Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4D CAD trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xây dựng

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 91.1. Tổng quan vềnội dung nghiên cứu và cơsởhình thành đềtài . 91.1.1. Tình hình ngành xây dựng Việt Nam. 91.1.2. Tình hình sửdụng công nghệ4D CAD ởcác nước trên thếgiới. 111.1.3 Cơsởhình thành đềtài. 111.2. Mục tiêu nghiên cứu . 111.3. Lợi ích mong muốn của đềtài . 12CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO CÁC VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU . 132.1. Sựcần thiết của việc áp dụng công nghệ4D CAD . 132.2. Lợi ích công nghệ4D CAD trong lập tiến độthi công xây dựng . 142.3. Các khó khăn, giới hạn trong áp dụng công nghệ4D CAD . 162.4. Các công cụphần mềm hỗtrợáp dụng công nghệ4D CAD . 17CHƯƠNG 3: CƠSỞLÝ THUYẾT . 193.1. Công nghệ4D CAD . 193.1.1. Mô hình 3D CAD. 193.1.2. Mô hình 4D CAD. 203.2. Tiến độthi công xây dựng . 213.2.1. Tiến độthi công. 213.2.2. Điều hòa nguồn lực. 243.3. Kết hợp 4D CAD và CPM trong hoạch định và quản lý dựán xây dựng . 26CHƯƠNG 4: PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 294.1. Phạm vi nghiên cứu ứng dụng . 294.2. Phương pháp nghiên cứu . 294.2.1. Xây dựng mô hình 3D CAD bằng Revit Struture. 304.2.2. Xuất sốliệu qua Microsoft Excel và gán tài nguyên, tiến độ. 324.2.3. Lập tiến độvà tối ưu hóa tài nguyên trong Microsoft Project. 354.2.4. Liên kết mô hình 3D Revit và tiến độCPM. 394.2.5. Xây dựng mô hình mô phỏng 4D. 40CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG THỬNGHIỆM . 425.1. Tổng quan công trình nghiên cứu . 425.2. Kết quảnghiên cứu trên dựán Hyatt – Block C. 435.2.1. Mô hình 3D CAD trong Revit Structure. 435.2.2. Thông sốcấu kiện từmô hình 3D xuất qua Excel. 445.2.3. Kết quảtừ đọc Excel qua Microsoft Project. 505.2.4. Tối ưu hóa tài nguyên trong Microsof Project. 525.3. Mô phỏng 4D trong Revit Structure . 545.3.1. Liên kết tiến độCPM từMicrosoft Project vàmô hình 3D Revit. 555.3.2. Mô hình mô phỏng 4D. 575.4. Lựa chọn phương án thi công . 62CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 686.1. Kết luận . 686.2. Kiến nghị. 71PHỤLỤC A: THÔNG SỐPHẦN TỬREVIT . 73 Luận văn Thạc sỹGVHD: TS. Lương Đức Long Dương Tấn Dũng – MSHV: 00807567 Trang 8PHỤLỤC B: KẾT QUẢTÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỪNG CẤU KIỆN . 100PHỤLỤC C: TIẾN ĐỘTHI CÔNG DỰÁN . 126PHỤLỤC D: CÔNG CỤHỖTRỢTRONG MS. PROJECT . 130PHỤLỤC E: ỨNG DỤNG TÍCH HỢP TRONG REVIT . 134TÀI LIỆU THAM KHẢO . 137LÝ LỊCH TRÍCH NGANG . 139

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 9

1.1. Tổng quan vềnội dung nghiên cứu và cơsởhình thành đềtài . 9

1.1.1. Tình hình ngành xây dựng Việt Nam. 9

1.1.2. Tình hình sửdụng công nghệ4D CAD ởcác nước trên thếgiới. 11

1.1.3 Cơsởhình thành đềtài. 11

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 11

1.3. Lợi ích mong muốn của đềtài . 12

CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO CÁC VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU . 13

2.1. Sựcần thiết của việc áp dụng công nghệ4D CAD . 13

2.2. Lợi ích công nghệ4D CAD trong lập tiến độthi công xây dựng . 14

2.3. Các khó khăn, giới hạn trong áp dụng công nghệ4D CAD . 16

2.4. Các công cụphần mềm hỗtrợáp dụng công nghệ4D CAD . 17

CHƯƠNG 3: CƠSỞLÝ THUYẾT . 19

3.1. Công nghệ4D CAD . 19

3.1.1. Mô hình 3D CAD. 19

3.1.2. Mô hình 4D CAD. 20

3.2. Tiến độthi công xây dựng . 21

3.2.1. Tiến độthi công. 21

3.2.2. Điều hòa nguồn lực. 24

3.3. Kết hợp 4D CAD và CPM trong hoạch định và quản lý dựán xây dựng . 26

CHƯƠNG 4: PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29

4.1. Phạm vi nghiên cứu ứng dụng . 29

4.2. Phương pháp nghiên cứu . 29

4.2.1. Xây dựng mô hình 3D CAD bằng Revit Struture. 30

4.2.2. Xuất sốliệu qua Microsoft Excel và gán tài nguyên, tiến độ. 32

4.2.3. Lập tiến độvà tối ưu hóa tài nguyên trong Microsoft Project. 35

4.2.4. Liên kết mô hình 3D Revit và tiến độCPM. 39

4.2.5. Xây dựng mô hình mô phỏng 4D. 40

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG THỬNGHIỆM . 42

5.1. Tổng quan công trình nghiên cứu . 42

5.2. Kết quảnghiên cứu trên dựán Hyatt – Block C. 43

5.2.1. Mô hình 3D CAD trong Revit Structure. 43

5.2.2. Thông sốcấu kiện từmô hình 3D xuất qua Excel. 44

5.2.3. Kết quảtừ đọc Excel qua Microsoft Project. 50

5.2.4. Tối ưu hóa tài nguyên trong Microsof Project. 52

5.3. Mô phỏng 4D trong Revit Structure . 54

5.3.1. Liên kết tiến độCPM từMicrosoft Project vàmô hình 3D Revit. 55

5.3.2. Mô hình mô phỏng 4D. 57

5.4. Lựa chọn phương án thi công . 62

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 68

6.1. Kết luận . 68

6.2. Kiến nghị. 71

PHỤLỤC A: THÔNG SỐPHẦN TỬREVIT . 73

Luận văn Thạc sỹGVHD: TS. Lương Đức Long

Dương Tấn Dũng – MSHV: 00807567 Trang 8

PHỤLỤC B: KẾT QUẢTÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỪNG CẤU KIỆN . 100

PHỤLỤC C: TIẾN ĐỘTHI CÔNG DỰÁN . 126

PHỤLỤC D: CÔNG CỤHỖTRỢTRONG MS. PROJECT . 130

PHỤLỤC E: ỨNG DỤNG TÍCH HỢP TRONG REVIT . 134

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 137

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG . 139

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY