Luận văn Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da cam/dioxin và đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ Hóa - Cơ xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG .iv

DANH MỤC HÌNH . v

DANH MỤC VIẾT TẮT.vi

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 3

1.1 Tổng quan về tình hình ô nhiễm dioxin tại Việt Nam . 3

1.1.1 Tình hình sử dụng chất diệt cỏ có chứa dioxin trong thời gian chiến

tranh của Mỹ ở Việt Nam . 3

1.1.2 Thực trạng ô nhiễm dioxin tại các điểm nóng . 4

1.2 Các phương pháp xử lý dioxin. 10

1.2.1 Công nghệ Hóa Cơ (Dehalogenation by mechanochemical reactionDMCR) . 11

1.2.2 Giải hấp nhiệt trong mố (In Situ Thermal Desorption- ISTD/IPTD).. 12

1.2.3 Công nghệ Sinh học. 13

1.2.5 Biên pháp chôn lấp . 14

1.3 Kinh nghiệm trên thế giới áp dụng công nghệ cơ hóa trong xử lý dioxin. 15

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 18

2.1 Đối tượng nghiên cứu. 18

2.1.1. Tính toán khối lượng đất nhiễm dioxin cần phải xử lý tại sân bayBiên Hòa . 18

2.1.2 Công nghệ Hóa-Cơ (MCD) xử lý đất bị ô nhiễm tại sân bay BiênHòa. 20

2.2 Phương pháp nghiên cứu . 25

2.2.1 Phương pháp kế thừa, thu thập và tổng hợp tài liệu. 25

2.2.2 Phương pháp lấy mẫu . 26

2.2.3 Phương pháp điều tra và nghiên cứu ngoài thực địa. 28

2.2.4 Phương pháp chuyên gia. 28iii

2.2.5 Phương pháp tính toán. 29

2.2.6 Phương pháp phân tích tổng hợp đánh giá . 29

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 30

3.1 Nghiên cứu, xác định mức độ ô nhiễm tại khu vực phía tây nam sân bay

Biên Hòa (khu vực Pacer Ivy) . 30

3.1.1 Nhiễm độc dioxin trong đất bề mặt. 32

3.1.2 Nhiễm độc trong đất và trầm tích sâu. 35

3.2 Đánh giá hiệu quả của công nghệ Hóa-Cơ xử lý dioxin. 44

3.2.1. Kết quả phân tích đất trước và sau xử lý . 44

3.2.2 Đánh giá hiệu quả xử lý. 47

3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý. 52

3.3 Đề xuất giải pháp công nghệ xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa. 56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY