Luận Văn Ngoại Ngữ

Đề tài An analysis on consonants in English and their comparison in Vietnamese to improve pronunciation

Đề tài An analysis on consonants in English and their comparison in Vietnamese to improve pronunciation


Table of contents Acknowledgementsi Symbols and abbreviationii Table of contentsiii List of figuresiiii The organs of speechiiiii PART I: INTRODUCTION 1. Rationale. .1 2. Aims of the study . 1 3. Scope of the study . 2 4. Methods of the study. 2 5. Design of the study. 2 PART II: DEVELOP ...


Đề tài Biên soạn bài tập nghe bổ trợ “Giáo trình nghe hiểu tiếng Hán” (Quyển 1)

Đề tài Biên soạn bài tập nghe bổ trợ “Giáo trình nghe hiểu tiếng Hán” (Quyển 1)


目录 目录 .i 前言 . 1 第一章:海防民办大学汉语听力教学概况 .3 1. 海防民办大学汉语教学课程概况 .3 2. 教材简介与教材练习设计分析 .6 第二章: 新 HSK 一、二级的听力简介 .9 1 . 有关新 HSK 的理论知识 .9 1.1. HSK 一级的听力简介 .9 1.2. HSK 二级的听力简介 .12 第三章: 《汉语听力教程》(第一册)的练习设计 . 13 结语 .14 参考文献 .15 附录 .16


Đề tài Biên soạn tài liệu bổ trợ cho kỹ năng nói (tập 1)

Đề tài Biên soạn tài liệu bổ trợ cho kỹ năng nói (tập 1)


Contents 目 录 第一课 我来做个自我介绍 ( 1 ) 第二课 我的家 ( 5 ) 第三课 这是我们班 ( 10 ) 第四课 我们学校 ( 14 ) 第五课 我的房间 ( 18 ) 第六课 我的爱好 ( 22 ) 第七课 好朋友 ( 26 ) 第八课 我的老师 ( 30 ) 第九课 我的一天 ( 34 ) 第十课 学习外语 ( 38 ) 附录 1 录音文版 附录 2 图片


Khóa luận A study on common pronunciation mistakes faced by first year English majors at Haiphong Private University

Khóa luận A study on common pronunciation mistakes faced by first year English majors at Haiphong Private University


TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS LIST OF FIGURES, CHARTS AND TABLES PART 1: INTRODUCTION. 1 1. Rationale. 1 2. Aim of the study. 2 3. Research questions . 2 4. Scope of the study . 2 5. Design of the study. 3 PART 2: DEVELOPMENT . 4 CHAPTER 1: THEORETICAL BACKGROUND. 4 1.1. Introduction ...


Khóa luận A consideration of hand gesture in different cultures

Khóa luận A consideration of hand gesture in different cultures


TABLE OF CONTENT PART I: INTRODUCTION. 1 1. Rationale. 1 2. Aims of the Study. 2 3. Research Questions . 3 4. Scope of the Study . 3 5. Design of the Study. 3 PART II: DEVELOPMENT . 5 CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW. 5 1.1 Introduction:. 5 1.2 Verbal vs Non-verbal Communication . 5 1.3 Verba ...


Khóa luận An English-Vietnamese cross-cultural communication study on using addressing form and its potential culture shock

Khóa luận An English-Vietnamese cross-cultural communication study on using addressing form and its potential culture shock


ABLE OF CONTENTS PART ONE: INTRODUCTION 1. Rationale1 2. Aims of the study1 3. Scope of the study1 4. Method of the study2 5. Design of the study2 PART TWO: DEVELOPMENT CHAPTER I: THEORETICAL BACKGROUND4 1.1. Culture and Language4 1.1.1Culture4 1.1.2. Language.5. 1.1.3. The relationship ...


Khóa luận Using greeting gestures in America and Vietnam – The similarities and differences in light of crossculture communication

Khóa luận Using greeting gestures in America and Vietnam – The similarities and differences in light of crossculture communication


TABLE OF CONTENTS Acknowledgement Lists of diagram, figures, charts and tables PART I: INTRODUCTION . 1 1. Rationale. 1 2. Aims of the study. 2 3. Research questions. 2 4. Scope of the study. 2 5. Methods of the study. 3 6. Design of the study . 3 PART II: DEVELOPMENT. 4 CHAPTER 1: THEORE ...


Khóa luận A study on formal letters and informal letters in English

Khóa luận A study on formal letters and informal letters in English


TABLE OF CONTENTS Acknowledgements Table of contents PART ONE: INTRODUCTION 1. Rationale .1 2. Aims of the study .2 3. Scope of the study .2 4. Methods of the study .2 5.Design of the study .3 PART TWO: DEVELOPMENT CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW .4 I. Writing .4 1. Definition of writing .4 ...


Khóa luận Using projects to motivate 1st English major students to speak

Khóa luận Using projects to motivate 1st English major students to speak


TABLE OF CONTENT ACKNOWLEDGEMENT LIST OF FIGURES, CHART AND TABLES PART 1: INTRODUCTION . 1. Rationale .5 2. Aim of the study .6 3. Scope of the study .6 4. Method of study . .7 5. Design of the study .8 PART 2: DEVELOPMENT .9 CHAPTER 1: THEORETICAL BACKGROUND . .9 I Speaking skill . .9 ...


Khóa luận Vietnamese translation of idioms in love story by erich segal

Khóa luận Vietnamese translation of idioms in love story by erich segal


TABLE OF CONTENT ACKNOWLEDGEMENTS . ABSTRACT . LIST OF ABBREVIATION . LIST OF TABLES . LIST OF FIGURES . TABLE OF CONTENTS . PART I: INTRODUCTION 1. Rationale . 1 2. Objectives of the study. 2 3. Scope of the study. 2 4. Significances of the study. 3 5. Thesis organization . 3 PART II: ...


Khóa luận Metaphors relating to the names of animals in English and Vietnamese

Khóa luận Metaphors relating to the names of animals in English and Vietnamese


TABLE OF CONTENTS Acknowledgements PART 1: INTRODUCTION. 1 1. Rationale . 1 2. Aims of the study . 1 3. Scope of the study . 1 4. Methods of the study . 2 5. Design of the study . 2 PART II: DEVELOPMENT . 3 Chapter 1: Literature Review 1.1. Overview of semantic change . 3 1.1.1.Definition ...


Khóa luận How inversion should be introduced to high schoolers in Vietnam

Khóa luận How inversion should be introduced to high schoolers in Vietnam


TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS ACKNOWLEGMENTS PART 1: INTRODUCTION. 1 1. Rationale . 1 2. Aims of the study. 1 3. Methods of the study. 2 4. Scope of the study. 2 5. Design of the study. 2 PART 2: DEVELOPMENT . 4 CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW . 4 1.1 Teaching methods . 4 1.1.1 Teaching c ...


Khóa luận A study on the translation of noun phrases in the weather forecasts from English into Vietnamese

Khóa luận A study on the translation of noun phrases in the weather forecasts from English into Vietnamese


TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS PART I: INTRODUCTION. 1 1. Rationale of the study. 1 2. Aims of the study . 1 3. Scope of the study . 2 4. Methods of the study. 2 5. Organization of the study. 2 PART II: DEVELOPMENT . 3 CHAPTER 1: THEORETICAL BACKGROUND . 3 1.1 Translation theory. 3 1. ...


Đề tài Compiling a reading material for students of articulation program at Haiphong Private University

Đề tài Compiling a reading material for students of articulation program at Haiphong Private University


Table of contents Abstract. 1 Chapter 1: INTRODUCTION 1.1. Reasonale . 2 1.2. Aims of the study. 3 1.3. Scope of the study. 3 1.4. Method of the study . 3 Chapter 2: LITERATURE REVIEW I . An overview of reading skills . 4 II. . An overview of TOEIC reading . 6 III. Materials development in ...


Đề tài A study on difficulties perceived by the first year English majors of HPU in studying listening skills

Đề tài A study on difficulties perceived by the first year English majors of HPU in studying listening skills


TABLE OF CONTENT Part I: Introduction 1. Rationale 1 2. Aims of the study 1 3. Scope of the study 2 4.Method of the study 2 5. Significance of the study 2 6. Design of the study 3 PART II: Development Chapter 1: Theoretical Background 4 1. Listening 4 1.1. Defining listening 4 1.2. Types ...


Đề tài Nghiên cứu phương pháp và thủ thuật giảng dạy bài khoá môn Tổng hợp tiếng Hán giai đoạn sơ cấp ở Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Đề tài Nghiên cứu phương pháp và thủ thuật giảng dạy bài khoá môn Tổng hợp tiếng Hán giai đoạn sơ cấp ở Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng


PHIẾU ĐIỀU TRA Tình hình học bài khoá môn Tổng hợp tiếng Hán của sinh viên các ngành Chào các bạn: Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Hán nói chung cũng như chất lượng dạy và học bài khoá môn tổng hợp tiếng Hán nói riêng, hiện nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu phươ ...


Đề tài Thực trạng học và viết chữ Hán của sinh viên HPU

Đề tài Thực trạng học và viết chữ Hán của sinh viên HPU


CHưƠNG III Những phương pháp và thủ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng viết chữ Hán cấp độ cơ sở 1 của sinh viên HPU I. Đối với giáo viên 1. Phương pháp giảng dạy Những nội dung được khảo sát và phân tích ở trên cho thấy rõ những lỗi sai thường gặp của sinh viên HPU khi viết chữ Hán ở giai ...


Đề tài Politeness strategies applied in making a bargain in English and Vietnamese

Đề tài Politeness strategies applied in making a bargain in English and Vietnamese


Table of contents Abstract .i Acknowledgements .ii Table of contents .iii List of tables . v List of figures. vi Abbreviations.vii PART 1: INTRODUCTION I. ration ale. 1 II. Aims of the study . 2 III. Scope of the study . 2 IV. Methodology. 3 V. Design of the study . 3 Part 2: Developmen ...


Đề tài Contrastive analysis of English and Vietnamese idioms and proverbs relating to insects' names

Đề tài Contrastive analysis of English and Vietnamese idioms and proverbs relating to insects' names


TABLE OF CONTENT Acknowledgements PART I: INTRODUCTION .1 1. Rationale.1 2. Scope of the study.2 3. Aims of the study.2 4. Method of the study.2 5. Design of the study.3 PART II: DEVELOPMENT .4 Chapter 1: Theoretical background 1. An overview of idioms.4 1.1. What is an idiom?.4 1.2. Som ...


Đề tài Evaluating and editing the currently used textbook “English of civil engineering” for the fourth-year students of construction at Haiphong private university

Đề tài Evaluating and editing the currently used textbook “English of civil engineering” for the fourth-year students of construction at Haiphong private university


Table of contents Acknowledgements.. i Table of contents.ii 1 Rationale.2 2 Objectives of the study.2 3 Methods of the study.3 Chapter one: Literature review.4 1.1 Textbooks, course books and materials.4 1.2 The role of materials in a language program.4 1.3 Materials evaluation.5 1.3.1 De ...