Luận văn Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC  Mục lục Các ký hiệu viết tắt Mở đầu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂNLỰC, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI1.1. Nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiêu thức xác định1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2. Nguồn nhân lực chất lượng cao1.1.3 Các tiêu thức xác định nguồn nhân lực chất lượng cao1.2. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với phát triển kinh tế xã hội và các nhân tố ảnh hưởng 1.2.1. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực chất lượng cao 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 1.3.1.Thành phố Hồ Chí Minh 1.3.2.Thành phố Hà NộiChương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng2.2. Thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005 2.2.1. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: 2.2.2. Thực trạng phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao:2.2.3. Những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng.2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng.2.3.1. Về thành tựu phát triển NNL chất lượng cao (đào tạo, sử dụng, thu hút) 2.3.2. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết để phát triển và sử dụng có hiệu quả NNL chất lượng cao.Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG3.1. Những quan điểm, định hướng chủ yếu tạo lập nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Đà Nẵng đến 20103.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tạo lập nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Đà Nẵng đến 2010 3.2.1. Nhóm giải pháp về Giáo dục Đào tạo3.2.2. Nhóm giải pháp phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực3.2.3. Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngoài Thành phố Đà Nẵng3.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống cho con người 3.2.5. Nhóm giải pháp tạo việc làm cho người lao động3.2.6. Nhóm giải pháp về xây dựng môi trường xã hội thuận lợi, phục vụ cho việc khai thác, sử dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Mục lục

Các ký hiệu viết tắt

Mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂNLỰC, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI

1.1. Nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiêu thức xác định

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực

1.1.2. Nguồn nhân lực chất lượng cao

1.1.3 Các tiêu thức xác định nguồn nhân lực chất lượng cao

1.2. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với phát triển kinh tế xã hội và các nhân tố ảnh hưởng

1.2.1. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực chất lượng cao 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

1.3.1.Thành phố Hồ Chí Minh

1.3.2.Thành phố Hà Nội

Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM QUA

2.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng

2.2. Thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005

2.2.1. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao:

2.2.2. Thực trạng phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao:

2.2.3. Những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng.

2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Đà Nẵng.

2.3.1. Về thành tựu phát triển NNL chất lượng cao (đào tạo, sử dụng, thu hút)

2.3.2. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết để phát triển và sử dụng có hiệu quả NNL chất lượng cao.

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3.1. Những quan điểm, định hướng chủ yếu tạo lập nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Đà Nẵng đến 2010

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tạo lập nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Đà Nẵng đến 2010

3.2.1. Nhóm giải pháp về Giáo dục Đào tạo

3.2.2. Nhóm giải pháp phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

3.2.3. Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngoài Thành phố Đà Nẵng

3.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống cho con người

3.2.5. Nhóm giải pháp tạo việc làm cho người lao động

3.2.6. Nhóm giải pháp về xây dựng môi trường xã hội thuận lợi, phục vụ cho việc khai thác, sử dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY