Luận văn Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU . 1

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 2

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 2

V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3

Chương 1. TỔNG QUAN . 4

1.1. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU KHU HỆ CÁ NỘI ĐỊA Ở NAM BỘ VÀ LƯU

VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU . 4

1.1.1. Lược sử nghiên cứu khu hệ cá nội địa ở Nam Bộ. 4

1.1.1.1. Thời kì trước năm 1975. 4

1.1.2. Lược sử nghiên cứu cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 6

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở LƯU VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU7

1.2.1. Đặc điểm tự nhiên và xã hội tỉnh Trà Vinh. 7

1.2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 7

1.2.1.2. Đặc điểm xã hội . 10

1.2.2. Đặc điểm tự nhiên và xã hội tỉnh Sóc Trăng. 10

1.2.2.1. Đặc điểm tự nhiên . 10

1.2.2.2. Đặc điểm xã hội . 14

1.3. ĐỘ MẶN CỦA NƯỚC. 15

1.3.1. Khái niệm. 151.3.2. Phân chia giới hạn các loại nước tự nhiên theo độ mặn . 15

1.4. TÌNH HÌNH NGUỒN LỢI CÁ Ở LƯU VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU. 16

1.4.1. Tầm quan trọng của cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 16

1.4.1.1. Vai trò kinh tế. 16

1.4.1.2. Vai trò trong y học . 17

1.4.1.3. Vai trò làm cảnh. 17

1.4.1.4. Các vai trò khác. 17

1.4.1.5. Ý nghĩa khoa học . 17

1.4.2. Tình hình nguồn lợi và nguyên nhân ảnh hưởng đến khu hệ cá KVNC. 17

1.4.2.1. Tình hình nguồn lợi cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 17

1.4.2.2. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn lợi cá ở lưu vực hạ lưu

sông Hậu. 18

1.4.3. Sử dụng hợp lí, đề xuất các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá. 19

1.4.3.1. Sử dụng hợp lí nguồn lợi cá . 19

1.4.3.2. Các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá . 19

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 22

2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU . 22

2.1.1. Thời gian nghiên cứu . 22

2.1.3. Tư liệu nghiên cứu . 24

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁ . 24

2.2.1. Ngoài thực địa . 24

2.2.2. Trong phòng thí nghiệm. 25

2.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC . 29

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 30

3.1. KHẢO SÁT ĐỘ MẶN CỦA NƯỚC SÔNG HẬU Ở CỬA ĐỊNH AN VÀ

CỬA TRẦN ĐỀ. 30

3.2. THÀNH PHẦN CÁC LOÀI CÁ Ở LƯU VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU. 31

3.2.1. Danh sách các loài cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 31

3.2.2. Danh lục các loài cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu. 45

3.2.3. Đặc điểm khu hệ cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 85

3.2.4. Tình hình các loài cá trong Sách Đỏ Việt Nam ở hạ lưu sông Hậu. 90

3.2.5. Độ thường gặp của các loài cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 91

3.2.6. So sánh mức độ gần gũi với các khu hệ cá khác. 91

3.2.7. Biến động khu hệ cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu . 92

3.2.7.1. Biến động về số lượng cá thể. 92

3.2.7.2. Biến động về thành phần loài. 93

3.3. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁ Ở LƯU VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU . 93

3.3.1. Phân bố theo mùa. 93

3.3.2. Phân bố cá theo loại hình thủy vực . 94

3.3.3. Sự di nhập của các loài cá biển vào hạ lưu sông Hậu. 95

3.3.4. Sự di cư của các loài cá nước ngọt từ thượng lưu xuống hạ lưu sông. 95

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 96

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY