Luận văn Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên tại quy trình sản xuất vắcxin cúm

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 - TỔNG QUAN 3

1.1. Đặc điểm chung của vi rút cúm 3

1.2. Hình thái và cấu trúc hạt vi rút cúm 3

1.3. Cấu trúc hệ gen vi rút cúm và các protein mã hóa 7

1.4. Quá trình nhân lên của vi rút cúm 12

1.5. Sự phát triển của vi rút cúm trên tế bào 14

1.6. Kỹ thuật di truyền ngược 15

1.7. Dịch tễ học bệnh cúm 17

1.8. Sinh bệnh học 22

1.9. Vắcxin cúm 22

1.10. Một số quy trình sản xuất vắcxin cúm 26

1.11. Các phương pháp kiểm tra chất lượng kháng nguyên vắcxin cúm 27

Chương 2 - VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 29

2.1. VẬT LIỆU 29

2.1.1. Tế bào 29

2.1.2. Mẫu thử nghiệm 29

2.1.3. Môi trường và hóa chất 29

2.1.4. Trang thiết bị và dụng cụ 31

2.2. PHƯƠNG PHÁP 32

2.2.1. Phương pháp chuẩn độ hiệu giá vi rút cúm CCID50 (liều vi rút gây hủy hoại 50% tế bào) 32

2.2.2. Phương pháp chuẩn độ hiệu giá kháng nguyên HA bằng kỹ thuật ngưng kết hồng cầu 35

2.2.3. Phương pháp xác định hàm lượng kháng nguyên HA bằng SRID 35

2.2.4. Phương pháp xác định hàm lượng protein tổng số 38

2.2.5. Phương pháp điện di trên gel SDS-PAGE 40

2.2.6. Phương pháp kính hiển vi điện tử 41

2.2.7. Phân tích xu hướng 41

Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 43

3.1. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên vắcxin trong quy trình sản xuất vắcxin cúm 43

3.1.1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn độ hiệu giá vi rút cúm CCID50 43

3.1.2. Kết quả kiểm tra chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất vắcxin cúm 49

3.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất vắcxin cúm. 53

3.2.1. Tiêu chuẩn hiệu giá vi rút cúm trong quy trình sản xuất vắcxin cúm 54

3.2.2. Tiêu chuẩn hiệu giá kháng nguyên HA bằng kỹ thuật ngưng kết hồng cầu trong quy trình sản xuất vắcxin cúm 55

3.2.3. Tiêu chuẩn hàm lượng kháng nguyên HA bằng SRID 58

3.2.4. Tiêu chuẩn hàm lượng protein tổng số 61

3.2.5. Tiêu chuẩn điện di trên gel SDS-PAGE .62

3.2.6. Tiêu chuẩn kính hiển vi điện tử 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY