp phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta hiện nay. 32CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO NNL CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHO CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 352.1. Quá trình phát triển hệ thống đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2005. 362.1.1 - Tình hình NNL cho CNH, HĐH nông nghiệp thời gian qua. 362.1.2- Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta thời gian qua. 472.2. Tình hình đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho nông nghiệp ở nư ớc ta giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005. 502.2.1- Các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực cho CNH, HĐH nông nghiệp. 502.2.2- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí đào tạo 522.2.3- Đội ngũ giảng viên 542.2.4- Quy mô đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp. 562.2.5. Tình hình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo 682.2.6. Các điều kiện đảm bảo phát triển đào tạo. 702.3. Một số nhận xét về công tác đào tạo nguồn nhân lực. 772.3.1. Những thành tựu đã đạt được: 772.3.2. Một số tồn tại và thách thức trong công tác đào tạo NNL: 792.3.3. Nguyên nhân chủ yếu. 802.3.4. Bài học kinh nghiệm. 83CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯ Ớ NG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NNL CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHO CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP Ở NƯ ỚC TA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010. 853.1- phương hướng đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 853.1.1- Một số nhân tố mới tác động đến tiến trình đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta hiện nay. 853.1.2- Một số chủ trương, định hướng cơ bản cho hoạt động đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 913.1.3- Mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 963.2- Những giải pháp chủ yếu để đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 1033.2.1- Nhóm giải pháp đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH. 1033.2.2- Nhóm giải pháp về tổ chức đào tạo NNL cho nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH. 1063.2.3- Nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực cho hoạt động đào tạo. 1113.2.4- Nhóm giải pháp về hệ thống chính sách đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp. 1153.3- Một số kiến nghị. 116TÀI LIỆU THAM KHẢO 119PHỤ LỤC 122

MỤC LỤC

MỤC LỤC 0

MỞ ĐẦU 3

1 - Tính cấp thiết của đề tài: 3

2- Tình hình nghiên cứu đề tài: 4

3- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: 5

4- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn: 5

5- Phương pháp luận nghiên cứu: 6

6- Đóng góp của luận văn: 6

7- Kết cấu của luận văn: 6

CHƯƠNG I. CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NNL CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHO CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP Ở NƯ ỚC TA HIỆN NAY. 7

1.1. CNH, HĐH nông nghiệp và những vấn đề đặt ra cho đào tạo NNL cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta hiện nay. 7

1.1.1 - Một số vấn đề cơ bản về CNH, HĐH nông nghiệp. 7

1.1.2- Khái quát về NNL trong tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp. 10

1.1.3 - Một số yêu cầu cơ bản đối với hoạt động đào tạo NNL cho CNH, HĐH nông nghiệp. 15

1.2. Vai trò của đào tạo NNL của ngành nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp. 23

1.2.1- Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH. 23

1.2.2. Những thuận lợi và khó khăn với hoạt động đào tạo NNL của ngành nông nghiệp phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp. 26

1.3- kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp. 26

1.3.1- Kinh nghiệm đào tạo NNL của ngành nông nghiệp của các nước Châu Âu và Mỹ: 28

1.3.2- Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực của các nước và lãnh thổ ở Châu Á - Thái Bình Dương. 30

1.3.3- Bài học cho đào tạo NNL của ngành nông nghiệp phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta hiện nay. 32

CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO NNL CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHO CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 35

2.1. Quá trình phát triển hệ thống đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2005. 36

2.1.1 - Tình hình NNL cho CNH, HĐH nông nghiệp thời gian qua. 36

2.1.2- Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta thời gian qua. 47

2.2. Tình hình đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho nông nghiệp ở nư ớc ta giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005. 50

2.2.1- Các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực cho CNH, HĐH nông nghiệp. 50

2.2.2- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí đào tạo 52

2.2.3- Đội ngũ giảng viên 54

2.2.4- Quy mô đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp. 56

2.2.5. Tình hình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo 68

2.2.6. Các điều kiện đảm bảo phát triển đào tạo. 70

2.3. Một số nhận xét về công tác đào tạo nguồn nhân lực. 77

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được: 77

2.3.2. Một số tồn tại và thách thức trong công tác đào tạo NNL: 79

2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu. 80

2.3.4. Bài học kinh nghiệm. 83

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯ Ớ NG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NNL CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHO CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP Ở NƯ ỚC TA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010. 85

3.1- phương hướng đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 85

3.1.1- Một số nhân tố mới tác động đến tiến trình đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta hiện nay. 85

3.1.2- Một số chủ trương, định hướng cơ bản cho hoạt động đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 91

3.1.3- Mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 96

3.2- Những giải pháp chủ yếu để đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp ở nước ta giai đoạn 2006 - 2010. 103

3.2.1- Nhóm giải pháp đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH. 103

3.2.2- Nhóm giải pháp về tổ chức đào tạo NNL cho nông nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH. 106

3.2.3- Nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực cho hoạt động đào tạo. 111

3.2.4- Nhóm giải pháp về hệ thống chính sách đào tạo NNL của ngành nông nghiệp cho CNH, HĐH nông nghiệp. 115

3.3- Một số kiến nghị. 116

TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

PHỤ LỤC 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY