Luận văn Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .5

Chương 1 – TỔNG QUAN .6

1.1 Các khái niệm về tính dễ bị tổn thương.6

1.1.1 Khái niệm chung về tính dễ tổn thương .6

1.1.2 Tổn thương do lũ lụt .8

1.2 Sự cần thiết của đánh giá tổn thương lũ.9

1.3 Tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước .10

1.4 Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội.11

1.4.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên.11

1.4.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội.16

1.5 Tình hình về lũ lụt và những tổn thương do lũ gây ra trong những năm gần

đây trên lưu vực sông Thạch Hãn. .18

Chương 2 - CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THưƠNG

DO LŨ .21

2.1 Phương pháp.21

2.2 Xây dựng bản đồ nguy cơ lũ .23

2.2.1 Giới thiệu về mô hình MIKE FLOOD.23

2.2.2 Xây dựng mạng lưới thủy lực cho vùng nghiên cứu .24

2.2.3 Mạng thủy lực kết nối 1 chiều và 2 chiều.29

2.3 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực kết nối 1-2 chiều.33

2.4 Xây dựng bản đồ nguy cơ với các tần suất 1%.39

Chương 3 - ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THưƠNG DO LŨ GÂY RA TRÊN

HẠ LưU LưU VỰC SÔNG THẠCH HÃN TỈNH QUẢNG TRỊ .45

3.1 Điều tra khả năng chống chịu của cộng đồng .45

3.2 Thành lập bản đồ tính dễ bị tổn thương do lũ gây ra vùng hạ lưu lưu vực sông

Bến Hải, Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị .51

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .58

TÀI LIỆU THAM KHẢO .60

PHỤ LỤC.64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY