Luận văn Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 8

1. Lý do chọn đề tài . 8

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 10

3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu. 11

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 11

5. Phƣơng pháp nghiên cứu. 12

6. Bố cục của luận văn. 13

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH ẨM

THỰC VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ẨM THỰC TẠI TÂY BẮC . 14

1.1. Lý luận về du lịch văn hóa ẩm thực . 14

1.1.1. Khái niệm văn hóa, ẩm thực, văn hóa ẩm thực. 14

1.1.1.1. Văn hóa . 14

1.1.1.2. Ẩm thực. 15

1.1.1.3. Văn hóa ẩm thực. 17

1.1.1.4. Văn hóa ẩm thực Việt Nam. 18

1.1.2. Phân loại ẩm thực. 22

1.1.3. Món ăn tiêu biểu của ẩm thực Tây Bắc . 23

1.2. Khu vực Tây Bắc từ góc nhìn địa văn hóa. 27

1.2.1. Địa lý và điều kiện tự nhiên. 27

1.2.2. Kinh tế và xã hội . 29

1.2.3. Các tộc ngƣời Tây Bắc. 32

1.2.3.1.Tộc ngƣời Thái . 32

1.2.3.2. Tộc ngƣời H’Mông. 33

1.2.3.3. Tộc ngƣời Mƣờng. 34

1.2.3.4. Các tộc ngƣời khác . 356

1.2.4. Các giá trị văn hóa – lịch sử vùng Tây Bắc . 37

1.3. Lý luận thực tiễn về nghiên cứu văn hóa ẩm thực. 39

1.3.1. Vai trò của văn hóa ẩm thực Tây Bắc trong phát triển du lịch . 39

1.3.2. Sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực trong sự phát triển du lịch . 41

1.3.3. Những hạn chế trong việc phát triển du lịch ẩm thực Tây Bắc . 44

Tiểu kết chƣơng 1. 45

CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÕ CỦA ẨM THỰC TÂY BẮC

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH DOANH DU LỊCH . 46

2.1. Thực trạng các điểm tham quan du lịch. 46

2.2. Thị trƣờng khách du lịch. 50

2.1.1. Thị trƣờng khách du lịch và doanh thu tại Việt Nam nói chung . 50

2.1.2. Thị trƣờng khách du lịch và doanh thu du lịch tại Tây Bắc . 53

2.3. Các loại hình du lịch đang đƣợc phát triển tại Tây Bắc . 56

2.3.1. Thực trạng du lịch phát triển cộng đồng tại Hòa Bình . 56

2.3.2. Thực trạng du lịch phát triển cộng đồng tại Sơn La . 58

2.4. Những tour du lịch ẩm thực tiêu biểu. 62

2.5. Nguồn nhân lực và giao thông liên lạc . 63

2.5.1. Nguồn nhân lực về du lịch ẩm thực . 63

2.5.2. Giao thông và liên lạc . 65

2.6. Đánh giá thực trạng du lịch ẩm thực tại hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La. 67

2.6.1. Thực trạng du lịch ẩm thực tại Hòa Bình . 67

2.6.2. Thực trạng du lịch ẩm thực tại Sơn La . 70

Tiểu kết chƣơng 2. 74

CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC PHÁT TRIỂN

TIỀM NĂNG DU LỊCH ẨM THỰC TÂY BẮC. 76

3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp . 767

3.2. Giải pháp. 77

3.2.1. Giải pháp về tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa ẩm thực và nâng cao

chất lƣợng nhân lực, sản phẩm. 78

3.2.2. Giải pháp xây dựng thƣơng hiệu và quảng bá ẩm thực Tây Bắc. 83

3.2.3. Bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực kết hợp tổ chức tour du lịch ẩm

thực đa dạng . 85

3.2.4. Quy hoạch các địa điểm ẩm thực tại các khu du lịch, liên kết các điểm

du lịch trong cả vùng. 88

3.2.5. Các giải pháp khác . 90

3.3. Một số kiến nghị . 91

3.3.1. Kiến nghị gửi UBND các tỉnh Tây Bắc. 91

3.3.2. Kiến nghị gửi Sở Văn hóa – Thể thao– Du lịch . 92

Tiểu kết chƣơng 3. 93

KẾT LUẬN . 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY