Luận văn Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử dna trong chọn tạo giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá

.MỤC LỤC

Lởi cam đoan i

Lới cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký- hiệu, chử viết tắt vi

Danh mục các băng vii

Danh mục các hĩnh X

MỚ ĐÀU 1

1. Tính cấp thiết 1

2. Mục tiêu của đề tài 4

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4

4. Nhũng đóng góp mới cùa đồ tải 5

Chuông I: TỎNG QUAN TÀI LIỆU 6

1.1. Chọn tạo và phát tricn lúa thơm chắt lượng cao 6

1.2 ứng dụng chi thị phản tứ trong chọn tạo giống lúa 9

1.2.1. Một số chi thị phản tử ADN được sử dụng phố biến trong nghiên 9

cứu di truyền vã chọn tạo giống lúa

1.2.2. Một số kct quá ủng dụng chi thị phân tứ trong chọn tạo giống lúa 13

1.3. Nghiên cửu VC mủi thơm và chi thị phản tử lien kct với gcn qui 15

dinh tinh trạng mũi thơm ở cây lũa

1.3.1. Chất tạo mủi thơm trong cây lúa 15

1.3.2. Di tniycn tính trạng mùi thơm ở cây lúa 19

1.3.3. Chi thị phản từ lien kết với gcn qui định tính trạng mủi thơm ớ cây 22 lúa

1.3.4. Kct quà ứng dụng chi thị phân từ trong chọn tạo giống lúa thơm 24

1.4. Nghiên cứu VC bệnh bạc lá và chi thị phản tử lien kết rái gcn qui 28

dịnh tính kháng bệnh bạc lá ở cày lúa

1.4.1. Vi khuân gày bệnh bạc lá lúa 28

1.4.2. Nguồn gcn kháng rà chi thị phản từ lien két với gcn kháng 31

1.4.3. Kct quà ứng dụng chỉ thị phân tứ trong chọn tạo giống lúa kháng 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY