Luận văn Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt tại hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng trị

MỤC LỤC

Chương 1 - TỎNG QUAN 4

1.1 Các khái niệm vẻ tính de bị tồn thương 4

1.1.1 Khái niệm chung-iTC tính de ton thương 4

1.1.2 Ton thương do lũ lụt 4

1.2 Sự cần thict của đánh giá tôn thương lũ 5

1.3 Tông quan về các nghiên cửu trong và ngoái nước 5

1.4 Đặc diem địa ỉỷ tự nhiên, kinh te - xà hội 6

1.4.1 Đặc diem địa lý tự nhiên 6

1.4.2 Đặc diem kinh tế - xà hội 7

1.5 Tĩnh hĩnh ’.-C lũ lụt vã những tồn thương do iã gày ra trong nh ững năm gằn

dãy trẽn lưu vục sông Thạch Hàn 7

Chưoụg 2 - co SỜ KHOA Học ĐÁNH GIÁ TÍNH DẺ BỊ TÔN THƯƠNG

DO Lữ . . 10

2.1 Phương phập 10

2.2 Xây dựng bán đồ nguy cơ lũ 11

2.2.1 Giói thiệu ’,4 mô hình NŨKE FLOOD 12

2.2.2 Xây dựng mạng lưới thủy lực cho

'

úng nghiên cứu 12

2.2.3 Mạng thúy lực ket nối 1 chiều vã 2 chiêu 13

2.4 Xây dựng bán đồ nguy cơ vói các tằn suất 1% 15

Chưoug 3 - ĐÁNH GIÁ TÍNH DÈ TÓN THƯƠNG DO lữ GẲY RA TRÊN

HẠ LƯU LƯU VỰC SÓNG THẠCH HẰN TĨNH QUÁNG TRỊ 18

3.1 Điều tra khá nâng chống chịu cúa cộng đồng 18

3.2 Thánh lập bãn đồ tinh dễ bị tồn thương do lũ gây ra sũng hạ lưu lưu vực sõng

Bẽn Hai. Thạch Hàn tinh Quang Trị 18

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 21

TAI LIỆU ỉ HAM KHaO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY